12 måneders sygefravær ikke tilstrækkeligt til at arbejdsgiver kunne ophæve elevaftale

Ved kendelse af 16. januar 2006 tilkendte Tvistig­hedsnæv­net en tidli­gere elev kr. 30.000,00, da nævnet fandt, at arbejds­gi­ve­ren uberet­ti­get havde ophæ­vet elevaf­ta­len. Den pågæl­dende påbe­gyndte elev­for­hol­det i en detail­han­dels­bu­tik i juni 2003 med henblik på at være udlært i juni 2005. På grund af en ulykke i friti­den var han syge­meldt fra den 6. decem­ber 2003. I forå­ret 2004 var helbre­del­ses­ud­sig­terne usikre, men efter en opera­tion i okto­ber 2004 var der udsigt til, at han kunne genop­tage arbej­det i slut­nin­gen af februar 2005. Den 1. decem­ber 2004 ophæ­vede arbejds­gi­ve­ren elev­for­hol­det, idet man fandt, at forud­sæt­nin­gerne for indgå­el­sen af uddan­nel­ses­af­ta­len var bristet. 4 af Tvistig­hedsnæv­nets 7 medlem­mer fandt ikke, at arbejds­gi­ve­ren havde godt­gjort, at en væsent­lig forud­sæt­ning for indgå­else af uddan­nel­ses­af­ta­len var bristet. Eleven blev derfor tilkendt kr. 30.000,00 i henhold til erhverv­s­ud­dan­nel­ses­lo­vens regler. Der var også nedlagt påstand om beta­ling af erstat­ning efter funk­tio­nær­lovens § 3. Dette afvi­ste 4 af Tvistig­hedsnæv­nets 7 medlem­mer med den begrun­delse, at man ikke fandt, at en elev, der ikke kunne opsi­ges, kunne påberåbe sig funk­tio­nær­lovens § 3 om erstat­ning svarende til løn i opsi­gel­ses­pe­ri­o­den.

Nærmere oplys­nin­ger om sagen kan fås ved henven­delse til advo­kat Ulrik Jørgen­sen, 33676767, der på vegne HK Handel repræ­sen­te­rede eleven.