betydningsfulde sager

ADGANG TIL AT FORETAGE FRADRAG I TABT ARBEJDSFORTJENESTE

Elmer Advo­ka­ter har ført indtil flere Højeste­rets­sa­ger om adgan­gen til fradrag i opgø­rel­sen af den skade­lid­tes krav på tabt arbejds­fortje­ne­ste, og Højeste­ret har fast­slået, at fradrag kræver klar hjemmel.

Det har gene­relt været meget omdis­ku­te­ret, hvor­dan man i henhold til erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2, der vedrø­rer krav på erstat­ning for tabt arbejds­fortje­ne­ste, skal opgøre den skade­lid­tes forven­tede indtje­ning, var skaden ikke sket, og hvor­dan man skal opgøre skade­lid­tes fakti­ske indtje­ning med den pågæl­den­des funk­tions­tab efter skaden.

Eksem­pel­vis har Elmer Advo­ka­ter med succes ført en del sager om, at også skade­lidte, der er ansat som månedsløn­nede, har krav på at få dækket deres tabte feri­e­penge som en del af erstat­nin­gen for tabt arbejds­fortje­ne­ste. Vores over­ord­nede syns­punkt har i alle sager været, at hvis en skade­lidte som følge af en skade opsi­ges og over­går til eksem­pel­vis syge­dag­penge, vil den pågæl­dende ikke optjene feri­e­penge til de næst­kom­mende feri­eår. Desu­den vil den skade­lidte ikke kunne få feri­e­penge udbe­talt med henvis­ning til lovlig feri­e­hin­dring, når der ikke er optjent feri­e­penge. Dette tab skal derfor dækkes af skade­vol­der som en del af erstat­nin­gen for tabt arbejdsfortjeneste.

Senest har nu også Højeste­ret i en sag ført af Karsten Høj ende­lig slået fast, at en skade­lidte har krav på at få bereg­net sin tabte arbejds­fortje­ne­ste sådan, at den omfat­ter månedsløn­nen tillagt både 12,5 % feri­e­penge og værdien af en even­tuel ansæt­tel­ses­ret­ligt aftalt 6. feri­euge. I samme dom slår Højeste­ret også fast, at den skade­lidte har krav på at få dækket arbejds­gi­vers bidrag til ATP. Mange sager afven­tede alene Højeste­rets afgø­relse af denne sag, fordi mange af forsik­rings­sel­ska­berne stod sammen i syns­punk­tet om, at skade­lidte ikke havde krav på feri­e­penge oveni den fulde udbe­talte månedsindtægt.

Et andet omdis­ku­te­ret spørgs­mål har været betyd­nin­gen af udbe­ta­lin­ger af invalidepensioner/erhvervsevnetabsforsikringer. Altså om sådanne ydel­ser skal fradra­ges i erstat­nin­gen for tabt arbejds­fortje­ne­ste efter bestem­mel­sen i erstat­nings­ansvars­lo­vens § 2, stk. 2, som siger, at løn under sygdom, syge­dag­penge og ”forsik­ring­sy­del­ser, der har karak­ter af virke­lig skade­ser­stat­ning og lignende ydel­ser” skal fradrages.

Herom har Højeste­ret i en sag ført af Karsten Høj i decem­ber 2013 udtalt, at de forsik­ring­sy­del­ser, der skal træk­kes fra efter § 2, stk. 2, (alene) er de ydel­ser, som er afhæn­gig af, og som bereg­nes ud fra, skade­lid­tes konkrete indtægtstab. Det gælder f.eks. syge­drift­stabs­for­sik­rin­ger, som mange tand­læ­ger, arki­tek­ter, advo­ka­ter m.fl. har. Ydel­ser fra inva­li­di­tets­for­sik­rin­ger eller erhverv­sev­ne­tabs­for­sik­rin­ger må deri­mod karak­te­ri­se­res som ”summa­for­sik­rin­ger”, og de skal som alt over­ve­jende hoved­re­gel holdes helt ude af erstat­nings­op­gø­rel­sen. I summa­for­sik­rin­ger er udbe­ta­lin­gen afhæn­gig af værdien af den police, der er tegnet. Ulyk­kes­for­sik­rin­ger er eksem­pel­vis også summa­for­sik­rin­ger, fordi den ménud­be­ta­ling man får, afhæn­ger af det beløb, man har beslut­tet at forsikre sig selv for.

Gene­relt om fradrag (ikke kun i tabt arbejds­fortje­ne­ste) kan også henvi­ses til den i medi­erne meget omtalte sag om den kræft­syge kvinde, der fik redu­ce­ret sin erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning og sin méngodt­gø­relse med henvis­ning til, at hun som følge af skaden havde en forkor­tet rest­le­ve­tid. Den sag er beskre­vet i en selv­stæn­dig tekst, som indgår i vores liste over betyd­nings­fulde sager.

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev