KLAGE OVER LÆGE ELLER SYGEHUS

Du har mulig­hed for at klage over en læge eller klage over et syge­hus, hvis du er util­freds med den sund­heds­fag­lige behand­ling, du har fået.

En klage over en læge eller en klage over et syge­hus fører dog ikke i sig selv til erstatning.

Men får du medhold i, at du har været udsat for en kritisa­bel behand­ling, så kan det få bevis­mæs­sig betyd­ning, hvis du vil søge om erstat­ning for din skade.

Vil du søge erstat­ning, skal du anmelde dit forløb til Patien­ter­stat­nin­gen. Læs mere på vores side om anmel­delse af patientskade.

 

HVOR SKAL JEG KLAGE?

Når du vil klage over en sund­heds­fag­lig behand­ling, skal du beslutte dig, om du vil klage over behand­lings­ste­det eller konkrete sundhedspersoner.

Dit valg bestem­mer, om det er Styrel­sen for Patient­kla­ger eller Sund­heds­væ­se­nets Disci­pli­nær­nævn, der vil behandle din klage.

En klage kan ikke behand­les samti­dig af begge myndig­he­der. Og vælger du først at klage over konkrete sund­heds­per­so­ner, så kan du ikke efter­føl­gende rette klage mod behandlingsstedet.

Uanset om din klage skal behand­les af den ene eller anden myndig­hed, kan du indgive din klage via borger.dk.

Her finder du et klage­skema, du kan udfylde digi­talt. Hvis du ikke har mulig­hed for at anvende det digi­tale klage­skema, kan du få tilsendt et papirskema.

 

HVORDAN KLAGER MAN OVER EN LÆGE?

Hvis du vil klage over en læge, skal du indgive din klage til Sund­heds­væ­se­nets Disciplinærnævn.

Sund­heds­væ­se­nets Disci­pli­nær­nævn behand­ler klager over alle auto­ri­se­rede sund­heds­per­so­ner. Det er såle­des også disci­pli­nær­næv­net, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over prak­ti­se­rende læge, klage over speci­al­læge, tand­læge, kiro­p­rak­tor mv.

Det er ikke nødven­digt, at du kender navnene på de læger eller behand­lere, du vil klage over.

Når du har indgi­vet din klage, vil Disci­pli­nær­næv­net – på et lukket møde – behandle din klage. Hvis nævnet finder behand­lin­gen kritisa­bel, vil nævnet rette kritik mod den læge eller behand­ler, som din klage har angået.

 

KLAGE OVER BEHANDLING PÅ SYGEHUS

Hvis du vil klage over en behand­ling, du har fået på et syge­hus, skal du indgive din klage til Styrel­sen for Patientklager.

Styrel­sen for Patient­kla­ger behand­ler klager over behand­lings­ste­der. Det er derfor også Styrel­sen for Patient­kla­ger, du skal indgive din klage til, hvis du vil klage over en skadestue, eller klage over en klinik.

Modsat disci­pli­nær­næv­net, vil en klage over et behand­lings­sted behand­les af en sags­be­hand­ler, hvil­ket sikrer en kortere behandlingstid.

Styrel­sen kan efter­føl­gende rette kritik mod det respek­tive syge­hus eller behand­lings­sted. Også selvom fejlen ikke er begået af en sund­heds­per­son, men eksem­pel­vis en læge­se­kre­tær eller portør.

 

VORES RÅDGIVNING

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest speci­a­li­se­rede advo­ka­ter på patientska­de­om­rå­det. Hvis du derfor ønsker at søge erstat­ning for den behand­ling, du har fået, så kan vi hjælpe dig.

Vores store erfa­ring og indsigt bety­der, at vi kan hjælpe dig med at navi­gere i et komplekst system af klage­fri­ster og regler.

På vores side om patientska­de­er­stat­ning, kan du læse nærmere om vores arbejde.

Her finder du også infor­ma­tion om, hvad du kan gøre, hvis du ønsker at søge erstat­ning, eller hvis du vil klage over Patien­ter­stat­nin­gens afgø­relse til Anke­næv­net for Patien­ter­stat­nin­gen.

 

Kontakt os

Du kan skrive eller ringe direkte til vores advokater.

Det koster ikke noget.

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev