Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
02.07.2004

Aftaler om gensidigt 14 dages opsigelse lovlig

Elmer & Partnere


Elmer & Partnere har for HK ved Højesteret ført en sag om lovligheden af aftaler om gensidig opsigelse på 14 dage i prøvetiden. A blev ansat i en forretning ifølge en standard ansættelseskontrakt, hvori om opsigelsesvarsel i prøvetiden var anført følgende: “De første tre måneder af ansættelsesforholdet er prøvetid, og i denne kan opsigelse gensidigt finde sted med 14 dages varsel til en hvilken som helst dag, dog således, at fratrædelse sker senest samtidig med prøvetidens udløb.” I løbet af prøvetiden fik den ansatte ansættelse hos en konkurrent, og ønskede derfor hurtigst muligt at blive frigjort fra sit ansættelsesforhold. Efter diverse drøftelser gjorde den ansatte gældende, at han i henhold til funktionærlovens § 2, stk. 6, var berettiget til at fratræde stillingen uden varsel. Parterne i Højesteret var enige om, at det er funktionærlovens udgangspunkt, at den ansatte i prøvetiden kan fratræde uden varsel, medens arbejdsgiveren skal opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel. Spørgsmålet for Højesteret var, om dette udgangspunkt frit kan fraviges ved aftale mellem parterne. Højesteret slog fast, at det er lovligt at aftale “gensidigt 14 dages opsigelsesvarsel”. Reglen om, at den ansattes opsigelsesvarsel efter funktionærloven kun kan forlænges, hvis arbejdsgiverens opsigelsesvarsel efter loven forlænges tilsvarende, gælder således ikke i prøvetiden. Højesterets begrundelse er i dommen anført som følger: “Efter en naturlig sproglig forståelse af funktionærlovens § 2, stk. 6, 2. punktum, angår bestemmelsen de ansættelsesforhold, hvor funktionæren i henhold til hovedreglen i § 2, stk. 6, 1. punktum, skal opsige med et varsel på 1 måned, og ikke de arbejdsforhold, herunder ansættelser på prøve i indtil 3 måneder, der udtrykkeligt er undtaget fra denne hovedregel. Denne forståelse af bestemmelsen støttes af forarbejderne til lovændringen i 1964, hvorefter den ændrede affattelse af funktionærlovens § 2 for så vidt angår prøveansættelser, der ikke strækker sig udover 3 måneder, alene tilsigtet er indført opsigelsesvarsel på mindst 14 dage fra arbejdsgiverens side, medens de øvrige ændringer af den dagældende § 2, stk. 1-4, angaves at være af redaktionel karakter. På den baggrund tiltræder Højesteret, at ansættelseskontraktens bestemmelser om et gensidigt opsigelsesvarsel på 14 dage i prøvetiden ikke kan tilsidesættes i medfør af funktionærlovens § 21, jf. § 2, stk. 6.”


Elmer Advokaters bemærkninger:

Dommen har afklaret et i teori og praksis omtvistet spørgsmål om forståelse af et uklart forhold i funktionærloven. Spørgsmålet må antages med denne dom at være endeligt afgjort. Dommens konklusion er i overensstemmelse med en mangeårig praksis mellem arbejdsmarkedets parter. Dommen gælder kun, hvor der er indgået aftale om opsigelsesvarslernes længde i prøvetiden. Hvis der ikke er indgået aftale om opsigelsesvarslet i prøvetiden, er udgangspunktet stadigvæk, at den ansatte kan fratræden uden varsel.


Flere nyheder
Om os