SVIE OG SMERTE

Hvis din skade bety­der, at du må syge­mel­des – helt eller delvist – og modta­ger du samti­dig læge­lig behand­ling eller må gå til genop­træ­ning, så kan du have krav på svie og smerte godtgørelse.

Godt­gø­rel­sen er såle­des en kompen­sa­tion for den såkaldte svie og smerte, du har lidt – også selvom du ikke har lidt et indtægtstab.

Har du spørgs­mål og/eller brug for at snakke med os om din sag, er du velkom­men til at kontakte os.

 

HVORNÅR HAR JEG RET TIL SVIE OG SMERTE GODTGØRELSE?

Du har ret til svie og smerte godt­gø­relse, hvis der er nogen, som er ansvar­lig for din skade.

Det kan eksem­pel­vis være, du har været ude for en trafi­ku­lykke, og en anden person er ansvar­lig for den personskade, du har pådra­get dig.

I det tilfælde vil du have krav på godt­gø­relse, hvis du efter­føl­gende må syge­mel­des, og så længe du som følge af skaden er under behandling.

Da svie og smerte godt­gø­relse er betin­get af en ansvar­lig skade­vol­der, vil det være din modparts forsik­rings­sel­skab, der vil udbe­tale godtgørelsen.

Samti­dig bety­der det, at du ikke har krav på godt­gø­relse, hvis din skade skyl­des en såkaldt privat ulykke eller en arbejds­skade, som hver­ken arbejds­gi­ver eller andre er ansvar­lig for.

 

DE GÆLDENDE SATSER FOR SVIE OG SMERTE

Svie og smerte godt­gø­relse er skattefri.

Hvert år fast­sæt­tes taksterne for svie og smerte godt­gø­relse. I 2021 er taksten fast­sat til 215 kr. pr. syge­dag og maksi­mum er kr. 82.000,-. Maksi­mum­be­lø­bet svarer til, at du er fuld­tids­sy­ge­meldt i ca. 1 år.

Belø­bet udbe­ta­les pr. syge­dag, du har som følge af din skade, så længe du er under­gi­vet en vis form for behand­ling. Udbe­ta­lin­gen sker som udgangs­punkt fra det tids­punkt, hvor skaden skete, indtil du genop­ta­ger dit arbejde i samme omfang som før skaden.

Der er dermed tale om en midler­ti­dig godtgørelse.

Tidli­gere blev der sondret mellem, hvor­vidt man var senge­lig­gende eller oppe­gå­ende i sygdoms­pe­ri­o­den. Denne sondring fore­ta­ges dog ikke længere. Derfor gælder den samme takst uanset syge­da­gens karak­ter. Efter prak­sis tilken­des man dog godt­gø­relse svarende til halv takst for de dage, hvor man ikke er fuldt syge­meldt, men hvor man – på trods af følgerne – ”slæber” sig afsted på f.eks. arbejde even­tu­elt som deltidssygemeldt.

 

HVORNÅR OPHØRER SVIE OG SMERTE?

Som udgangs­punkt beta­les godt­gø­rel­sen indtil du ikke længere er syge­meldt og under­gi­vet behandling.

Du kan dog som nævnt maksi­malt få udbe­talt 82.000 kr. i godt­gø­relse efter de sene­ste takster, så hvis du rammer det loft, har du ikke krav på mere svie og smertegodtgørelse.

Deru­d­over ophø­rer dit krav på godt­gø­relse, hvis der forin­den fast­sæt­tes og udbe­ta­les godt­gø­relse for varigt mén. Det gælder også, selvom du fort­sat er syg.

Du kan læse mere om fast­sæt­telse af mén mm. på vores side om varigt mén.

 

VI KAN HJÆLPE MED GODTGØRELSE OG ERSTATNING EFTER DIN SKADE

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi nogle af landets mest erfarne og kompe­tente advo­ka­ter på erstatningsområdet.

Vi kan derfor hjælpe dig med at sikre godt­gø­relse for svie og smerte, men deru­d­over kan vi også hjælpe dig med at skabe over­blik over det fulde billede af dine mulig­he­der for erstat­ning og godtgørelse.

I langt de fleste tilfælde udgør det samlede erstat­nings­krav nemlig flere forskel­lige erstatnings- og godt­gø­rel­ses­po­ster – eksem­pel­vis erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab og tabt arbejdsfortjeneste

Det er derfor en god idé at søge speci­a­li­se­ret hjælp. Det sikrer at du opnår det bedst mulige resul­tat i din sag.

Har du spørgs­mål eller brug for vores hjælp til at få klar­lagt dit samlede erstat­nings­krav, er du velkom­men til at kontakte os.

Det koster ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vil skal hjælpe dig med, og hvad det vil koste.

Julie Harder Andersen

Advokatfuldmægtig

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev