fbpx

Afskedigelser af yngre frem for ældre var i strid med forskelsbehandlingsloven

I forbin­delse med nedskæ­rin­ger i SAS blev i alt 79 pilo­ter afske­di­get i decem­ber 2009. 20 af disse indbragte efter­føl­gende sagen for lige­be­hand­lingsnæv­net med påstand om beta­ling af godt­gø­relse, fordi yngre pilo­ter var blevet afske­di­get frem for ældre.

Lige­be­hand­lingsnæv­net tilkendte den 1. juni 2011 alle 20 klagere en godt­gø­relse på mellem 350.000 kr. og 500.000 kr. for kræn­kelse af forskel­s­be­hand­lings­lo­vens forbud mod aldersdiskrimination.

Lige­be­hand­lingsnæv­net traf en tilsva­rende afgø­relse i sag 76/2010 den 22. septem­ber 2010.

*

I forbin­delse med klager­nes ansæt­telse blev de indpla­ce­ret i samme gruppe på den overenskomst­fast­satte seni­o­ri­tets­li­ste. Listen funge­rede såle­des, at den ansatte blev place­ret i gruppe med perso­ner ansat i samme peri­o­den (et ancien­ni­tets­prin­cip). Internt i denne gruppe blev de ansatte range­ret efter fødsels­dato såle­des, at den ældste, målt i leve­al­der, blev place­ret øverst og den yngste place­ret nederst på listen (et aldersprincip).

Overenskomst og kutyme betød, at seno­ri­tets­li­sten var styrende for blandt andet afske­di­gel­ser og forfremmelser.

Arbejds­gi­ve­ren afske­di­gede kun perso­ner fra klager­nes rekrut­te­ring­sår og afske­di­gede perso­ner nederst på listen frem for perso­ner øverst på listen. Idet den ansat­tes alder var afgø­rende for place­rin­gen på listen, var alder også et krite­rium, der indgik i vurde­rin­gen af, hvem der skulle afskediges.

18 pilo­ter blev efter­føl­gende tilbudt genan­sæt­telse, men lige­be­hand­lingsnæv­net tilkendte alli­ge­vel alle 20 klagere en godtgørelse.

Begrun­delse
Lige­be­hand­lingsnæv­net fandt, at det forhold, at arbejds­gi­ve­ren kun afske­di­gede de yngste pilo­ter fra klager­nes rekrut­te­ring­sår, var en faktisk omstæn­dig­hed, der gav anled­ning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling.

Arbejds­gi­ve­ren havde i forbin­delse med klage­sa­gen blandt andet anført, at forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 5a, stk. 3, der angår overenskomst­fast­satte alders­græn­ser, måtte betyde, at der ikke var tale om ulov­lig forskel­s­be­hand­ling. Lige­be­hand­lingsnæv­net udtalte følgende herom:

”Lige­be­hand­lingsnæv­net finder ikke, at forskel­s­be­hand­lings­lo­vens bestem­melse om opret­hol­delse af gældende alders­græn­ser i kollek­tive afta­ler til trods for forbud­det mod forskel­s­be­hand­ling, finder anven­delse i sagen, da den ikke omhand­ler ”gældende alders­græn­ser fast­sat i overenskomst”, i den i forskel­s­be­hand­lings­lo­vens § 5a, stk. 3, nævnte betydning.

På denne baggrund finder nævnet, at indkla­gede arbejds­gi­ver ved indgå­el­sen af denne aftale har hand­let i strid med forskelsbehandlingsloven”.

Nævnet fandt ikke, at arbejds­gi­ve­ren havde godt­gjort, at alder ikke havde indgået som krite­rium ved afske­di­gel­sen. Klagerne blev tilkendt en godt­gø­relse, idet der var ske direkte forskel­s­be­hand­ling på grund af alder.

Godt­gø­relse
Lige­be­hand­lingsnæv­net tilkendte en godt­gø­relse på 350.000 kr. til de 18 pilo­ter, der efter­føl­gende var blevet genan­sat. Godt­gø­rel­sen blev fast­sat skøns­mæs­sigt og med bemærk­ning om, at der i vurde­rin­gen var lagt vægt på ancien­ni­tet, lønnens stør­relse og tilbud­det om genansættelse.

2 pilo­ter, der ikke var blevet genan­sat, blev tilkendt en godt­gø­relse på 500.000 kr.

Sager om alder­s­diskri­mi­na­tion angår ofte beskyt­tel­sen af ældre perso­ner. Forskel­s­be­hand­lings­lo­ven beskyt­ter imid­ler­tid ikke blot mod diskri­mi­na­tion på grund af høj alder men mod alder­s­diskri­mi­na­tion gene­relt. Dette vidner de her omtalte afgø­rel­ser om.

Deru­d­over er det inter­es­sant, at tilbud­det om genan­sæt­telse ikke havde den virk­ning, at kravet på godt­gø­relse bort­faldt. Tilbud­det om genan­sæt­telse havde dog betyd­ning, hvil­ket afspej­les i ”rabat­ten” på 150.000 kr., svarende til godt 1/3 af den ellers tilkendte godt­gø­relse, men retten til lige­be­hand­ling var ikke desto mindre krænket.

Det videre forløb er endnu uvist. Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Peter Breum, pb@elmer-adv.dk.