Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.12.2010

3F får 17. december 2010 Højesterets vurdering af godtgørelser efter den nye ansættelsesbevislov - Elmer og Partnere holder gå-hjem-møde

Elmer & Partnere

Højesterets første dom om godtgørelsesniveauet efter ansættelsesbevisloven afventes med spænding.


Med virkning fra 1. marts 2007 blev ansættelsesbevisloven ændret. Der blev indsat en ny bestemmelse om udmåling af godtgørelse i lovens § 6. Ifølge den nye bestemmelse kan godtgørelsen for den enkelte ikke overstige 13 ugers løn. Foreligger skærpende omstændigheder, kan der forhøjes op til 20 ugers løn. Er manglen bagatelagtig, kan godtgørelsen dog højst udgøre 1.000 kr.


Arbejdsmarkedets parter har siden lovændringen afventet Højesterets retningslinjer for tilkendelse af godtgørelse efter den ændrede lov.


Højesteret afsagde i 1997 den første dom efter den dagældende lov, hvor Højesteret fastslog, at godtgørelsen som udgangspunkt skulle være 5.000 kr., 10.000 kr. ved tvist eller risiko herfor og et større beløb ved skærpende omstændigheder. Denne dom blev i 10 år retningsgivende for godtgørelsernes størrelse.


Af forarbejderne til den nye lov fremgår, at arbejdsgiverne fandt, at 5.000 kr. udgangspunktet havde udviklet sig til en malkemaskine. Det er åbenbart, at den nye lov har til hensigt at bringe de bagatelagtige sager ned i niveau.


Hvad der derimod skal ske med sager, hvor det manglende ansættelsesbevis har haft betydning for medarbejdere, fremstår uklart. Det skal Højesteret nu tage stilling til.


Højesteret blev præsenteret for 85 afsagte domme efter de nye regler. Disse domme viser, at problemstillingen er behandlet meget forskelligt i de konkrete sager. Hele lovens godtgørelsesramme er anvendt. I en enkelt sag var godtgørelsen kr. 100.000 svarende til ca. 20 ugers løn.


I den konkrete sag anlagt af 3F er der givet 3. instans bevilling for at få Højesterets principielle stillingtagen. I sagen fik medarbejderen ikke noget ansættelsesbevis, og der opstod konkret usikkerhed og tvist vedrørende betaling af pensionsbidrag, overarbejde, opsigelsesvarsler og i øvrigt om, hvorvidt overenskomst var gældende.


Højesteret afsiger samtidig dom i en anden sag vedrørende samme problemstilling anlagt af DJØF.


Samtidig vil vi gerne invitere til jule gå-hjem-møde tirsdag den 21. december 2010 kl. 15.00. Her vil advokat Jacob Goldschmidt komme med et bud på, hvad konsekvenserne af Højesterets domme bliver.


Tilmelding til gå-hjem-mødet er nødvendig. Tilmelding kan ske pr. e-mail til sekretær Sanne Møller Tull.


Sagen blev for 3F i Højesteret ført af advokat Jacob Goldschmidt. Når dommene foreligger, vil der komme en ny nyhedsmail.


Flere nyheder
Om os