Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.04.2011

Ændring af ferieloven

Elmer & Partnere


Den 7. april 2011 har Folketinget vedtaget en ændring af ferieloven. Lovændringerne træder i kraft den 1. maj 2011.


Ændringerne medfører en forbedret retsstilling for lønmodtageren. Blandt ændringerne er de tre væsentligste punkter:  1. Arbejdsgiveren kan ikke længere anse ferie for afholdt i fritstillingsperioden. Der er nu krav om, at lønmodtageren skal have haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsperioden.

  2. Det er nu muligt for alle lønmodtagere at indgå aftale om overførsel af den 5. ferieuge. Denne ret er ikke længere forbeholdt ikke-overenskomstansatte.

  3. Feriepenge forældes først 3. år efter ferieårets udløb.


Ferie under fritstilling

Den nye regel i § 16, stk. 2, 2. pkt., har følgende ordlyd:


”Ferien kan dog ikke anses for holdt, hvis lønmodtageren ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der er nævnt i § 15, stk. 2.”


Arbejdsgiverens mulighed for at anse ferie for afholdt i fritstillingsperioden begrænses. I den gamle lov bliver ferien anset for afholdt, såfremt ferie og det sædvanlige varsel kan rummes inden for fritstillingsperioden.


Ændringsloven medfører, at lønmodtagerens ferie som udgangspunkt kun kan anses for afholdt, såfremt lønmodtageren har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsperioden. Det er ikke længere muligt for arbejdsgiveren at modregne løn under ferie i den løn, som lønmodtageren modtager fra en ny arbejdsgiver, hvis lønmodtageren ikke har mulighed for at holde ferien hos den nye arbejdsgiver. Det er derfor en betingelse, at lønmodtageren afholder ferien hos den nye arbejdsgiver, før der tildeles den gamle arbejdsgiver modregningsadgang. Lovændringen medfører, at arbejdsgiveren i mindre omfang tjener på, at lønmodtageren finder et nyt arbejde i fritstillingsperioden.


Ændringen finder anvendelse for fritstillinger, der meddeles efter 1. maj 2011.


Aftale om overførsel af den 5. ferieuge

Den nye regel i § 19, stk. 1, har følgende ordlyd:


”En lønmodtager og en arbejdsgiver kan aftale, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende ferieår, medmindre andet følger af kollektiv overenskomst.”


Hensigten med ændringen af ferieloven er blandt andet, at der ønskes større fleksibilitet på arbejdsmarkedet. Det bliver nu muligt for alle lønmodtagere – overenskomstansatte som ikke-overenskomstansatte – at indgå aftale med arbejdsgiveren om overførsel af optjent ferie udover de 20 dage. Det er dog stadig en betingelse, at denne mulighed ikke er afskåret ved kollektiv overenskomst. Derudover forlænges muligheden for at indgå en sådan aftale fra den 30. april frem til den 30. september efter ferieårets udløb. Lønmodtageren får hermed en større mulighed for selv at tilrettelægge sin ferie over en længere periode.


Ændringerne finder anvendelse for optjeningsåret 2010 og frem.


Forældelsesreglerne

Den nye regel findes i lovens § 35.


Lovændringen medfører, at alle krav på feriepenge først forældes efter 3 år. Lønmodtageren har dermed en længere periode til at gøre kravet gældende og kravene til dokumentationen herfor lempes. Det er vigtigt at bemærke, at det er ferielovens 3-årige forældelsesfrist, der finder anvendelse. Reglerne i forældelsesloven finder stadig ikke anvendelse.


Den 3-årige forældelsesfrist begynder at løbe efter ferieårets udløb. Dette bevirker, at krav vedrørende ferie optjent i 2009, der skulle anvendes til ferie i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2011, først forældes ved ferieårets udløb i 2014.


Lovændringen medfører, at forældelsesreglerne i ferieloven forenkles i forhold til de nuværende regler, hvor der gælder to forældelsesregler.


Den nye forældelsesregel finder anvendelse for optjeningsåret 2009 og frem.


Stikprøvekontrol

Derudover indføres der en ændring af betydning for arbejdsgiver. Der tildeles Arbejdsmarkedets Feriefond og de private feriefonde en mulighed for at føre kontrol med, om arbejdsgiveren afregner alle de uhævede feriepenge. Tidligere har dette ikke været muligt.


Arbejdsmarkedets Feriefond kan derfor foretage stikprøvekontrol af årligt op til 150 virksomheders indbetalinger af uhævede feriepenge efter ferieårets udløb. De virksomheder, der afregner feriepenge til en privat feriefond skal en gang om året sende en erklæring til den private fond om korrekt afregning af uhævede feriepenge. Dette skal sikre, at det er fonden, der i højere grad får de uhævede feriepenge, som den har krav på og samtidig sikre, at arbejdsgiveren ikke opnår en økonomisk gevinst som følge af lønmodtagerens manglende afholdelse af ferie.


Stikprøvekontrollen finder anvendelse for optjeningsåret 2009 og frem.


Flere nyheder
Om os