30.000 kr. i tortgodtgørelse for blufærdighedskrænkelse og seksuel chikane

Retten i Glostrup har den 10. novem­ber 2017 tilkendt en ung kvinde 30.000 kr. i tort­godt­gø­relse for blufær­dig­heds­kræn­kelse. Retten tilkendte endvi­dere godt­gø­relse for svie og smerte i anled­ning af syge­fra­vær og behand­ling ved psykolog.

 

Krænket af mandlig leder

Kræn­kel­serne blev begået af den mande­lige leder af tank­sta­tio­nen, hvor kvin­den var ansat. I star­ten var kræn­kel­serne mest mundt­lige seksu­elt bemærk­nin­ger og små berø­rin­ger af hår, nakke og lænd. Senere omfat­tede kræn­kel­serne også berø­rin­ger af balde­re­gion, ben, mave og bryster samt slag på numsen og hals­tag. Kvin­den følte sig truet til tavs­hed, og fortalte derfor først efter et par måne­der den øver­ste ledelse om forholdene.

Lede­ren blev bort­vist efter at ledel­sen blev opmærk­som på proble­met og gennemså videoovervågningen.

 

Politianmeldelse og civil retssag

Kræn­ke­ren blev poli­ti­an­meldt, og Køben­havns Byret idømte ham 60 dages betin­get fængsel samt samfund­stje­ne­ste. Spørgs­må­let om erstat­ning for tort blev udskilt til civil behandling.

Om udmå­ling af tort­godt­gø­rel­sen udtalte Retten i Glostrup:

”Retten har herved lagt vægt på karak­te­ren af kræn­kel­serne, herun­der grov­he­den, hyppig­he­den og varig­he­den heraf, lige­som retten har tillagt det betyd­ning, at [K1] var [A1] og [A2]s umid­del­bare leder, da kræn­kel­serne fandt sted, og at [A1] og [A2] var væsent­ligt yngre end [K1].  Retten har ikke fundet grund­lag for at nedsætte godt­gø­rel­sen eller lade denne bortfalde”

 

Elmer Advokater bemærker

Kræn­ke­ren blev pålagt at betale en tort­godt­gø­rel­sen på 30.000. Det er et højere beløb end tilkendt i andre sager, men er dog stadig en rela­tivt lav kompen­sa­tion set i forhold til kræn­kel­ser­nes karak­ter, afbry­del­sen af ansæt­tel­ses­for­hol­det og hvad en arbejds­gi­ver ville blive idømt efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 14.

Under sagen havde arbejds­gi­ve­ren betalt en mindre godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­ven. Det har givet spil­let ind på udmå­ling af tort­godt­gø­rel­sen efter erstat­nings­ansvars­lo­vens § 26.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Asger Segel, der førte sagen.