Aldersdiskrimination kostede arbejdsgiver kr. 260.000

Nogen tid efter at en funk­tio­nær var blevet ansat i en virk­som­hed udar­bej­dede virk­som­he­den en perso­na­le­hånd­bog, hvoraf det blandt andet fremgik:

”Fratræ­den ved det 67. år. Pensions­al­de­ren i virk­som­he­den følger gældende lov om folke­pen­sion. Fratræ­den sker ved udgan­gen af den måned, hvor medar­bej­de­ren fylder 67.”

Umid­del­bart inden funk­tio­næ­ren fyldte 65 år fik hun en skri­velse fra virk­som­he­den, der oply­ste, at hun – nu da folke­pen­sions­al­de­ren var ændret til 65 år – auto­ma­tisk frat­rå­dte på sin 65 års fødselsdag.

På grund af arbejds­kraft­man­gel i virk­som­he­den forlæn­gede man dog tids­be­græn­set hendes ansættelsesforhold.

Inden funk­tio­næ­ren nåede at fratræde, afgik hun ved døden.

Funk­tio­næ­rens dødsbo anlagde sag med krav om godt­gø­relse efter diskri­mi­na­tions­lo­vens bestem­melse om forbud mod aldersdiskrimination.

Arbejds­gi­ve­ren gjorde gældende, at der var indgået en lovlig aftale om fratræ­den når funk­tio­næ­ren fyldte 65 år.

Funk­tio­næ­rens dødsbo, der var repræ­sen­te­ret af HK som manda­tar, gjorde gældende, at det ville stride mod EU-retten at indgå en aftale om fratræ­den ved 65 år, men at en sådan aftale heller ikke var indgået, dels fordi teksten i perso­na­le­hånd­bo­gen måtte forstås såle­des, at fratræ­den skulle ske ved 67 år, dels fordi teksten i perso­na­le­hånd­bo­gen ikke kunne betrag­tes som en aftale, selvom funk­tio­næ­ren havde fået en skri­velse om, at hendes ansæt­tel­ses­for­hold frem­over var regu­le­ret af bestem­mel­serne i personalehåndbogen.

Retten undlod at tage stil­ling til dette prin­ci­pi­elle spørgs­mål, idet det blev lagt til grund, at der ikke var indgået nogen aftale om at funk­tio­næ­ren skulle fratræde ved 65 år.

Godt­gø­rel­sen blev fast­sat til kr. 260.000 svarende til 9 måne­ders løn.

Om fast­sæt­tel­sen af godt­gø­rel­sen frem­går det af dommens præmis­ser, at godt­gø­rel­sen på baggrund af funk­tio­næ­rens ancien­ni­tet ved opsi­gel­sen findes ”passende at kunne fast­sæt­tes til et beløb svarende til 9 måne­ders løn”.

HK argu­men­te­rede under sagen for, at godt­gø­rel­sen skulle fast­sæt­tes på samme niveau som godt­gø­relse efter lige­be­hand­lings­lo­vens § 16 ved opsi­gelse på grund af barsel og gravi­di­tet. Det er tilsy­ne­la­dende dette syns­punkt, Retten har fulgt.

Sagen blev på vegne af HK ført af advo­kat Ulrik Jørgen­sen, Elmer & Part­nere, tlf. 3367 6767, hos hvem nærmere oplys­nin­ger kan fås.

En kopi af dommen kan rekvi­re­res ved henven­delse til Maja Asmus­sen, ma@elmer-adv.dk.