Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.01.2012

Afgørelse fra Ankestyrelsen om årsløn tilsidesat

Elmer & Partnere


En kvinde var udsat for en arbejdsskade, mens hun var ansat i fleksjob. Arbejdsskaden medførte et erhvervsevnetab på 65 %.


Sagens tema var, hvilken årsløn kvindens erstatning for erhvervsevnetab skulle beregnes ud fra – og da hun ikke var ansat på ordinære vilkår, var temaet, hvad kvindens arbejdskraft var værd, da hun kom til skade i sit fleksjob, med andre ord hvilken indtægt hun ville eller burde kunne have tjent, hvis muligheden for et fleksjob ikke havde foreligget.


Kvinden havde i over 20 år været fuldtidsansat på ordinære vilkår som dagplejer til pasning af 4 faste dagplejebørn og ved behov gæstebørn, dog maksimalt 5 børn.


På grund af en rygskade opstået i fritiden havde kvinden svært ved fortsat at klare sit arbejde. Hun fik bevilget fleksjob og overgik til ansættelse i fleksjob. Kommunen ydede et løntilskud på 50 %, som er det mindst mulige tilskud.


Fleksjobbet som dagplejer indebar, at kvinden kun passede 3 faste fuldtidsbørn, og at hun kun var forpligtet til at modtage et gæstebarn, hvis hun i en periode alene havde 2 børn, og det skulle i så fald være et større barn og i minimum en uge. Kvinden passede fortsat sine dagplejebørn, som hun altid havde gjort, og hun deltog fortsat i alle aktiviteter som enhver anden dagplejer.


Efter ca. 11 måneder i fleksjobbet var kvinden udsat for en arbejdsskade.


Ankestyrelsen havde ved årslønsfastsættelsen lagt til grund, at kvindens skånehensyn på tidspunktet for arbejdsskaden svarede til, at hun ville kunne have tjent halvdelen af sin tidligere indtægt, hvis muligheden for et fleksjob ikke havde foreligget.


Retten i Svendborg ændrede ved dom af 23. december 2011 Ankestyrelsens afgørelse. Retten fandt, at kvinden ville kunne have haft en årsindtægt på ikke under 2/3 af indtægten i ordinær ansættelse til pasning af 4 faste børn og med sædvanlig forpligtelse til at modtage børn i gæstedagpleje. Retten lagde vægt på, at modtagelsen af dagplejebørn i gæstedagpleje er en ikke uvæsentlig del af arbejdet som dagplejer på ordinære vilkår, men at forpligtelsen til at have gæstebørn ikke kan sidestilles med at have et fast dagplejebarn.


Kommentar:

Dommen illustrerer, at en skønsmæssig fastsættelse af årsløn beror på en helt konkret vurdering, og at årslønnen skal udtrykke værdien af den tilskadekomnes arbejdskraft på skadestidspunktet.


Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Birgitte Filtenborg, som førte sagen for FOA – Fag og Arbejde.


Flere nyheder
Om os