fbpx

Kommentarer til artikel om Højesterets dom om reduktion af erstatning ved forkortet restlevetid

For godt et år siden (12. juni 2012) afsagde Højeste­ret dom i en dengang meget omtalt patientska­desag. Patientska­de­an­ke­næv­net havde truf­fet afgø­relse om, at erstat­nin­gen til en ung kræft­syg kvinde skulle redu­ce­res med 1/3, da hun ikke kunne forvente at leve i mere end 4 år. Hun var blevet uhel­bre­de­ligt syg, fordi hendes kræft­syg­dom blev opda­get for sent, hvor­ved prog­no­sen gik fra at være god til at være meget dårlig. Både Lands­ret­ten og Højeste­ret nåede frem til, at der ikke i erstat­nings­ansvars­lo­ven eller på andet grund­lag er hjem­mel til at redu­cere hver­ken godt­gø­relse for varigt mén eller erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab med henvis­ning til en forkor­tet eller kort rest­le­ve­tidsprog­nose. Dommen er trykt i Ugeskrift for Retsvæ­sen U.2012.2922H.

Patient­for­sik­rin­gen genop­tog efter­føl­gende ca. 20 andre sager og har tilkendt yder­li­gere erstat­ning med knapt 10 mio. kr.

Profes­sor Bo von Eyben har skre­vet en kritisk kommen­tar til Højeste­rets­dom­men offent­lig­gjort i Erhvervs­juri­disk Tids­skrift 2012.391. Det er den arti­kel (og dommen), som de to Elmer-advokater har skre­vet en længere arti­kel om. I artik­len kommen­te­res de af Bo von Eyben berørte emner punkt for punkt. Artik­len kan også læses som en gennem­gang af de grund­læg­gende prin­cip­per, der gælder for udmå­ling af personska­de­er­stat­ning i den nugæl­dende erstatningsansvarslov.

Artik­len er trykt i Erhvervs­juri­disk Tids­skrift 2013.267.

I øvrigt brin­ger Poli­ti­ken i dag en histo­rie om salær­fast­sæt­tel­sen i samme sag. Den sætter fokus på den meget store forskel, der var i mellem, hvad Kamme­rad­vo­ka­ten fik i salær og det salær, som advo­kat Karsten Høj fik tilkendt under bevil­lin­gen af fri proces.

Kira Kolby Christensen

Partner