Afskedigelse af lærer i deltidsstilling i strid med KTO-rammeaftalen om deltidsarbejde

I en sag mellem en kommune (K) og en arbejds­ta­ger (A), fandt Afske­di­gel­sesnæv­net, at afske­di­gel­sen af A var usag­lig og i strid med KTO’s ramme­af­tale om deltidsarbejde.

KTO-rammeaftalen § 5, stk. 3 om deltids­ar­bejde er sålydende:

En ansats afvis­ning af at blive over­ført fra fuldtids- til deltids­ar­bejde eller omvendt bør ikke i sig selv repræ­sen­tere en gyldig begrun­delse for afske­di­gelse. Dette bør ikke berøre mulig­he­den for afske­di­gelse i over­ens­stem­melse med de gældende afske­di­gel­ses­reg­ler eller prak­sis af andre årsa­ger såsom dem, der måtte opstå som følge af (amts)kommunale driftskrav.

Insti­tu­tio­nen (M), der funge­rer som skole og behand­lings­til­bud for børn med soci­ale og følel­ses­mæs­sige vanske­lig­he­der, opslog i novem­ber 2008 en fuld­tidslæ­rer­stil­ling. A ansøgte om stil­lin­gen, men M valgte at ansætte en anden ansø­ger, som dog kun ville accep­tere stil­lin­gen på 80 %. Da der tillige var en øvrig stil­ling, som var nedsat til en 80 % stil­ling som følge af alder­s­re­duk­tion, tilbød M, at A kunne få en 40 % stil­ling, hvil­ket han accep­te­rede. I somme­ren 2009 opsagde den lærer, der var ansat i en 80 % stil­ling sin stil­ling, og lære­ren med alder­s­re­duk­tion gik på pension. På fore­spørgsel fra M’s ledelse og for at afhjælpe perso­na­le­mang­len, indvil­li­gede A i at arbejde med fuldt time­an­tal i peri­o­den fra den 1. august 2009 til den 31. august 2009.

I septem­ber 2009 blev den ledig­blevne stil­ling opslået. Den blev imid­ler­tid ikke besat, og i okto­ber 2009 blev A i stedet vars­let op i time­tal, såle­des at A skulle indtage fuld­tids­stil­lin­gen perma­nent. A, som ikke ønskede at overgå til fuld­tids­stil­lin­gen, blev heref­ter afske­di­get med 3 måne­ders varsel.

Afske­di­gel­sen blev begrun­det i de drifts­mæs­sige omkost­nin­ger, som M havde ved at dele en fuld­tids­stil­ling på to perso­ner, da der blandt andet skulle beta­les dobbelt timer ved møde­virk­som­hed. Under sagen gjorde M endvi­dere gældende, at der var tale om en lærer­stil­ling, hvor det pæda­go­gi­ske element var frem­træ­dende. Formå­let med at varsle A ind i en 37 timers stil­ling var derfor tillige begrun­det i et hensyn til børnene, da det måtte have en god effekt på børne­nes triv­sel, at de mødte den samme lærer på alle skoledage.

Opman­den lagde i tilken­de­gi­vel­sen vægt på, at A blev ansat i deltids­stil­lin­gen på M’s initi­a­tiv og i M’s inter­esse. M var bekendt med, at der var en vis fælles møde­ak­ti­vi­tet forbun­det ved at have dele en fuld­tids­stil­ling ud på flere ansatte. Der var desu­den en nær tids­mæs­sig sammen­hæng mellem kommu­nens opslag af deltids­stil­lin­gen i septem­ber 2009 og den efter­føl­gende vars­ling af A til en fuld­tids­stil­ling i novem­ber 2009. M havde heref­ter ikke havde godt­gjort, at driftsom­kost­nin­ger i forbin­delse med møde­ak­ti­vi­te­ter var af så væsent­lig betyd­ning, at det kunne begrunde afske­di­gel­sen af A, da denne betragt­ning ikke var rejst ved opsla­get af stil­lin­gen i septem­ber 2009.

I forhold til ledel­sens pæda­go­gi­ske over­vej­el­ser, bemær­kede opman­den, at M ikke havde drøf­tet med A, hvor­le­des A kunne inddrage de indvundne erfa­rin­ger, da han skulle vende tilbage til deltids­stil­lin­gen. K blev heref­ter pålagt at betale en godt­gø­relse på kr. 20.000,00 til A.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for Lærer­nes Central­or­ga­ni­sa­tion pb@elmer-adv.dk.