Advokat Peter Breum fylder 50 år

[team image_url=“https://www.elmer-adv.dk/wp-content/uploads/2012/12/Peter-Breum1.gif”]

I den anled­ning invi­te­rer Elmer & Part­nere til recep­tion i vores loka­ler Store Kongens­gade 23, Baghu­set, 1264 Køben­havn K

onsdag den 13. okto­ber 2010 kl. 15 ‑17.

Peter Breum har igen­nem mange år været en af landets førende ansæt­tel­ses­ret­lige advo­ka­ter og har repræ­sen­te­ret mange fagfor­bunds medlem­mer og private ved domsto­lene; ikke mindst Højesteret.

Læs mere om Peter Breum nedenfor:

Peter Breum, der har været mede­jer af advo­kat­fir­maet Elmer & Part­nere siden 1988, har i mere end 25 år beskæf­ti­get sig med alle aspek­ter inden­for det arbejds- og ansæt­tel­ses­ret­lige område. Peter har altid været på medar­bej­de­rens side; ofte men ikke udeluk­kende fordi store såvel som mindre fagfor­bund har haft stor tillid til at over­lade deres medlem­mers sager netop til Peter, og det er ikke uden grund. Det er blevet til mere end 30 Højeste­rets­sa­ger, hvil­ket de færre­ste advo­ka­ter opnår. Hertil kan lægges hund­red­vis af andre gennem­førte rets­sa­ger og vold­gifts­sa­ger samt under­vis­ning i mange forskel­lige faglige sammen­hænge. I de senere år har Peter også virket som vold­gifts­dom­mer blandt andet inden­for den profes­sio­nelle sportsverden.

Denne enorme erfa­ring i kombi­na­tion med et fagligt højt niveau og evnen til at skære de juri­di­ske problem­stil­lin­ger ind til ”benet” — ofte der hvor det gør ”ondt” hos den anden part — gør, at Peter har haft stor indfly­delse på rets­ud­vik­lin­gen, blandt andet via sager om chikane af medar­bej­dere og diskri­mi­na­tion på grund af handi­cap. Peter er samti­dig meget arbejd­som og effek­tiv, han er værdsat og respek­te­ret af kolle­gaer, dommere og medar­bej­derne hos Elmer & Part­nere. Det gør ham også i stand til som medlem af Advo­kat­næv­net at bedømme andre advo­ka­ters adfærd.

Peter har stor inter­esse for og viden om musik; ikke mindst rock­mu­sik. Det er en fast del af hans liv; lige­som sport i form af badmin­ton og mara­ton­løb er det. Læg hertil kære­ste, hus i Taar­bæk, i alt 5 næsten voksne børn, to hunde og et stort soci­alt liv. Det er en meget travl, men samti­dig livs­kraf­tig advo­kat, der fylder 50 år.