Efter 7 års kamp har en tidligere afdelingsleder nu fået anerkendt en psykisk belastningsreaktion som en arbejdsskade – Retslægerådet underkender Erhvervssygdomsudvalgets vurdering

Sagen, der blev ført for HK Danmark, hand­lede om en kvinde, der var ansat i en tele­virk­som­hed. Her var hun daglig leder af en afde­ling med 5 medarbejdere.

En udvi­delse af virk­som­he­dens forret­nings­om­råde medførte i løbet af et år en grad­vis forø­gelse af antal­let af medar­bej­dere i den pågæl­dende afde­ling fra 5 til 23. Der var samti­dig mange tekni­ske proble­mer og ekstra opga­ver med det nye forret­nings­om­råde, som måtte løses af lede­ren, der ikke kunne få tilført yder­li­gere ledelsesressourcer.

Ud over en bety­de­lig forø­get arbejds­byrde, et stort arbejds­pres og en ugent­lig arbejds­tid på mindst 50 timer, var kvin­den udsat for et stort psykisk pres fra en særde­les vanske­lig og krævende chef, som ofte skældte hende ud, råbte ad hende og udsatte hende for kritik i andres påhør.

Kvin­den begyndte at få det dårligt psykisk og måtte til sidst syge­melde sig.

 

Afvist uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget

Sygdom­men blev anmeldt som en erhvervs­syg­dom af kvin­dens læge, men blev i 2010 afvist af Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring (tidli­gere Arbejds­ska­desty­rel­sen) uden fore­læg­gelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Anke­sty­rel­sen stad­fæ­stede afsla­get på aner­ken­delse, herun­der at der ikke var grund­lag for at fore­lægge sagen for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, fordi der ikke var mulig­hed for aner­ken­delse af kvin­dens sygdom.

 

Ankestyrelsen genoptog sagen

Efter at være blevet præsen­te­ret for et udkast til stæv­ning genop­tog Anke­sty­rel­sen sagen og traf en ny afgø­relse om hjem­vis­ning til fore­læg­gelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen blev deref­ter fore­lagt for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, hvis fler­tal indstil­lede kvin­dens sygdom til afvisning.

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring fulgte fler­tal­lets indstil­ling, og det samme gjorde Anke­sty­rel­sen, som forin­den til brug for sin afgø­relse havde indhen­tet en udta­lelse fra sin læge­kon­su­lent. Af dennes udta­lelse frem­går, at ”over­ar­bejde på 50 timer er en ganske stor belast­ning, der må beteg­nes som ekstra­or­di­nært stor”, at ”Der er meget, der tyder på en stor arbejds­be­last­ning med stramme dead­li­nes og nedsat støtte fra ledel­sen”, og at ”vurde­rin­gen godt kunne være faldet ud til en aner­ken­delse.

 

Retslægerådets udtalelser

Sagen blev indbragt for retten og de læge­lige spørgs­mål fore­lagt for Retslægerådet.

Retslæ­ge­rå­det udtalte, at kvin­dens psyki­ske gener er fore­ne­lig med diag­no­sen uspe­ci­fi­ce­ret belast­nings­re­ak­tion, og at ”det ikke [er] muligt med sikker­hed at udtale sig om den nævnte årsags­sam­men­hæng. Deri­mod er det sand­syn­ligt (mere end 50%), at der er en sådan sammen­hæng.

 

Sagen genoptaget på ny — forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget

Med henvis­ning til Retslæ­ge­rå­dets udta­lelse genop­tog Anke­sty­rel­sen igen sagen og traf ny afgø­relse om hjem­vis­ning til fore­læg­gelse for Erhvervssygdomsudvalget.

Efter fornyet behand­ling af sagen indstil­lede udval­gets fler­tal nu kvin­dens sygdom til aner­ken­delse. Et mindre­tal i udval­get bestå­ende af Dansk Arbejds­gi­ver­for­e­ning og De Offent­lige Arbejds­gi­vere fandt fort­sat ikke, at arbejds­be­last­nin­gen var tilstræk­ke­lig og indstil­lede til afvisning.

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring traf heref­ter ny afgø­relse og aner­kendte kvin­dens sygdom. 7 år efter den første admi­ni­stra­tive afgø­relse i sagen har kvin­den dermed nu opnået det ønskede resul­tat og hævet retssagen.

 

Kommentar til sagen

Sagen viser, at det er muligt at få ændret vurde­rin­gerne fra det magt­fulde Erhvervs­syg­doms­ud­valg, men at det kræver, at der indle­des en retssag.

Sagen giver også anled­ning til at bemærke, at det er tanke­væk­kende og bekym­rende, at nogle medlem­mer af Erhvervs­syg­doms­ud­val­get ikke tager Retslæ­ge­rå­dets vurde­ring til efterretning.

Ende­lig skal det bemær­kes, at Anke­sty­rel­sen efter vores opfat­telse burde have truf­fet afgø­relse om aner­ken­delse i stedet for hjem­vis­ning til fornyet fore­læg­gelse for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get. Rets­sa­gen blev da heller ikke udsat herpå, men havde Anke­sty­rel­sen truf­fet afgø­relse om aner­ken­delse, ville Anke­sty­rel­sen skulle have taget bekræf­tende til genmæle over­for den nedlagte påstand om aner­ken­delse af kvin­dens sygdom.

Even­tuel henven­delse om sagen kan rettes til advo­kat Birgitte Filten­borg, som har ført sagen for HK Danmark.

 

Birgitte Filtenborg

Advokat