Advokat Karsten Høj fra Elmer og Partnere er udpeget som medlem af arbejdsgruppe, der skal se på modernisering af arbejdsskadesystemet

Som omtalt i vores nyhed af 16. novem­ber 2012 er der, som konse­kvens af den forven­tede vedta­gelse af fleksjob- og førtids­pen­sions­re­for­men, nedsat en arbejds­gruppe med Arbejds­ska­desty­rel­sens direk­tør som formand og med delta­gelse af arbejds­mar­ke­dets parter og berørte ministerier.

Danske Handi­ca­por­ga­ni­sa­tio­ner* har efter anmod­ning fået stil­let en plads i arbejds­grup­pen til rådig­hed og har heref­ter indstil­let advo­kat Karsten Høj som medlem. Første møde i arbejds­grup­pen er den 17. decem­ber 2012.

*) Danske Handicaporganisationer (DH) er stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen over 320.000 medlemmer og dækker alle typer handicap. DH beskæftiger sig med handicappolitik, hvilket er et meget bredt begreb, der dækker alle sektorer af samfundet. Rådgivning af de enkelte borgere sker gennem medlemsorganisationerne. Læs mere på www.handicap.dk