medarbejdere

Karsten Høj

Partner

Jeg har igen­nem mere end 30 år speci­a­li­se­ret mig i behand­ling af alle typer af sager om personska­de­er­stat­ning og forsik­ring. I al beske­den­hed er jeg blevet en af landets mest erfarne og respek­te­rede advo­ka­ter inden­for disse områ­der. Jeg har stor og bred erfa­ring i at føre rets­sa­ger, herun­der 39 sager for Højeste­ret. De har drejet sig om alle aspek­ter inden­for personska­de­er­stat­ning og – forsik­ring. Flere af Højeste­rets­sa­gerne og en række sager for lands­ret­terne har haft betyd­ning for den gene­relle prak­sis for udmå­ling af erstat­ning efter private skader, arbejds­ska­der og patientskader.

Jeg har også opbyg­get stor viden og erfa­ring med pensions­ret­lige sager og blandt andet ført sager mod Danica om indfø­relse af udbe­ta­lings­ge­by­rer og mod SEB Pensions­for­sik­ring om årlig rentegaranti.

I det daglige rådgi­ver jeg medlem­mer af flere fagfor­bund (Poli­ti­for­bun­det, Fængsels­for­bun­det, Busi­ness Danmark, Yngre Læger, Fore­nin­gen af speci­al­læ­ger m.fl.) og mange private kunder. Deru­d­over har jeg siden etab­le­rin­gen af den private fond, Solda­ter­le­ga­tet, for mere end 10 år siden været fast rådgi­ver og spar­rings­part­ner. Det samme gælder endnu længere tid tilbage med PTU, der i dag hedder Ulyk­kes­Pa­tient­For­e­nin­gen.  Mine styr­ker er faglig­hed, trovær­dig­hed, inte­gri­tet og stor respekt hos kunderne, forsik­rings­sel­ska­ber, offent­lige myndig­he­der og domsto­lene. Gennem et sikkert og profes­sio­nelt arbejde opnår jeg det for dig bedst mulige resul­tat i din sag.

Gennem medlem­skab af blandt andet Højeste­rets­skran­ken, FEF, Danske Proce­du­re­ad­vo­ka­ter, Øresundsad­vo­ka­ter, AIDA og den euro­pæ­i­ske erstat­nings­for­e­ning, PEOPIL holder jeg min egen viden og mine kontak­ter ved lige.

Ende­lig har jeg igen­nem mange år under­vist i personska­de­er­stat­ning på kurser arran­ge­ret af DJØF, Danske Advo­ka­ter, Forsik­rings­a­ka­de­miet m.fl. og bidra­get til en række juri­di­ske artik­ler inden­for personska­de­om­rå­det, om Gebyr­dom­men (U2012.483H) i ET 2013.57 og om reduk­tion af erstat­ning ved forkor­tet rest­le­ve­tid (om U2012.2292H) i ET 2013.267. I 2020 bidrag til 4. udgave af værket Proce­du­ren om behand­ling af personska­desa­ger, og senest har jeg i juni 2020 som medfor­fat­ter (sammen med Jens Møller og Michael S. Wiis­bye) været med til at få udgi­vet den 7. udgave af Erstat­nings­ansvars­lo­ven med kommen­ta­rer på Jurist- og Økonom­for­bun­dets Forlag.

Fagligt engagement
 • PTU; nu Ulykkespatientforeningen. Fast juridisk rådgiver.
 • Formand for Foreningen for Erstatnings- og Forsikringsret (FEF).
 • Formand for Danske Advokaters fagudvalg for erstatning og forsikring.
 • Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab.
 • Medlem af Justitsministeriet følgegruppe til udvalget om retshjælp og fri proces.
Tidligere
 • Medlem af Patientskadeankenævnet (nu Ankenævnet for Patienterstatningen)
 • Medlem af Justitsministeriets arbejdsgruppe om revision af erstatningsansvarsloven (be-tænkning nr. 1383/2000)
 • Medlem af Advokatsamfundets regel- og tilsynsudvalg.
 • Medlem af arbejdsskadeudvalg om diverse spørgsmål (betænkning nr. 1828/2006).
 • Medlem af arbejdsgruppe om modernisering af arbejdsskadesikringen.
 • Justitsministeriets arbejdsgruppe om niveauet for tortgodtgørelse til særligt seksuelt krænkede børn.
 • Medlem af Danske Advokaters bestyrelse.
Karriere
 • 2003 - nu
  Partner Elmer Advokater
 • 1992 - 2003
  Advokat og partner i advokatfirmaet Bang & Regnarsen
 • 1989 - 1992
  Advokatfuldmægtig hos Bang & Regnarsen
Uddannelse
 • 1997
  Møderet for Højesteret
 • 1992
  Advokat og møderet for landsretten
 • 1989
  Cand.jur., Københavns Universitet
Læs også om

NYHEDSBREV SIGN-UP

Du er tilmeldt vores nyhedsbrev