KLAGE VED ANKENÆVNET FOR FORSIKRING

Er du util­freds med dit forsik­rings­sel­skabs afgø­relse, så kan du klage til Anke­næv­net for Forsikring.

Anke­næv­net for Forsik­ring er et klage­nævn, der behand­ler og afgør klager fra private. Nævnet består af repræ­sen­tan­ter fra forsik­rings­sel­ska­ber og forbru­gere samt en Lands- eller Højesteretsdommer.

Før du kan klage, skal du først klage over selska­bets afgø­relse til dit forsik­rings­sel­skab. Vælger selska­bet at fast­holde sin afgø­relse eller undla­der selska­bet at besvare din henven­delse, så har du mulig­hed for at klage til ankenævnet.

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi speci­a­li­ster i forsik­rings­ret. Vi hjæl­per typisk klien­ter med en vurde­ring af deres sag, korre­spon­dance og even­tu­elt forhand­ling med forsik­rings­sel­ska­bet, og såfremt parterne ikke når til enig­hed, en klage­sag ved Anke­næv­net for Forsikring.

Har du spørgs­mål eller brug for at drøfte dine mulig­he­der i forbin­delse med en anke­nævns­sag, er du derfor velkom­men til at kontakte os.

 

HVAD KAN DU KLAGE OVER?

Anke­næv­net for Forsik­ring behand­ler ikke alle klager. For at din sag kan indbrin­ges for anke­næv­net skal den:

  • Vedrøre egne forsikringer
  • Vedrøre privat­li­vets forsikringsforhold
  • Vedrøre et konkret økono­misk mellemværende

Du kan såle­des ikke klage over en afgø­relse, der er truf­fet af modpar­tens forsik­rings­sel­skab. Du kan heller ikke klage over en afgø­relse vedrø­rende erhvervs­li­vets forsikringsforhold.

Deru­d­over skal din klage angå et spørgs­mål af økono­misk betyd­ning. Du kan derfor ikke klage over selska­bets markeds­fø­ring, en af selska­bets ansatte eller andre gene­relle forhold.

 

KAN JEG SELV INDBRINGE MIN KLAGE FOR ANKENÆVNET FOR FORSIKRING?

Der er som udgangs­punkt ikke noget til hinder for, at du selv indbrin­ger din klage for anke­næv­net. Men er din sag af stor betyd­ning eller værdi, så er det vores anbe­fa­ling, at du over­ve­jer at få hjælp fra en speci­a­li­se­ret advokat.

Taber man først en sag ved anke­næv­net, så viser prak­sis, at det som udgangs­punkt er svært at få ændret afgø­rel­sen ved en efter­føl­gende rets­sag ved domsto­lene. For nogle er det natur­lig­vis nemt og bekvemt at hånd­tere sagen selv, men konse­kven­serne ved en tabt sag kan som sagt være store.

Dertil kommer, at det er et almin­de­ligt forsik­rings­ret­ligt prin­cip, at det er kunden/forbrugeren, der skal sand­syn­lig­gøre sit krav mod selska­bet. Anke­næv­net for Forsik­ring træf­fer afgø­relse på skrift­ligt grund­lag, og der er derfor ikke er mulig­hed for nærmere bevis­fø­relse i form af syn og skøn, egne forkla­rin­ger eller vidneafhøringer.

 

VORES RÅDGIVNING I SAGER VED ANKENÆVNET FOR FORSIKRING

Hos Elmer Advo­ka­ter er vi speci­a­li­ster i at behandle forsik­rings­sa­ger. Vi har stor erfa­ring med at føre sag mod forsik­rings­sel­ska­ber, herun­der sager ved Anke­næv­net for Forsikring.

Vi kan bistå med vurde­ring af din sag, hånd­tere korre­spon­dance og even­tuel forhand­ling med selska­bet, og såfremt der ikke opstår enig­hed indbringe sagen for ankenævnet.

Har du brug for at drøfte dine mulig­he­der, så er du velkom­men til at kontakte os. Det koster dig ikke noget, før vi har en aftale om, hvad vi skal gøre for dig, og hvad det vil koste.

I anke­nævns­sa­ger vil vi i de fleste tilfælde kunne give en fast pris på at bistå dig i sagen — både over for forsik­rings­sel­ska­bet og under en even­tuel ankesag.

 

Christian Skovgaard

Advokat

Kontakt os

Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev