Ændring af ferieloven

Den 7. april 2011 har Folke­tin­get vedta­get en ændring af feri­e­loven. Lovæn­drin­gerne træder i kraft den 1. maj 2011.

Ændrin­gerne medfø­rer en forbed­ret rets­stil­ling for lønmod­ta­ge­ren. Blandt ændrin­gerne er de tre væsent­lig­ste punkter:

  1. Arbejds­gi­ve­ren kan ikke længere anse ferie for afholdt i frit­stil­lings­pe­ri­o­den. Der er nu krav om, at lønmod­ta­ge­ren skal have haft en arbejds­fri peri­ode svarende til feri­ens længde efter udlø­bet af varslingsperioden.
  2. Det er nu muligt for alle lønmod­ta­gere at indgå aftale om over­før­sel af den 5. feri­euge. Denne ret er ikke længere forbe­holdt ikke-overenskomstansatte.
  3. Feri­e­penge foræl­des først 3. år efter feri­e­å­rets udløb.

Ferie under fritstilling
Den nye regel i § 16, stk. 2, 2. pkt., har følgende ordlyd:

”Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmod­ta­ge­ren ikke har haft en arbejds­fri peri­ode svarende til feri­ens længde efter udlø­bet af de peri­o­der, der er nævnt i § 15, stk. 2.”

Arbejds­gi­ve­rens mulig­hed for at anse ferie for afholdt i frit­stil­lings­pe­ri­o­den begræn­ses. I den gamle lov bliver ferien anset for afholdt, såfremt ferie og det sædvan­lige varsel kan rummes inden for fritstillingsperioden.

Ændrings­lo­ven medfø­rer, at lønmod­ta­ge­rens ferie som udgangs­punkt kun kan anses for afholdt, såfremt lønmod­ta­ge­ren har haft en arbejds­fri peri­ode svarende til feri­ens længde efter udlø­bet af vars­lings­pe­ri­o­den. Det er ikke længere muligt for arbejds­gi­ve­ren at modregne løn under ferie i den løn, som lønmod­ta­ge­ren modta­ger fra en ny arbejds­gi­ver, hvis lønmod­ta­ge­ren ikke har mulig­hed for at holde ferien hos den nye arbejds­gi­ver. Det er derfor en betin­gelse, at lønmod­ta­ge­ren afhol­der ferien hos den nye arbejds­gi­ver, før der tilde­les den gamle arbejds­gi­ver modreg­nings­ad­gang. Lovæn­drin­gen medfø­rer, at arbejds­gi­ve­ren i mindre omfang tjener på, at lønmod­ta­ge­ren finder et nyt arbejde i fritstillingsperioden.

Ændrin­gen finder anven­delse for frit­stil­lin­ger, der meddeles efter 1. maj 2011.

Aftale om over­før­sel af den 5. ferieuge
Den nye regel i § 19, stk. 1, har følgende ordlyd:

”En lønmod­ta­ger og en arbejds­gi­ver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan over­fø­res til det følgende feri­eår, medmin­dre andet følger af kollek­tiv overenskomst.”

Hensig­ten med ændrin­gen af feri­e­loven er blandt andet, at der ønskes større flek­si­bi­li­tet på arbejds­mar­ke­det. Det bliver nu muligt for alle lønmod­ta­gere – overenskom­stan­satte som ikke-overenskomstansatte – at indgå aftale med arbejds­gi­ve­ren om over­før­sel af optjent ferie udover de 20 dage. Det er dog stadig en betin­gelse, at denne mulig­hed ikke er afskå­ret ved kollek­tiv overenskomst. Deru­d­over forlæn­ges mulig­he­den for at indgå en sådan aftale fra den 30. april frem til den 30. septem­ber efter feri­e­å­rets udløb. Lønmod­ta­ge­ren får hermed en større mulig­hed for selv at tilret­te­lægge sin ferie over en længere periode.

Ændrin­gerne finder anven­delse for optje­ning­s­året 2010 og frem.

Foræl­del­ses­reg­lerne
Den nye regel findes i lovens § 35.

Lovæn­drin­gen medfø­rer, at alle krav på feri­e­penge først foræl­des efter 3 år. Lønmod­ta­ge­ren har dermed en længere peri­ode til at gøre kravet gældende og kravene til doku­men­ta­tio­nen herfor lempes. Det er vigtigt at bemærke, at det er feri­e­lovens 3‑årige foræl­del­ses­frist, der finder anven­delse. Reglerne i foræl­del­ses­lo­ven finder stadig ikke anvendelse.

Den 3‑årige foræl­del­ses­frist begyn­der at løbe efter feri­e­å­rets udløb. Dette bevir­ker, at krav vedrø­rende ferie optjent i 2009, der skulle anven­des til ferie i peri­o­den 1. maj 2010 til 30. april 2011, først foræl­des ved feri­e­å­rets udløb i 2014.

Lovæn­drin­gen medfø­rer, at foræl­del­ses­reg­lerne i feri­e­loven forenk­les i forhold til de nuvæ­rende regler, hvor der gælder to forældelsesregler.

Den nye foræl­del­ses­re­gel finder anven­delse for optje­ning­s­året 2009 og frem.

Stikprø­ve­kon­trol
Deru­d­over indfø­res der en ændring af betyd­ning for arbejds­gi­ver. Der tilde­les Arbejds­mar­ke­dets Feri­e­fond og de private feri­e­fonde en mulig­hed for at føre kontrol med, om arbejds­gi­ve­ren afreg­ner alle de uhævede feri­e­penge. Tidli­gere har dette ikke været muligt.

Arbejds­mar­ke­dets Feri­e­fond kan derfor fore­tage stikprø­ve­kon­trol af årligt op til 150 virk­som­he­ders indbe­ta­lin­ger af uhævede feri­e­penge efter feri­e­å­rets udløb. De virk­som­he­der, der afreg­ner feri­e­penge til en privat feri­e­fond skal en gang om året sende en erklæ­ring til den private fond om korrekt afreg­ning af uhævede feri­e­penge. Dette skal sikre, at det er fonden, der i højere grad får de uhævede feri­e­penge, som den har krav på og samti­dig sikre, at arbejds­gi­ve­ren ikke opnår en økono­misk gevinst som følge af lønmod­ta­ge­rens mang­lende afhol­delse af ferie.

Stikprø­ve­kon­trol­len finder anven­delse for optje­ning­s­året 2009 og frem.