Ændring af medarbejderaktieordning bragte ikke ordningen ind under aktieoptionsloven

Finans­for­bun­det har fået medhold i, at 3 medlem­mer havde krav på medar­bej­derak­tier efter funk­tio­nær­lovens § 17 a, stk. 1. Sø- og Handels­ret­ten afvi­ser, at aktie­op­tions­lo­ven finder anvendelse.

Penge­in­sti­tut­tet havde over en peri­ode tildelt medar­bej­derne medar­bej­derak­tier efter lignings­lo­vens § 7 A. Medar­bej­derak­tierne var gratis. Penge­in­sti­tut­tet havde admi­ni­stre­ret ordnin­gen sådan, at medar­bej­dere, der var frat­rådt eller i opsagt stil­ling på tilde­lings­tids­punk­tet, ikke modtog medarbejderaktier.

En sådan ordning under­kendte Sø- og Handels­ret­ten ved Jyske Bank dommen (U.2006.901S). Sø- og Handels­ret­ten fandt, at et vilkår om fort­sat uopsagt ansæt­telse var i strid med de ufravi­ge­lige bestem­mel­ser i funk­tio­nær­lovens § 17 a. Det følger af bestem­mel­sen, at en medar­bej­der har krav på en forholds­mæs­sig andel af de bonus­be­løb, medar­bej­de­ren ville have fået ved fort­sat ansæt­telse. Medar­bej­derak­tierne blev anset for løn svarende til bonus og er dermed omfat­tet af bestemmelsen.

Foran­le­di­get heraf ændrede penge­in­sti­tut­tet i medar­bej­derak­tie­ord­nin­gen. Penge­in­sti­tut­tet skrev til medar­bej­derne, at inci­ta­ments­pro­gram­met var tilret­tet, så det frem­over ville være omfat­tet af aktie­op­tions­lo­ven. Så ville vilkå­ret om fort­sat ansæt­telse være i orden.

Penge­in­sti­tut­tet skrev følgende vedrø­rende ændringen:

Tilde­lings­tids­punk­tet for retten til senere at erhverve aktier er for 2006 pr. 1. juni. Heref­ter er det for bestå­ende medar­bej­dere hvert år 1. januar og for nyan­satte på ansættelsesdagen.

Erhver­vel­ses­tids­punk­tet for aktierne er 1. april året efter, såle­des at måle­punk­terne kan vurde­res opfyldt.
Prisen for aktierne er kr. 0.

Aktie­op­tions­lo­ven angi­ver i § 1, at loven finder anven­delse på ordnin­ger eller afta­ler, der giver en lønmod­ta­ger ret til som led i ansæt­tel­ses­for­hol­det at købe aktier på et senere tids­punkt. Penge­in­sti­tut­tets syns­punkt var heref­ter, at man tildelte en ret til senere at erhverve aktier.

Herover­for gjorde Finans­for­bun­det gældende, at der ikke ved at indføje et “tilde­lings­tids­punkt” er skabt nogen reel ændring af medar­bej­derak­tie­ord­nin­gen. Den var stadig kende­teg­net ved alle de karak­te­ri­stika, der kendes fra en tradi­tio­nel medar­bej­derak­tie­ord­ning. Hvis medar­bej­de­ren på forhånd er bekendt med, at der måske vil blive tildelt medar­bej­derak­tier, har arbejds­gi­ve­ren givet den ansatte et løfte herom. At ændre beteg­nel­sen for dette “løfte” til, at det er et “tilde­lings­tids­punkt”, der giver en “ret til at købe aktier på et senere tids­punkt”, er uden reelt indhold.

Sø- og Handels­ret­ten fulgte dette syns­punkt og konklu­de­rer, at penge­in­sti­tut­tet ikke har sand­syn­lig­gjort, at det program, der blev kommu­ni­ke­ret ved bankens ensi­dige meddel­else til medar­bej­derne, i reali­te­ten adskilte sig fra tidli­gere programmer.

Som følge heraf fast­hol­der Sø- og Handels­ret­ten, at gratisak­tier er omfat­tet af funk­tio­nær­lovens § 17 a, stk. 1, og dermed ikke er omfat­tet af aktieoptionsloven.

Kommen­tar:
Sagen indgår i et større kompleks af sager vedrø­rende frat­rå­dte medar­bej­de­res ret til medar­bej­derak­tier. I Højeste­ret proce­de­res i septem­ber 2010 9 sager vedrø­rende penge­in­sti­tut­ters medar­bej­derak­tie­ord­nin­ger. De 9 sager adskil­ler sig fra denne sag ved ikke at berøre spørgs­må­let om aktie­op­tions­lo­ven. De 9 sager vil afgøre, hvor­dan lønbe­gre­bet og sædvane krite­riet i funk­tio­nær­lovens § 17 a skal anven­des på medarbejderaktieordninger.

Sagen for Sø- og Handels­ret­ten og de 9 sager for Højeste­ret føres af Finans­for­bun­det. På vegne Finans­for­bun­det er det advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der proce­de­rer sagerne. Spørgs­mål vedrø­rende dommen, aktie­af­løn­ning og inci­ta­ments­ord­nin­ger i øvrigt kan rettes til Jacob Golds­ch­midt på tele­fon 3367 6767 eller e‑mail jg@elmer-adv.dk.

Jacob Goldschmidt

Partner