Aktieoptioner skal ikke indgå ved fratrædelsesgodtgørelser og feriepenge. Ny Intel dom afsagt af Sø- og Handelsretten den 20. juni

Sø- og Handels­ret­ten har den 20. juni 2006 afsagt endnu en dom i sagskom­plek­set mellem frat­rå­dte medar­bej­dere og Intel Denmark ApS. Højeste­ret har tidli­gere fast­slået, at de ansatte havde krav på at beholde deres aktie­op­tio­ner og at et vilkår om, at de skulle udnyt­tes inden 90 dage efter fratræ­den, var ugyl­digt. I Sø- og Handels­ret­tens dom af 20. juni 2006 skulle der tages stil­ling til, om medar­bej­derne har krav på feri­e­penge af værdien af tildelte aktie­op­tio­ner og om værdien af aktie­op­tio­ner skulle indgå ved bereg­nin­gen af fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser. Vedrø­rende feri­e­godt­gø­relse anfø­rer Sø- og Handels­ret­ten følgende: “I funk­tio­næ­rer­nes ansæt­tel­ses­af­ta­ler indgår som en del af lønpak­ken options-programmet. Optio­nerne er såle­des en arbejds­re­la­te­ret ydelse, selvom der ikke er krav på en bestemt andel. Højeste­ret fastslog da også i Intel sagen, at optio­ner er en del af lønnen. Værdien af optio­ner er under­gi­vet beskat­ning efter særlige regler afhæn­gig af options­pro­gram­mets karak­ter — for optio­nerne i denne sag efter lignings­lo­vens § 28, hvor beskat­ning først finder sted ved udnyt­tel­sen, og skat­teplig­ten bort­fal­der, såfremt optio­nerne ikke udnyt­tes. Gevin­sten er ikke A‑skattepligtig og skal ikke indgå i lønbe­reg­nin­gen, men er en del af lønmod­ta­ge­rens person­lige indkomst. Uanset disse forskelle fra beskat­ning af en kontant lønan­del finder retten, at værdien af optio­ner på tilde­lings­tids­punk­tet er en del af den feri­e­be­ret­ti­gede løn og skal indgå i bereg­nin­gen af feri­e­penge i tilde­ling­s­året.” Efter såle­des at have konsta­te­ret, at der prin­ci­pi­elt er tale om en lønan­del, der skal indgå i feri­e­pen­ge­grund­la­get, skulle Sø- og Handels­ret­ten tage stil­ling til, med hvil­ken værdi det skulle indgå. Værdien af aktie­op­tio­ner fast­sæt­tes tradi­tio­nelt efter den såkaldte Black-Scholes model. Det er en mate­ma­tisk formel for bereg­ning af værdien af optio­ner. I rela­tion til optio­ner i ansæt­tel­ses­for­hold slår Sø- og Handels­ret­ten fast, at model­len ikke er egnet til at beregne værdien. Et fler­tal på 4 ud af Sø- og Handels­ret­tens 5 dommere anfø­rer heref­ter: “Værdien af en option, tildelt til markeds­kurs eller derover, er værdi­stig­nings­po­ten­ti­a­let på den under­lig­gende aktie, hvil­ken stig­ning kan skyl­des en række forhold af markeds­mæs­sig og poli­tisk art, og som ikke er rela­te­ret til den enkelte medar­bej­ders indsats. Denne værdi­til­vækst er såle­des ikke en pligt­mæs­sig ydelse i arbejds­for­hol­det, hvor­for der ikke skal svares feri­e­penge af denne værdi.” Konse­kven­sen er, at der ikke skal beta­les feri­e­godt­gø­relse af optio­nerne, da de ikke har en rele­vant værdi. Vedrø­rende fratræ­del­ses­godt­gø­relse i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2 a anfø­rer Sø- og Handels­ret­ten: “Da optio­nerne er en del af lønnen, skal de som udgangs­punkt indgå i bereg­nin­gen af fratræ­del­ses­godt­gø­rel­sen i henhold til funk­tio­nær­lovens § 2 a.” Det samme fler­tal, som ikke fandt, at der skulle beta­les feri­e­godt­gø­relse, frifandt også Intel på dette punkt “da optio­nerne ikke findes at have en arbejds­re­la­te­ret værdi på tilde­lings­tids­punk­tet”. Øvrige spørgs­mål: I forbin­delse med fratræ­den fra Intel havde de ansatte i henhold til kontrakt­svil­kå­rene 90 dage til udnyt­telse af modnede optio­ner. Sø- og Handels­ret­ten slår fast, at medar­bej­dere, der udnyt­tede denne mulig­hed har krav på at få et even­tu­elt tab erstat­tet, såfremt de i den reste­rende del af udnyt­tel­ses­pe­ri­o­den vælger at give meddel­else om et nyt fiktivt salgs­tids­punkt. Sø- og Handels­ret­ten tager også stil­ling til, hvilke yder­li­gere optio­ner medar­bej­derne havde krav på udover alle­rede tildelte optio­ner. Sø- og Handels­ret­ten lægger vedrø­rende denne problem­stil­ling til grund, at options­ord­nin­gen var fremad­ret­tet. Derfor har medar­bej­derne ikke krav på en forholds­mæs­sig andel af de optio­ner, der blev tildelt efter fratræ­den. Ende­lig afvi­ser Sø- og Handels­ret­ten, at de ansatte havde krav på at købe yder­li­gere optio­ner ifølge en opspa­rings­ord­ning.

