Klage over læge eller sygehus

KLAGE OVER LÆGE ELLER SYGEHUS

Du har mulig­hed for at klage over en læge eller klage over et syge­hus, hvis du er util­freds med den sund­heds­fag­lige behand­ling, du har fået.

En klage over en læge eller en klage over et syge­hus fører dog ikke i sig selv til erstat­ning.

Men får du medhold i, at du har været udsat for en kritisa­bel behand­ling, så kan det få bevis­mæs­sig betyd­ning, hvis du vil søge om erstat­ning for din skade.

Vil du søge erstat­ning, skal du anmelde dit forløb til Patien­ter­stat­nin­gen. Læs mere på vores side om anmel­delse af patientskade.

 

HVOR SKAL JEG KLAGE?

Når du vil klage over en sund­heds­fag­lig behand­ling, skal du beslutte dig, om du vil klage over behand­lings­ste­det eller konkrete sund­heds­per­so­ner.

Dit valg bestem­mer, om det er Styrel­sen for Patient­kla­ger eller Sund­heds­væ­se­nets Disci­pli­nær­nævn, der vil behandle din klage.

En klage kan ikke behand­les samti­dig af begge myndig­he­der. Og vælger du først at klage over konkrete sund­heds­per­so­ner, så kan du ikke efter­føl­gende rette klage mod behand­lings­ste­det.

Uanset om din klage skal behand­les af den ene eller anden myndig­hed, kan du indgive din klage via borger.dk.

Her finder du et klage­skema, du kan udfylde digi­talt. Hvis du ikke har mulig­hed for at anvende det digi­tale klage­skema, kan du få tilsendt et papir­skema.

 

HVORDAN KLAGER MAN OVER EN LÆGE?

Hvis du vil klage over en læge, skal du indgive din klage til Sund­heds­væ­se­nets Disci­pli­nær­nævn.

Sund­heds­væ­se­nets Disci­pli­nær­nævn behand­ler klager over alle auto­ri­se­rede sund­heds­per­so­ner. Det er såle­des også disci­pli­nær­næv­net, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over prak­ti­se­rende læge, klage over speci­al­læge, tand­læge, kiro­p­rak­tor mv.

Det er ikke nødven­digt, at du kender navnene på de læger eller behand­lere, du vil klage over.

Når du har indgi­vet din klage, vil Disci­pli­nær­næv­net – på et lukket møde – behandle din klage. Hvis nævnet finder behand­lin­gen kritisa­bel, vil nævnet rette kritik mod den læge eller behand­ler, som din klage har angået.

 

KLAGE OVER BEHANDLING PÅ SYGEHUS

Hvis du vil klage over en behand­ling, du har fået på et syge­hus, skal du indgive din klage til Styrel­sen for Patient­kla­ger.

Styrel­sen for Patient­kla­ger behand­ler klager over behand­lings­ste­der. Det er derfor også Styrel­sen for Patient­kla­ger, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over en skadestue, eller klage over en klinik.

Modsat disci­pli­nær­næv­net, vil en klage over et behand­lings­sted behand­les af en sags­be­hand­ler, hvil­ket sikrer en kortere behand­lings­tid.

Styrel­sen kan efter­føl­gende rette kritik mod det respek­tive syge­hus eller behand­lings­sted. Også selvom fejlen ikke er begået af en sund­heds­per­son, men eksem­pel­vis en læge­se­kre­tær eller portør.

 

VORES RÅDGIVNING

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest speci­a­li­se­rede advo­ka­ter på patientska­de­om­rå­det. Hvis du derfor ønsker at søge erstat­ning for den behand­ling, du har fået, så kan vi hjælpe dig.

Vores store erfa­ring og indsigt bety­der, at vi kan hjælpe dig med at navi­gere i et komplekst system af klage­fri­ster og regler.

På vores side om patientska­de­er­stat­ning, kan du læse nærmere om vores arbejde.

Her finder du også infor­ma­tion om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at søge erstat­ning, eller hvis du vil klage over Patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse til Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen.

 

Advokat Karsten Høj

Karsten Høj

Partner

Direkte: +45 3367 6785

Kontakt os

Du kan skrive eller ringe direkte til vores advo­ka­ter.

Det koster ikke noget.
NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev