GODTGØRELSE FOR SVIE OG SMERTE

SVIE OG SMERTE ERSTATNING

Hvis din skade bety­der, at du må syge­mel­des – helt eller delvist – og modta­ger du samti­dig læge­lig behand­ling eller må gå til genop­træ­ning, så kan du have krav på svie og smerte godt­gø­relse.

Godt­gø­rel­sen er såle­des en kompen­sa­tion for den såkaldte svie og smerte, du har lidt – men som ikke nødven­dig­vis har bety­det, at du har lidt et indtægtstab.

Har du såle­des spørgs­mål eller brug for at drøfte dine mulig­he­der i forbin­delse med en sag, er du velkom­men til at kontakte os.

 

HVORNÅR HAR JEG RET TIL SVIE OG SMERTE GODTGØRELSE?

Du har kun ret til svie og smerte godt­gø­relse, hvis der er nogen, som er ansvar­lig for din skade.

Det kan eksem­pel­vis være, du har været ude for en trafi­ku­lykke, og en anden person er ansvar­lig for den personskade, du har pådra­get dig.

I det tilfælde vil du have krav på godt­gø­relse, hvis du efter­føl­gende må syge­mel­des, og så længe du som følge af skaden er under behand­ling.

Da svie og smerte godt­gø­relse er betin­get af en ansvar­lig skade­vol­der, vil det være din modparts forsik­rings­sel­skab, der vil udbe­tale godt­gø­rel­sen.

Samti­dig bety­der det, at du ikke kan have krav på godt­gø­relse, hvis din skade skyl­des en såkaldt privat ulykke eller en arbejds­skade, som hver­ken arbejds­gi­ver eller andre er ansvar­lig for.

 

DE GÆLDENDE SATSER FOR SVIE OG SMERTE

Svie og smerte godt­gø­relse udgør et skat­te­frit beløb.

Belø­bet udbe­ta­les pr. syge­dag, du har som følge af din skade, så længe du er under­gi­vet en vis form for behand­ling. Udbe­ta­lin­gen sker som udgangs­punkt fra det tids­punkt, hvor skaden skete, indtil du genop­ta­ger dit arbejde i samme omfang som før skaden.

Der er dermed tale om en midler­ti­dig godt­gø­relse.

Hvert år fast­sæt­tes taksterne for svie og smerte godt­gø­relse. I 2020 er taksten fast­sat til 210 kr. pr. syge­dag.

Tidli­gere blev der sondret mellem, hvor­vidt man var senge­lig­gende eller oppe­gå­ende i sygdoms­pe­ri­o­den. Denne sondring fore­ta­ges dog ikke længere. Derfor gælder den samme takst uanset syge­da­gens karak­ter. Efter prak­sis tilken­des man dog godt­gø­relse svarende til halv takst for de dage, hvor man ikke er syge­meldt, men hvor man – på trods af følgere – ”slæber” sig afsted på f.eks. arbejde.

 

HVORNÅR OPHØRER KRAV PÅ GODTGØRELSE?

Som udgangs­punkt beta­les godt­gø­rel­sen indtil du ikke længere er syge­meldt og under­gi­vet behand­ling.

Du kan dog maksi­malt få udbe­talt 80.000 kr. i godt­gø­relse efter de sene­ste takster. Belø­bet svarer til, at du er syge­meldt i ca. 1 år.

Deru­d­over ophø­rer dit krav på godt­gø­relse, hvis der forin­den fast­sæt­tes og udbe­ta­les godt­gø­relse for varigt mén. Det gælder også, selvom du fort­sat er syg.

Du kan læse mere om fast­sæt­telse af mén mm. på vores side om varigt mén.

 

VI KAN HJÆLPE MED GODTGØRELSE OG ERSTATNING EFTER DIN SKADE

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på erstat­nings­om­rå­det.

Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre godt­gø­relse for svie og smerte, men deru­d­over kan vi også hjælpe dig med at skabe over­blik over det fulde billede af dine mulig­he­der for erstat­ning og godt­gø­relse.

I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstat­nings­krav nemlig flere forskel­lige erstatnings- og godt­gø­rel­ses­po­ster – eksem­pel­vis erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab og tabt arbejds­fortje­ne­ste

Det er derfor en god idé at søge speci­a­li­se­ret hjælp.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp til at få klar­lagt dit samlede erstat­nings­krav, er du velkom­men til at kontakte os.

Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vil skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Laura Tholstrup

Advokat

Direkte: +45 3367 6757

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev