Afgørelse fra Ankestyrelsen om årsløn tilsidesat

En kvinde var udsat for en arbejds­skade, mens hun var ansat i fleksjob. Arbejds­ska­den medførte et erhverv­sev­ne­tab på 65 %.

Sagens tema var, hvil­ken årsløn kvin­dens erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab skulle bereg­nes ud fra — og da hun ikke var ansat på ordi­nære vilkår, var temaet, hvad kvin­dens arbejds­kraft var værd, da hun kom til skade i sit fleksjob, med andre ord hvil­ken indtægt hun ville eller burde kunne have tjent, hvis mulig­he­den for et fleksjob ikke havde foreligget.

Kvin­den havde i over 20 år været fuld­tids­an­sat på ordi­nære vilkår som dagple­jer til pasning af 4 faste dagple­jebørn og ved behov gæstebørn, dog maksi­malt 5 børn.

På grund af en rygskade opstået i friti­den havde kvin­den svært ved fort­sat at klare sit arbejde. Hun fik bevil­get fleksjob og over­gik til ansæt­telse i fleksjob. Kommu­nen ydede et lønt­ilskud på 50 %, som er det mindst mulige tilskud.

Fleksjob­bet som dagple­jer inde­bar, at kvin­den kun passede 3 faste fuld­tids­børn, og at hun kun var forplig­tet til at modtage et gæste­barn, hvis hun i en peri­ode alene havde 2 børn, og det skulle i så fald være et større barn og i mini­mum en uge. Kvin­den passede fort­sat sine dagple­jebørn, som hun altid havde gjort, og hun deltog fort­sat i alle akti­vi­te­ter som enhver anden dagplejer.

Efter ca. 11 måne­der i fleksjob­bet var kvin­den udsat for en arbejdsskade.

Anke­sty­rel­sen havde ved årsløns­fast­sæt­tel­sen lagt til grund, at kvin­dens skåne­hen­syn på tids­punk­tet for arbejds­ska­den svarede til, at hun ville kunne have tjent halv­de­len af sin tidli­gere indtægt, hvis mulig­he­den for et fleksjob ikke havde foreligget.

Retten i Svend­borg ændrede ved dom af 23. decem­ber 2011 Anke­sty­rel­sens afgø­relse. Retten fandt, at kvin­den ville kunne have haft en årsind­tægt på ikke under 2/3 af indtæg­ten i ordi­nær ansæt­telse til pasning af 4 faste børn og med sædvan­lig forplig­telse til at modtage børn i gæste­dag­pleje. Retten lagde vægt på, at modta­gel­sen af dagple­jebørn i gæste­dag­pleje er en ikke uvæsent­lig del af arbej­det som dagple­jer på ordi­nære vilkår, men at forplig­tel­sen til at have gæstebørn ikke kan sidestil­les med at have et fast dagplejebarn.

Kommen­tar:
Dommen illu­stre­rer, at en skøns­mæs­sig fast­sæt­telse af årsløn beror på en helt konkret vurde­ring, og at årsløn­nen skal udtrykke værdien af den tilska­de­kom­nes arbejds­kraft på skadestidspunktet.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om sagen kan fås ved henven­delse til advo­kat Birgitte Filten­borg, som førte sagen for FOA — Fag og Arbejde.

Birgitte Filtenborg

Advokat