Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
30.09.2008

Aldersdiskrimination kostede arbejdsgiver kr. 260.000

Elmer & Partnere

Nogen tid efter at en funktionær var blevet ansat i en virksomhed udarbejdede virksomheden en personalehåndbog, hvoraf det blandt andet fremgik:


”Fratræden ved det 67. år. Pensionsalderen i virksomheden følger gældende lov om folkepension. Fratræden sker ved udgangen af den måned, hvor medarbejderen fylder 67.”


Umiddelbart inden funktionæren fyldte 65 år fik hun en skrivelse fra virksomheden, der oplyste, at hun – nu da folkepensionsalderen var ændret til 65 år – automatisk fratrådte på sin 65 års fødselsdag.


På grund af arbejdskraftmangel i virksomheden forlængede man dog tidsbegrænset hendes ansættelsesforhold.


Inden funktionæren nåede at fratræde, afgik hun ved døden.


Funktionærens dødsbo anlagde sag med krav om godtgørelse efter diskriminationslovens bestemmelse om forbud mod aldersdiskrimination.


Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der var indgået en lovlig aftale om fratræden når funktionæren fyldte 65 år.


Funktionærens dødsbo, der var repræsenteret af HK som mandatar, gjorde gældende, at det ville stride mod EU-retten at indgå en aftale om fratræden ved 65 år, men at en sådan aftale heller ikke var indgået, dels fordi teksten i personalehåndbogen måtte forstås således, at fratræden skulle ske ved 67 år, dels fordi teksten i personalehåndbogen ikke kunne betragtes som en aftale, selvom funktionæren havde fået en skrivelse om, at hendes ansættelsesforhold fremover var reguleret af bestemmelserne i personalehåndbogen.


Retten undlod at tage stilling til dette principielle spørgsmål, idet det blev lagt til grund, at der ikke var indgået nogen aftale om at funktionæren skulle fratræde ved 65 år.


Godtgørelsen blev fastsat til kr. 260.000 svarende til 9 måneders løn.


Om fastsættelsen af godtgørelsen fremgår det af dommens præmisser, at godtgørelsen på baggrund af funktionærens anciennitet ved opsigelsen findes ”passende at kunne fastsættes til et beløb svarende til 9 måneders løn”.


HK argumenterede under sagen for, at godtgørelsen skulle fastsættes på samme niveau som godtgørelse efter ligebehandlingslovens § 16 ved opsigelse på grund af barsel og graviditet. Det er tilsyneladende dette synspunkt, Retten har fulgt.


Sagen blev på vegne af HK ført af advokat Ulrik Jørgensen, Elmer & Partnere, tlf. 3367 6767, hos hvem nærmere oplysninger kan fås.


En kopi af dommen kan rekvireres ved henvendelse til Maja Asmussen, ma@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os