Ændring af ferieloven medfører blandt andet erstatningsferie efter 5 sygedage

Med virk­ning fra den 1. maj 2012 er en ændring af feri­e­loven trådt i kraft.

Lovæn­drin­gen udsprin­ger af EU-domstolens dom af 10. septem­ber 2009 (sag C‑277/08 Pareda). Dommen fast­slår, at arbejds­tids­di­rek­ti­vets regler om årlig ferie sikrer lønmod­ta­gere en ret til at afholde deres plan­lagte ferie på et senere tids­punkt, hvis de på grund af sygdom er afskå­ret fra at holde ferien.

Til feri­e­lovens § 13 indsæt­tes som stk. 3:

“En lønmod­ta­ger, der har optjent 25 dages ferie, og som bliver syg under ferien, har mod læge­lig doku­men­ta­tion ret til erstat­nings­fe­rie efter 5 syge­dage under ferie i feri­e­å­ret. En lønmod­ta­ger, der har optjent mindre end 25 dages ferie, har ret til erstat­nings­fe­rie efter et forholds­mæs­sigt færre antal sygedage”.

Lønmod­ta­gere har i medfør af feri­e­loven ret til 25 dages ferie. I medfør af arbejds­tids­di­rek­ti­vets arti­kel 7, stk. 1 har en lønmod­ta­ger, der har optjent 25 dages ferie en beskyt­tet ret til at afholde 20 dages betalt ferie om året. Feri­e­loven er som følge heraf og med afsæt i EU-dommen Pereda ændret, såle­des at retten til erstat­nings­fe­rie indtræ­der efter 5 syge­dage. I tilfælde af, at lønmod­ta­ge­ren ikke har optjent 25 dages ferie, indtræ­der retten til erstat­nings­fe­rie på et tidli­gere tids­punkt. Et “forholds­mæs­sigt færre antal syge­dage” bereg­nes ved at gange antal­let af optjente feri­e­dage med 1/5.

Dette bevir­ker, at en lønmod­ta­ger, der har optjent 20 dages ferie, har ret til erstat­nings­fe­rie efter 4 syge­dage (20x1/5), mens en lønmod­ta­ger, der har optjent 15 dages ferie, har ret til erstat­nings­fe­rie efter 3 syge­dage (15x1/5).

Lønmod­ta­ge­ren skal doku­men­tere syge­mel­din­gen over­for arbejds­gi­ve­ren. Dette skal ske ved læge­lig doku­men­ta­tion fra 1. syge­dag. Doku­men­ta­tio­nen kan enten være en friat­test, læge­lig jour­nal fra syge­hu­set eller anden dokumentation.

Ved sygdom i udlan­det skal lønmod­ta­ge­ren få en erklæ­ring udstedt af en læge der.

Til feri­e­lovens § 13 indsæt­tes som stk. 4:

“Lønmod­ta­ge­ren opnår ret til erstat­nings­fe­rie fra den dag, hvor lønmod­ta­ge­ren meddeler sygdom­men til arbejds­gi­ve­ren, medmin­dre helt særlige omstæn­dig­he­der gør sig gældende”.

Kravene til syge­mel­din­gen er de samme, som i øvrigt gør sig gældende i et ansæt­tel­ses­for­hold. Lønmod­ta­ge­ren skal syge­melde sig over for arbejds­gi­ve­ren på den 1. syge­dag, selvom lønmod­ta­ge­ren er på ferie. Meddeles sygdom­men først på 3. dagen løber de 5 syge­dage derfra. Lønmod­ta­ge­ren har som følge heraf først ret til erstat­nings­fe­rie efter 8 sygedage.

Helt særlige omstæn­dig­he­der gør sig gældende i tilfælde, hvor lønmod­ta­ge­ren eksem­pel­vis har været ude for en ulykke, en svær tilska­de­komst eller lignende, og derfor ikke er i stand til at melde sygdom­men til arbejds­gi­ve­ren. I de tilfælde har lønmod­ta­ge­ren fort­sat ret til erstat­nings­fe­rie efter 5 sygedage.

