Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.08.2017

Efter 7 års kamp har en tidligere afdelingsleder nu fået anerkendt en psykisk belastningsreaktion som en arbejdsskade – Retslægerådet underkender Erhvervssygdomsudvalgets vurdering

Kathrine Frøkjær


Sagen, der blev ført for HK Danmark, handlede om en kvinde, der var ansat i en televirksomhed. Her var hun daglig leder af en afdeling med 5 medarbejdere.


En udvidelse af virksomhedens forretningsområde medførte i løbet af et år en gradvis forøgelse af antallet af medarbejdere i den pågældende afdeling fra 5 til 23. Der var samtidig mange tekniske problemer og ekstra opgaver med det nye forretningsområde, som måtte løses af lederen, der ikke kunne få tilført yderligere ledelsesressourcer.


Ud over en betydelig forøget arbejdsbyrde, et stort arbejdspres og en ugentlig arbejdstid på mindst 50 timer, var kvinden udsat for et stort psykisk pres fra en særdeles vanskelig og krævende chef, som ofte skældte hende ud, råbte ad hende og udsatte hende for kritik i andres påhør.


Kvinden begyndte at få det dårligt psykisk og måtte til sidst sygemelde sig.


 


Afvist uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget


Sygdommen blev anmeldt som en erhvervssygdom af kvindens læge, men blev i 2010 afvist af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen) uden forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.


Ankestyrelsen stadfæstede afslaget på anerkendelse, herunder at der ikke var grundlag for at forelægge sagen for Erhvervssygdomsudvalget, fordi der ikke var mulighed for anerkendelse af kvindens sygdom.


 


Ankestyrelsen genoptog sagen


Efter at være blevet præsenteret for et udkast til stævning genoptog Ankestyrelsen sagen og traf en ny afgørelse om hjemvisning til forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.


Sagen blev derefter forelagt for Erhvervssygdomsudvalget, hvis flertal indstillede kvindens sygdom til afvisning.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring fulgte flertallets indstilling, og det samme gjorde Ankestyrelsen, som forinden til brug for sin afgørelse havde indhentet en udtalelse fra sin lægekonsulent. Af dennes udtalelse fremgår, at ”overarbejde på 50 timer er en ganske stor belastning, der må betegnes som ekstraordinært stor”, at ”Der er meget, der tyder på en stor arbejdsbelastning med stramme deadlines og nedsat støtte fra ledelsen”, og at ”vurderingen godt kunne være faldet ud til en anerkendelse.


 


Retslægerådets udtalelser


Sagen blev indbragt for retten og de lægelige spørgsmål forelagt for Retslægerådet.


Retslægerådet udtalte, at kvindens psykiske gener er forenelig med diagnosen uspecificeret belastningsreaktion, og at ”det ikke [er] muligt med sikkerhed at udtale sig om den nævnte årsagssammenhæng. Derimod er det sandsynligt (mere end 50%), at der er en sådan sammenhæng.


 


Sagen genoptaget på ny – forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget


Med henvisning til Retslægerådets udtalelse genoptog Ankestyrelsen igen sagen og traf ny afgørelse om hjemvisning til forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget.


Efter fornyet behandling af sagen indstillede udvalgets flertal nu kvindens sygdom til anerkendelse. Et mindretal i udvalget bestående af Dansk Arbejdsgiverforening og De Offentlige Arbejdsgivere fandt fortsat ikke, at arbejdsbelastningen var tilstrækkelig og indstillede til afvisning.


Arbejdsmarkedets Erhvervssikring traf herefter ny afgørelse og anerkendte kvindens sygdom. 7 år efter den første administrative afgørelse i sagen har kvinden dermed nu opnået det ønskede resultat og hævet retssagen.


 


Kommentar til sagen


Sagen viser, at det er muligt at få ændret vurderingerne fra det magtfulde Erhvervssygdomsudvalg, men at det kræver, at der indledes en retssag.


Sagen giver også anledning til at bemærke, at det er tankevækkende og bekymrende, at nogle medlemmer af Erhvervssygdomsudvalget ikke tager Retslægerådets vurdering til efterretning.


Endelig skal det bemærkes, at Ankestyrelsen efter vores opfattelse burde have truffet afgørelse om anerkendelse i stedet for hjemvisning til fornyet forelæggelse for Erhvervssygdomsudvalget. Retssagen blev da heller ikke udsat herpå, men havde Ankestyrelsen truffet afgørelse om anerkendelse, ville Ankestyrelsen skulle have taget bekræftende til genmæle overfor den nedlagte påstand om anerkendelse af kvindens sygdom.


Eventuel henvendelse om sagen kan rettes til advokat Birgitte Filtenborg, som har ført sagen for HK Danmark.


 


Flere nyheder
Om os