Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Virksomheder

Vi rådgiver virksomheder om alle former for erhvervsforsikringer

Rådgivning om erhvervsforsikring

En erhvervsvirksomheds forsikringsbehov og de uenigheder, der kan opstå med forsikringsselskabet, når skaden er sket, er mangeartede.

Vi yder advokathjælp til vurdering af skader og forsikringsdækning på erhvervsbygninger, maskiner, inventar og køretøjer, hvad enten skaden skyldes brand, storm eller vandindtrængning. Vi rådgiver også om forsikringsdækning for det driftstab, sådanne skader kan forårsage. Underforsikring og overholdelse af sikkerhedsforskrifter er emner, der ofte giver anledning til konflikt, men som vi har erfaring med at håndtere.

 

Vi rådgiver også virksomheder om forsikringssager indenfor erhvervs- og produktansvar, hvis virksomhedens medarbejdere eller produkter har forvoldt skade.

 

Vi rådgiver både virksomheder, ledere og bestyrelsesmedlemmer om ledelsesansvarssager og forebyggelse af ansvarssager samt forsikring af ledelses-og bestyrelsesansvaret.

I sager vedrørende medarbejderes tab af erhvervsevne hjælper vi også virksomheder med at få udbetalt erhvervsevnetabsydelse fra tab af erhvervsevneforsikringen, når den skaderamte medarbejder fortsat er i arbejde. I forbindelse med skift af pensions- og forsikringsudbyder kan der opstå fejl og ”huller” i forsikringsdækninger. Vi hjælper virksomheden med at vurdere om og hvordan fejl er opstået et og hjælper virksomheden med at håndtere det.

 

Vi har lavet en oversigt over de mest almindelige erhvervsforsikringer samt en beskrivelse af, hvordan den enkelte forsikring dækker – se den her.

Vores arbejde med erhvervsforsikringssager

Vi har først og fremmest brug for alle sagens dokumenter for at kunne vurdere, om der er forsikringsdækning og dermed om der er grundlag for en klagesag mod forsikringsselskabet. Virksomheden kan med fordel samle alt vedrørende forsikringssagen;
• Forsikringspolice og forsikringsbetingelser
• E-mail korrespondance / breve – gerne kronologisk
• Bilag f.eks. taksatorrapporter og andre tekniske vurderinger

Send det til os i en samlet fil via kontaktformularen.

Hvis et forsikringsselskab har afvist forsikringsdækning, er første skridt naturligvis at klage over afvisningen direkte til forsikringsselskabet.

Næste skridt er egentlig konfliktløsning. Mange erhvervsforsikringer vil indeholde en klausul om, at uenighed om forsikringsdækningen skal løses ved voldgift i stedet for ved domstolene.

Der kan være aftalt en ad hoc voldgift, hvor parterne hver vælger en voldgiftsmand – typisk en dommer eller en juridisk professor og disse vælger en 3. person til at lede voldgiftsretten. Der kan også være aftalt voldgift ved Voldgiftsinstituttet eller ved Voldgiftsnævnet for bygge- og Anlæg, hvis det er relevant. I sager af international karakter kan der være aftalt international voldgift.

 

Ved voldgift er rammerne for processen lidt friere end ved retssagsbehandling ved domstolene, men voldgiftsloven og regler fra f.eks. voldgiftsinstituttet regulerer, hvordan en voldgift skal foregå.
Voldgiftsretten er ikke et bestemt fysisk sted, men kan aftales mellem parterne. Parterne skal betale udgiften til voldgiftsdommerne. Den tabende part kan pålægges at erstatte den anden parts udgifter.

 

En voldgiftskendelse er fortrolig og kan ikke ankes eller kæres.
Selvom der er aftalt voldgift, kan parterne indledningsvist forsøge at løse sagen ved mediation.

Der er endnu ikke i Danmark tradition for at løse forsikringssager ved mediation, men det må afgøres fra sag til sag, om den er egnet til medition.

 

Er det ikke aftalt voldgift, skal en uenighed løses endeligt ved domstolene.
Retssagen skal anlægges ved byretten enten der, hvor skaden er sket eller ved den byret den sagsøgte hører til. Det vil typisk sige, der hvor forsikringsselskabet hører til.

 

Uanset om en sag skal løses ved voldgift eller ved domstolene er der mulighed for – inden en sådan sag igangsættes – at foretage syn og skøn. Det sker dels for at sikre beviserne inden de forsvinder og dels for at forsøge at nå en mindelig løsning på baggrund af de tekniske beviser i sagen.

 

Hvis du gerne vil hære mere om konfliktløsning i erhvervsforsikringssager så kontakt os via kontaktformularen.

Om os