Elmer & Part­ne­res bemærk­nin­ger:
Aktie­af­løn­ning er løn. At lønnen udbe­ta­les i form af aktier og/eller aktie­op­tio­ner, ændrer ikke på, at de udgør en værdi, og indgår som mody­delse til, at de ansatte præste­rer et arbejde for arbejds­gi­ve­ren. Højeste­ret har ved afgø­relse af den første Intel sag (UfR 2005.671 H) ikke lagt vægt på, om ordnin­gerne var bagud­ret­tet eller fremad­ret­tet. Set med den ansat­tes syns­vin­kel fore­kom­mer denne betragt­ning også noget teore­tisk. Over­ord­net fore­kom­mer det derfor over­ra­skende, at Sø- og Handels­ret­tens fler­tal ikke aner­ken­der, at aktie­op­tio­nerne på tilde­lings­tids­punk­tet har en værdi større end nul, selvom det kan være svært at fast­sætte den rigtige værdi. Det fore­kom­mer også over­ra­skende, at en aktie­op­tion i modsæt­ning til en kontant bonus skulle være egnet til at dække noget frem­ti­digt i modsæt­ning til beta­ling for den arbejds­ind­sats, der alle­rede er ydet. Det må imid­ler­tid konsta­te­res, at domsto­lene ikke i noget tilfælde har tilkendt feri­e­godt­gø­relse af aktie­op­tio­ner og at der ikke er givet medhold i, at de skal indgå ved bereg­nin­gen af andre af lønnen afhæn­gige ydel­ser. Af aktie­løns­lo­ven, der trådte i kraft den 1. juli 2004 og gælder for udde­lin­ger deref­ter, frem­går direkte i § 6, at rettig­he­der i henhold til aktie­op­tions­ord­nin­ger ikke skal indgå i bereg­nin­gen af feri­e­godt­gø­relse eller i bereg­nin­gen af godt­gø­rel­ser eller kompen­sa­tio­ner fast­sat ved lov, som udmå­les på baggrund af lønnen. Sø- og Handels­ret­tens dom vedrø­rer en ældre ordning. Resul­ta­tet svarer derfor til den retstil­stand, der er etab­le­ret vedrø­rende feri­e­godt­gø­relse og fratræ­del­ses­godt­gø­rel­ser efter 1. juli 2004. I henhold til samme lovs § 5 beva­rer den ansatte ved opsi­gelse fra arbejds­gi­ver­side også retten til en forholds­mæs­sig andel af tilde­lin­ger, der sker efter fratræ­den. I loven sondres ikke mellem fremad­ret­tede og bagud­ret­tede ordnin­ger, og også på den baggrund synes Sø- og Handels­ret­tens afgø­relse på dette punkt over­ra­skende.

Yder­li­gere oplys­nin­ger vedrø­rende dommen og aktie­af­løn­nings­om­rå­det i øvrigt kan fås ved henven­delse til advo­kat Jacob Golds­ch­midt.

Dommen kan rekvi­re­res hos sekre­tær Gitte Schnip­per på gs@elmer-adv.dk.

Advokat Jacob Goldschmidt

Jacob Goldschmidt

Partner

Direkte: +45 3367 6797