3F får Højesterets vurdering af godtgørelser efter den nye ansættelsesbevislov — Elmer og Partnere holder gå-hjem-møde

Højeste­rets første dom om godt­gø­rel­ses­ni­veauet efter ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven afven­tes med spænding.

Med virk­ning fra 1. marts 2007 blev ansæt­tel­ses­be­vis­lo­ven ændret. Der blev indsat en ny bestem­melse om udmå­ling af godt­gø­relse i lovens § 6. Ifølge den nye bestem­melse kan godt­gø­rel­sen for den enkelte ikke over­stige 13 ugers løn. Fore­lig­ger skær­pende omstæn­dig­he­der, kan der forhø­jes op til 20 ugers løn. Er mang­len baga­tel­ag­tig, kan godt­gø­rel­sen dog højst udgøre 1.000 kr.

Arbejds­mar­ke­dets parter har siden lovæn­drin­gen afven­tet Højeste­rets retnings­linjer for tilken­delse af godt­gø­relse efter den ændrede lov.

Højeste­ret afsagde i 1997 den første dom efter den dagæl­dende lov, hvor Højeste­ret fastslog, at godt­gø­rel­sen som udgangs­punkt skulle være 5.000 kr., 10.000 kr. ved tvist eller risiko herfor og et større beløb ved skær­pende omstæn­dig­he­der. Denne dom blev i 10 år retnings­gi­vende for godt­gø­rel­ser­nes størrelse.

Af forar­bej­derne til den nye lov frem­går, at arbejds­gi­verne fandt, at 5.000 kr. udgangs­punk­tet havde udvik­let sig til en malke­ma­skine. Det er åben­bart, at den nye lov har til hensigt at bringe de baga­tel­ag­tige sager ned i niveau.

Hvad der deri­mod skal ske med sager, hvor det mang­lende ansæt­tel­ses­be­vis har haft betyd­ning for medar­bej­dere, frem­står uklart. Det skal Højeste­ret nu tage stil­ling til.

Højeste­ret blev præsen­te­ret for 85 afsagte domme efter de nye regler. Disse domme viser, at problem­stil­lin­gen er behand­let meget forskel­ligt i de konkrete sager. Hele lovens godt­gø­rel­ses­ramme er anvendt. I en enkelt sag var godt­gø­rel­sen kr. 100.000 svarende til ca. 20 ugers løn.

I den konkrete sag anlagt af 3F er der givet 3. instans bevil­ling for at få Højeste­rets prin­ci­pi­elle stil­ling­ta­gen. I sagen fik medar­bej­de­ren ikke noget ansæt­tel­ses­be­vis, og der opstod konkret usik­ker­hed og tvist vedrø­rende beta­ling af pensions­bi­drag, over­ar­bejde, opsi­gel­ses­vars­ler og i øvrigt om, hvor­vidt overenskomst var gældende.

Højeste­ret afsi­ger samti­dig dom i en anden sag vedrø­rende samme problem­stil­ling anlagt af DJØF.

Samti­dig vil vi gerne invi­tere til jule gå-hjem-møde tirs­dag den 21. decem­ber 2010 kl. 15.00. Her vil advo­kat Jacob Golds­ch­midt komme med et bud på, hvad konse­kven­serne af Højeste­rets domme bliver.

Tilmel­ding til gå-hjem-mødet er nødven­dig. Tilmel­ding kan ske pr. e‑mail til sekre­tær Sanne Møller Tull.

Sagen blev for 3F i Højeste­ret ført af advo­kat Jacob Golds­ch­midt. Når dommene fore­lig­ger, vil der komme en ny nyhedsmail.

Jacob Goldschmidt

Partner