Voldsoffererstatning efter vold eller trusler

Har du været udsat for vold eller trus­ler omfat­tet af straf­fe­loven, kan du søge voldsof­fe­rer­stat­ning via Erstat­ningsnæv­net uden at skulle føre sag direkte mod gernings­man­den. Føres der rets­sag vil retten i øvrigt også ofte udskyde erstat­nings­spørgs­må­let til behand­ling i Erstatningsnævnet.

Hos Elmer Advo­ka­ter har vi mere end 25 års erfa­ring med erstat­nings­sa­ger, herun­der sager om voldsof­fe­rer­stat­ning. Du er derfor velkom­men til at kontakte os og få en vurde­ring af dine mulig­he­der. Det koster dig ikke noget.

 

Vigtig info om erstatning efter vold

For at få erstat­ning efter offe­rer­stat­nings­lo­ven skal forbry­del­sen være poli­ti­an­meldt inden 72 timer efter, at den er begået. Er den ikke anmeldt inden 72 timer, vil Erstat­ningsnæv­net som alt over­ve­jende hoved­re­gel afvise at behandle en ansøg­ning om erstat­ning. Til gengæld er det ikke en betin­gelse for at få erstat­ning, at der rent faktisk bliver gennem­ført en straf­fesag, eller at gernings­man­den bliver dømt.

Som voldsof­fer kan man søge erstat­ning, uanset om man har været udsat for en straf­fe­lovsover­træ­delse på sit arbejde eller under private omstæn­dig­he­der. Du skal blot være opmærk­som på, at Erstat­ningsnæv­net kun behand­ler erstat­nings­krav, som ikke dækkes andet­steds fra. Hvis gernings­man­dens eller arbejds­gi­vers even­tu­elle forsik­rings­sel­skab vil behandle dit erstat­nings­krav, vil dit krav blive et anlig­gende mellem forsik­rings­sel­ska­bet og voldsofferet.

Læs også: Erstat­ning for personskade

 

Bistandsadvokat og øvrige advokatbistand

Er volden eller trus­len du har været udsat for anmeldt til poli­tiet, kan du bede poli­tiet om at få beskik­ket en bistands­ad­vo­kat. Bistands­ad­vo­ka­ten vejle­der og bistår voldsof­fe­ret under forlø­bet i straf­fesa­gen. Eksem­pel­vis kan bistands­ad­vo­ka­ten bede retten om, at holde gernings­man­den ude af retslo­ka­let, når du som voldsof­fer skal vidne­af­hø­res. Får man som voldsof­fer beskik­ket en bistands­ad­vo­kat, er det Staten, der beta­ler bistands­ad­vo­ka­tens salær. Derfor vil du som voldsof­fer ikke selv have udgif­ter til din bistandsadvokat.

En vigtig rolle for bistands­ad­vo­ka­ten er også at sørge for at udar­bejde din erstat­nings­op­gø­relse og frem­sætte dit erstat­nings­krav i straf­fesa­gen. Ofte vil retten dog henvise dette spørgs­mål til behand­ling ved Erstat­ningsnæv­net. I sagen ved Erstat­ningsnæv­net eller mod et ansvars­for­sik­rings­sel­skab vil Erstat­ningsnæv­net eller ansvars­for­sik­rings­sel­ska­bet som hoved­re­gel betale advo­katsalær. Det bety­der, at din even­tu­elle egen­be­ta­ling til advo­ka­tud­gif­ter også kan begræn­ses her.

 

Elmer Advokater er specialister i at varetage voldsofres interesser

Det er vigtigt, at du får en speci­a­listad­vo­kat til at bistå dig tidligt i forlø­bet. Spørgs­må­let om, hvor­vidt du har et krav på voldsof­fe­rer­stat­ning, og mod hvem det så skal rejses, er kompli­ce­ret. Elmer Advo­ka­ter har mange års erfa­ring og eksper­tise i rollen som beskik­ket bistands­ad­vo­kat. Vores advo­ka­ter behand­ler løbende mange sager for voldsofre – både hvor sagen behand­les af Erstat­ningsnæv­net, og hvor voldsof­rets erstat­nings­krav behand­les ved et ansvars­for­sik­rings­sel­skab. Deru­d­over fører vi løbende rets­sa­ger på vegne af voldsofre, når Erstat­ningsnæv­nets eller et ansvars­for­sik­rings­sel­skabs afgø­relse ikke er korrekt. Har du brug for vores hjælp, er du velkom­men til at kontakte os.

 

Joachim Faber-Rod

Associeret partner

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev