Afhøring af embedsmand fra KL under forvaltningsretlig sag forudsatte forudgående besvarelse af skriftlige spørgsmål. Kendelse af den 26. september 2005

I en sag, der var anlagt af en tjene­ste­mand mod en kommune vedrø­rende spørgs­må­let om, hvor­vidt det er en forvalt­nings­akt at forflytte en medar­bej­der fra en arbejds­plads til en anden, ønskede kommu­nen at afhøre en ledende medar­bej­der fra KL om forstå­el­sen af forflyt­tel­ses­reg­lerne samt kommu­ner­nes og KL´s prak­sis vedrø­rende forflyt­tel­ser. Lands­ret­ten har i en kendelse af 26. septem­ber 2005 bestemt, at der forud for afhø­rin­gen skal fore­ligge en skrift­lig besva­relse fra KL af de spørgs­mål, der ønske­des nærmere oplys­nin­ger om. Lands­ret­ten tillod endvi­dere bevis­fø­rel­sen under forud­sæt­ning af, at spørgs­må­lene til KL skal godken­des af tjene­ste­man­dens advokat.

Elmer & Part­ne­res kommentarer:
Kendel­sen viser, at det er af væsent­lig betyd­ning for vare­ta­gel­sen af lønmod­ta­ge­res inter­es­ser, at man kender indhol­det af even­tu­elle sagkyn­dige vidners udta­lel­ser, herun­der udta­lel­ser fra arbejds­gi­ver­for­e­nin­ger forud for, at afhø­ring gennem­fø­res, idet det ellers ikke vil være muligt at forsvare sig imod postu­la­ter under afhøringerne.

Nærmere oplys­nin­ger om kendel­sen kan fås hos advo­kat Peter Breum, der førte sagen for tjenestemanden.