Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
13.04.2011

Afskedigelse af lærer i deltidsstilling i strid med KTO-rammeaftalen om deltidsarbejde

Elmer & Partnere

I en sag mellem en kommune (K) og en arbejdstager (A), fandt Afskedigelsesnævnet, at afskedigelsen af A var usaglig og i strid med KTO’s rammeaftale om deltidsarbejde.


KTO-rammeaftalen § 5, stk. 3 om deltidsarbejde er sålydende:


En ansats afvisning af at blive overført fra fuldtids- til deltidsarbejde eller omvendt bør ikke i sig selv repræsentere en gyldig begrundelse for afskedigelse. Dette bør ikke berøre muligheden for afskedigelse i overensstemmelse med de gældende afskedigelsesregler eller praksis af andre årsager såsom dem, der måtte opstå som følge af (amts)kommunale driftskrav.


Institutionen (M), der fungerer som skole og behandlingstilbud for børn med sociale og følelsesmæssige vanskeligheder, opslog i november 2008 en fuldtidslærerstilling. A ansøgte om stillingen, men M valgte at ansætte en anden ansøger, som dog kun ville acceptere stillingen på 80 %. Da der tillige var en øvrig stilling, som var nedsat til en 80 % stilling som følge af aldersreduktion, tilbød M, at A kunne få en 40 % stilling, hvilket han accepterede. I sommeren 2009 opsagde den lærer, der var ansat i en 80 % stilling sin stilling, og læreren med aldersreduktion gik på pension. På forespørgsel fra M’s ledelse og for at afhjælpe personalemanglen, indvilligede A i at arbejde med fuldt timeantal i perioden fra den 1. august 2009 til den 31. august 2009.


I september 2009 blev den ledigblevne stilling opslået. Den blev imidlertid ikke besat, og i oktober 2009 blev A i stedet varslet op i timetal, således at A skulle indtage fuldtidsstillingen permanent. A, som ikke ønskede at overgå til fuldtidsstillingen, blev herefter afskediget med 3 måneders varsel.


Afskedigelsen blev begrundet i de driftsmæssige omkostninger, som M havde ved at dele en fuldtidsstilling på to personer, da der blandt andet skulle betales dobbelt timer ved mødevirksomhed. Under sagen gjorde M endvidere gældende, at der var tale om en lærerstilling, hvor det pædagogiske element var fremtrædende. Formålet med at varsle A ind i en 37 timers stilling var derfor tillige begrundet i et hensyn til børnene, da det måtte have en god effekt på børnenes trivsel, at de mødte den samme lærer på alle skoledage.


Opmanden lagde i tilkendegivelsen vægt på, at A blev ansat i deltidsstillingen på M’s initiativ og i M’s interesse. M var bekendt med, at der var en vis fælles mødeaktivitet forbundet ved at have dele en fuldtidsstilling ud på flere ansatte. Der var desuden en nær tidsmæssig sammenhæng mellem kommunens opslag af deltidsstillingen i september 2009 og den efterfølgende varsling af A til en fuldtidsstilling i november 2009. M havde herefter ikke havde godtgjort, at driftsomkostninger i forbindelse med mødeaktiviteter var af så væsentlig betydning, at det kunne begrunde afskedigelsen af A, da denne betragtning ikke var rejst ved opslaget af stillingen i september 2009.


I forhold til ledelsens pædagogiske overvejelser, bemærkede opmanden, at M ikke havde drøftet med A, hvorledes A kunne inddrage de indvundne erfaringer, da han skulle vende tilbage til deltidsstillingen. K blev herefter pålagt at betale en godtgørelse på kr. 20.000,00 til A.


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, der førte sagen for Lærernes Centralorganisation pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os