De 5 syge­dage bereg­nes inden for samme feri­eår. Hvis en lønmod­ta­ger har været syg i 5 dage i en feri­e­pe­ri­ode og efter­føl­gende bliver syg i en anden feri­e­pe­ri­ode inde for samme feri­eår, har lønmod­ta­ge­ren ret til erstat­nings­fe­rie alle­rede efter 1. sygedag.

Ved rask­mel­ding skal lønmod­ta­ge­ren som udgangs­punkt møde på arbejde igen medmin­dre lønmod­ta­ge­ren meddeler arbejds­gi­ve­ren, at resten af ferien ønskes afholdt. I tilfælde af at lønmod­ta­ge­ren fort­sat er syg efter endt ferie, har lønmod­ta­ge­ren ret til løn under sygdom eller syge­dag­penge afhæn­gig af ansættelsesaftalen.

Til feri­e­lovens § 13 indsæt­tes som stk. 5:

“Kan erstat­nings­fe­rie efter stk. 2 og 3 ikke holdes i feri­e­å­ret på grund af sygdom, holdes ferien i det følgende feri­eår, jf. dog § 38”.

Reglerne er de samme som ved sygdom opstået inden feri­ens påbe­gyn­delse. Lønmod­ta­ge­ren kan vælge at få udbe­talt feri­e­penge efter § 38 på grund af feri­e­hin­dring, men kun for det antal dage, som erstat­nings­fe­rien beret­ti­ger til. Hvis lønmod­ta­ge­ren efter endt sygdom har mulig­hed for at afholde erstat­nings­fe­rie inden feri­e­å­rets udløb, og dette ikke er sket, forta­bes retten hertil.

Til feri­e­lovens § 13 indsæt­tes som stk. 6:

“Lønmod­ta­ge­ren beta­ler den læge­lige doku­men­ta­tion, jf. stk. 3”.

De nye bestem­mel­ser kan give anled­ning til proble­mer i de tilfælde, hvor lønmod­ta­ge­ren bliver syg under en ferie i udlan­det uden mulig­hed for at kontakte arbejds­gi­ve­ren og meddele dette. Det kan blandt andet være vanske­ligt, hvis lønmod­ta­ge­ren er på ferie i Hima­laya bjer­gene eller et andet afsi­des sted.

Der er ikke taget direkte stil­ling hertil i forar­bej­derne. Det vil dog ud fra en fortolk­ning af forar­bej­derne være mest nærlig­gende at rubri­cere disse situ­a­tio­ner under lovens § 13, stk. 4, sidste led “medmin­dre helt særlige omstæn­dig­he­der gør sig gældende”. Lønmod­ta­ge­ren vil såle­des fort­sat være beret­ti­get til erstat­nings­fe­rie efter 5 syge­dage, selvom sygdom­men ikke er meddelt arbejds­gi­ve­ren på 1. sygedag.

Som anført i stk. 6 er det lønmod­ta­ge­ren, der beta­ler for den læge­lige doku­men­ta­tion. Bestem­mel­sen adskil­ler sig fra andre situ­a­tio­ner, hvor læge­lig doku­men­ta­tion er krævet. I medfør af syge­dag­pen­ge­lovens § 36a, stk. 4, sidste pkt. er det arbejds­gi­ve­ren, der skal betale for mulig­hed­ser­klæ­rin­gen. Fri-attesten er ikke omtalt i syge­dag­pen­ge­loven, men det er givet, at arbejds­gi­ve­ren lige­le­des skal afholde udgif­terne hertil. Der fore­kom­mer derfor ikke andre situ­a­tio­ner, hvor udgif­ten til læge­lig doku­men­ta­tion pålæg­ges lønmodtageren.

Det frem­går af forar­bej­derne til ændrin­gen af feri­e­loven, at arbejds­gi­ve­ren kan undlade at stille krav om læge­lig doku­men­ta­tion og dermed stille lønmod­ta­ge­ren bedre, end hvad loven fore­skri­ver. Lovens § 13, stk. 6 åbner imid­ler­tid ikke op for en sådan situ­a­tion, idet lønmod­ta­ge­ren skal betale den læge­lige doku­men­ta­tion. Arbejds­gi­ve­ren har derfor ingen udgif­ter forbun­det med at stille krav herom og en sådan situ­a­tion vil derfor næppe forekomme.