Afskedigelse i strid med foreningsfrihedsloven

Køben­havns Byret har den 8. decem­ber 2006 afsagt en dom, hvor en køben­havnsk tøjfor­ret­ning blev dømt for over­træ­delse af fore­nings­fri­heds­lo­ven. Sagen angik en et medlem af HK, der havde taget initi­a­tiv til at drøfte arbejds­for­hol­dene – især arbejds­tidstil­ret­te­læg­gel­sen — i tøjfor­ret­nin­gen med HK. Mange af de ansatte havde været util­fredse med plud­se­lig opar­bej­det over­ar­bejde, og uklare meldin­ger om, hvor­når medar­bej­derne skulle møde på arbejde. Arbejds­gi­ve­ren blev bekendt med, at medlem­met havde tænkt sig at gå til HK med spørgs­må­let, og dagen efter, at medlem­met ved et morgen­møde havde orien­te­ret om, hvad HK havde sagt, blev hun sagt op. Under sagen gjorde arbejds­gi­ve­ren gældende, at beslut­nin­gen om at opsige medlem­met var truf­fet forud for, at hun gik til HK, og at opsi­gel­sen var begrun­det i util­freds­hed med medlem­met. Retten lagde vægt på, at der var en snæver tids­mæs­sig sammen­hæng mellem medlem­mets henven­delse til HK og opsi­gel­sen af hende, samt at der var frem­kom­met diver­ge­rende forkla­rin­ger om, hvor­når arbejds­gi­ve­ren havde fået oplys­ning om, at medlem­met ville gå til HK. Medlem­met, der havde 14 dages ancien­ni­tet, fik tilkendt 2 måne­ders løn i godt­gø­relse i henhold til fore­nings­fri­heds­lo­vens § 4a. Retten lagde på den ene side vægt på medlem­mets korte ancien­ni­tet, og unge alder og på den anden side, at godt­gø­rel­sen skulle over­stige et rent symbolsk beløb.

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK.