Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
10.06.2011

Afskedigelser af yngre frem for ældre var i strid med forskelsbehandlingsloven

Elmer & Partnere


I forbindelse med nedskæringer i SAS blev i alt 79 piloter afskediget i december 2009. 20 af disse indbragte efterfølgende sagen for ligebehandlingsnævnet med påstand om betaling af godtgørelse, fordi yngre piloter var blevet afskediget frem for ældre.


Ligebehandlingsnævnet tilkendte den 1. juni 2011 alle 20 klagere en godtgørelse på mellem 350.000 kr. og 500.000 kr. for krænkelse af forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination.


Ligebehandlingsnævnet traf en tilsvarende afgørelse i sag 76/2010 den 22. september 2010.


*


I forbindelse med klagernes ansættelse blev de indplaceret i samme gruppe på den overenskomstfastsatte senioritetsliste. Listen fungerede således, at den ansatte blev placeret i gruppe med personer ansat i samme perioden (et anciennitetsprincip). Internt i denne gruppe blev de ansatte rangeret efter fødselsdato således, at den ældste, målt i levealder, blev placeret øverst og den yngste placeret nederst på listen (et aldersprincip).


Overenskomst og kutyme betød, at senoritetslisten var styrende for blandt andet afskedigelser og forfremmelser.


Arbejdsgiveren afskedigede kun personer fra klagernes rekrutteringsår og afskedigede personer nederst på listen frem for personer øverst på listen. Idet den ansattes alder var afgørende for placeringen på listen, var alder også et kriterium, der indgik i vurderingen af, hvem der skulle afskediges.


18 piloter blev efterfølgende tilbudt genansættelse, men ligebehandlingsnævnet tilkendte alligevel alle 20 klagere en godtgørelse.


Begrundelse

Ligebehandlingsnævnet fandt, at det forhold, at arbejdsgiveren kun afskedigede de yngste piloter fra klagernes rekrutteringsår, var en faktisk omstændighed, der gav anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling.


Arbejdsgiveren havde i forbindelse med klagesagen blandt andet anført, at forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3, der angår overenskomstfastsatte aldersgrænser, måtte betyde, at der ikke var tale om ulovlig forskelsbehandling. Ligebehandlingsnævnet udtalte følgende herom:


”Ligebehandlingsnævnet finder ikke, at forskelsbehandlingslovens bestemmelse om opretholdelse af gældende aldersgrænser i kollektive aftaler til trods for forbuddet mod forskelsbehandling, finder anvendelse i sagen, da den ikke omhandler ”gældende aldersgrænser fastsat i overenskomst”, i den i forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3, nævnte betydning.


På denne baggrund finder nævnet, at indklagede arbejdsgiver ved indgåelsen af denne aftale har handlet i strid med forskelsbehandlingsloven”.


Nævnet fandt ikke, at arbejdsgiveren havde godtgjort, at alder ikke havde indgået som kriterium ved afskedigelsen. Klagerne blev tilkendt en godtgørelse, idet der var ske direkte forskelsbehandling på grund af alder.


Godtgørelse

Ligebehandlingsnævnet tilkendte en godtgørelse på 350.000 kr. til de 18 piloter, der efterfølgende var blevet genansat. Godtgørelsen blev fastsat skønsmæssigt og med bemærkning om, at der i vurderingen var lagt vægt på anciennitet, lønnens størrelse og tilbuddet om genansættelse.


2 piloter, der ikke var blevet genansat, blev tilkendt en godtgørelse på 500.000 kr.


Sager om aldersdiskrimination angår ofte beskyttelsen af ældre personer. Forskelsbehandlingsloven beskytter imidlertid ikke blot mod diskrimination på grund af høj alder men mod aldersdiskrimination generelt. Dette vidner de her omtalte afgørelser om.


Derudover er det interessant, at tilbuddet om genansættelse ikke havde den virkning, at kravet på godtgørelse bortfaldt. Tilbuddet om genansættelse havde dog betydning, hvilket afspejles i ”rabatten” på 150.000 kr., svarende til godt 1/3 af den ellers tilkendte godtgørelse, men retten til ligebehandling var ikke desto mindre krænket.


Det videre forløb er endnu uvist. Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Peter Breum, pb@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os