40.000 kr. i godtgørelse for sex-chikane

Vestre Lands­ret har i en dom fra 24. maj 2004 tilkendt en rengø­rings­as­si­stent 40.000 kr. i godt­gø­relse for sex-chikane, der blev udøvet af en portør på det syge­hus, hvor hun var ansat. Godt­gø­rel­sen blev givet i henhold til erstat­nings­ansvars­lo­vens § 26, og er den stør­ste godt­gø­relse, der er givet for sex-chikane i medfør af erstat­nings­ansvars­lo­ven. Tidli­gere er der givet godt­gø­relse på op til 100.000 kr. for sex-chikane i henhold til lige­be­hand­lings­lo­ven. Den pågæl­dende rengø­rings­as­si­stent blev udsat for grov sex-chikane fra en portør, der over­faldt hende i en rengø­ring­kæl­der samt ofte kom med bemærk­nin­ger om, at han ”ville vold­tage hende”. Da kvin­den søgte hjælp hos sine ledere, blev hun affe­jet, og måtte derfor søge hjælp hos sine kolle­ger, der fik hende til at gå til KAD, der tog sig af sagen.

Nærmere oplys­nin­ger om dommen kan fås ved henven­delse til advo­kat Peter Breum