AFVIST ”BAGATELSKADE” NU ANERKENDT MED 10 % MÉN OG 75 % ERHVERVSEVNETAB

Anke­sty­rel­sen afvi­ste, at et skub i ryggen kunne medføre en rygskade – nu er skaden aner­kendt med 10 % mén og 75 % erhvervsevnetab.

Sagen er et ganske godt eksem­pel på, at de sager som arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne beteg­ner som ”baga­telska­der” — og afvi­ser at aner­kende, fordi påvirkningen/belastningen ikke burde medføre andet end forbi­gå­ende gener — også omfat­ter særde­les alvor­lige tilska­de­kom­ster med store helbreds­mæs­sige og økono­mi­ske konse­kven­ser for den enkelte.

At denne skade alli­ge­vel blev aner­kendt, skyl­des alene, at pågæl­dende og Uddan­nel­ses­for­bun­det valgte at føre sag.

 

EN SKADE I FORBINDELSE MED ET KURSUS

I 2015 var en lærer på kursus i forbin­delse med sit arbejde. Under en øvelse fik hun et vold­somt skub i ryggen af en medkur­sist, så hun faldt og fik stærke gener i ryggen.

Tilbage i 2013 var lære­ren blevet opere­ret i anled­nin­gen af rygge­ner og en diskuspro­laps. Hun afslut­tede dog sin genop­træ­ning i hospi­tals­regi i januar 2014 og havde i mere end et år frem til skub­bet ingen bety­de­lige ryggener.

Skolen anmeldte skaden i forbin­delse med kurset i form af en ”forstuvning/forstrækning” i ryggen, men det viste sig efter­føl­gende, at der var opstået en reprolaps.

 

AES AFVISTE AT ANERKENDE SKADEN

AES afvi­ste at aner­kende tilfæl­det som en ulykke. Denne afvis­ning tilt­rå­dte Anke­sty­rel­sen i marts 2017 med ordene: ”Din diskuspro­laps i lænden er ikke en arbejdsskade”.

Anke­sty­rel­sen begrun­dede sin afgø­relse med, at:

”påvirk­nin­gen af din ryg ved et skub og fald som det beskrevne ikke er så kraf­tigt, at belast­nin­gen læge­ligt set kan have forår­sa­get den anmeldte diskuspro­laps i din lænd. Der er tale om et skub i din ryg og ikke noget deci­de­ret slag, som efter vores vurde­ring vil kunne give en trau­ma­tisk opstået diskusprolaps”. 

Deru­d­over begrun­dede Ankestyrelsen:

”Det er også indgået i vores vurde­ring, at du cirka halvan­det år før hændel­sen blev opere­ret i lænden for diskuspro­laps (…) Efter tidli­gere prolap­ser er der efter læge­lig viden en bety­de­lig risiko for repro­lap­ser. Det vil sige, at en repro­laps vil kunne opstå tilfæl­digt og uafhæn­gig af ydre påvirkning.” 

 

UDARBEJDELSE AF STÆVNINGSUDKAST OG SENERE STÆVNING

På vegne af Uddan­nel­ses­for­bun­det udar­bej­dede vi dernæst et stæv­nings­ud­kast, som vi sendte til Anke­sty­rel­sen. Anke­sty­rel­sen ville dog ikke genbe­handle sagen, men skrev:

”(…) at det efter en læge­lig vurde­ring ikke er tilstræk­ke­ligt godt­gjort, at hændel­sen har udløst vedva­rende smerter/vedvarende forvær­ring. Det er indgået i vurde­rin­gen, at smer­terne med over­ve­jende sand­syn­lig­hed skyl­des den påvi­ste repro­laps, som ikke kan tilskri­ves hændel­sen.

Vi udtog heref­ter stæv­ning mod Anke­sty­rel­sen, som dernæst traf en ny afgø­relse i novem­ber 2017.

Her aner­kendte Anke­sty­rel­sen, at der var sket en skade ved hændel­sen, idet denne var ”(…) årsag til vedva­rende smer­ter i lænde­ryg­gen. Vi aner­ken­der derfor forvær­ring af (den) forud­be­stå­ende diskuspro­laps og repro­laps i form af vedvæ­rende smer­ter i lænde­ryg­gen som en arbejdsskade.”

Sagen blev derfor hjem­vist til AES.

 

NY AFGØRELSE FRA AES

Lære­ren har flere gange forsøgt at genop­tage sit arbejde på deltid efter sin skade, lige­som hun på ny blev opere­ret i 2017. Men efter flere syge­mel­din­ger blev hun afske­di­get i 2018.

Nu har AES så truf­fet afgø­relse om varigt mén med 10 % og (midler­ti­dig) afgø­relse om erhverv­sev­ne­tab med 75 %.

Henven­del­ser kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen.

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om