nyheder

Ændringer hos Elmer Advokater med årets udgang

Med virk­ning fra 1. januar 2020 sker der ændrin­ger i Elmer Advo­ka­ters ejer­kreds, idet to mange­årige part­nere med ansvar for det ansæt­tel­ses­ret­lige område Peter Breum og Jacob Golds­ch­midt udtræ­der, for at fort­sætte behand­ling af sager på det ansæt­tel­ses­ret­lige område hos Sirius Advokater.

Elmer Advo­ka­ter fort­sæt­ter deru­d­over ganske ufor­an­dret med Gert Willer­s­lev, Karsten Høj og Søren Kjær Jensen som part­nere og med de eksi­ste­rende højt kvali­fi­ce­rede juri­di­ske medar­bej­dere som ansatte.

Elmer Advo­ka­ter vil såle­des fortsat:

  • holde fast i Elmer-“brandet” og dets særkender,
  • på vores kerne­om­rå­der; herun­der personska­de­er­stat­ning, arbejds­ska­de­er­stat­ning, forsik­rings­ret og person­da­ta­ret yde rådgiv­ning på det aller­hø­je­ste faglige niveau,
  • være kendte og respek­te­rede for at være blandt de aller­bed­ste procesadvokater,
  • vide­re­ud­vikle og tiltrække unge juri­ster, der kan og vil de fagom­rå­der, som Elmer Advo­ka­ter beskæf­ti­ger sig med, og på aller­hø­je­ste niveau,
  • fast­holde gode og velord­nede arbejds­for­hold med fokus på at få løst alle opga­ver til gavn for firma­ets kunder.

 

Frem til årsskrif­tet er vi alle at træffe i Borger­gade for fælles at drive kontoret.

Kontakt os ende­lig med spørgsmål.

Vi ser frem til fort­sat godt samar­bejde og ønsker alle en god sommer.

 

 

Læs også om