Aldersdiskriminerende afskedigelse

I en skrift­lig tilken­de­gi­velse af 24. novem­ber 2008 har Køben­havns Byret fast­slået, at forflyt­tel­sen af 5 medar­bej­dere fra SKAT’s afde­ling i Maribo til Ring­kø­bing stred mod forskel­s­be­hand­lings­lo­vens forbud mod aldersdiskrimination.

Sagen var anlagt af HK for en række medlem­mer, der var beskæf­ti­get med arbejds­op­ga­ver, der skulle over­flyt­tes til Beta­lings­cen­tret i Ringkøbing.

I forbin­delse med valget af, hvilke medar­bej­dere der skulle forflyt­tes til Ring­kø­bing, havde SKAT fast­slået, at dette skulle ske ud fra objek­tive krite­rier, og at medar­bej­derne skulle findes inden for den gruppe af medar­bej­dere, der hoved­sa­ge­lig var beskæf­ti­get med de arbejds­op­ga­ver, der skulle flyt­tes til Ringkøbing.

Udvæl­gel­sen af medar­bej­derne medførte, at det var de ældste medar­bej­dere, der blev forflyt­tet, og de yngste, der blev friholdt for forflyttelse.

Gennem­snitsal­de­ren blandt de medar­bej­dere, der skulle forflyt­tes var 56,36 år, hvor­i­mod gennem­snitsal­de­ren blandt de medar­bej­dere, der skulle forblive i Maribo, var 45,75 år.

Under sagen blev det forkla­ret, at medar­bej­derne, der skulle forflyt­tes, en efter en blev kaldt til møde (i alder­s­ræk­ke­følge – ældste først). Lige­le­des blev det forkla­ret, at en afde­lings­le­der havde udtalt, at man havde brugt det forkerte koncept, da hun blev fore­vist en brochure, der omhand­lede aldersdiskrimination.

Under disse omstæn­dig­he­der – det stati­sti­ske bevis, og forkla­rin­gerne om måden, hvorpå afske­di­gelse blev gennem­ført, fandt retten, at medar­bej­derne havde sand­syn­lig­gjort sådanne fakti­ske omstæn­dig­he­der, der skabte formod­ning for, at der var sket alder­s­diskri­mi­na­tion, at bevis­byr­den vendte.

SKAT havde under hele forlø­bet ikke fore­ta­get nogen note­rin­ger af medar­bej­der­nes kvali­fi­ka­tio­ner eller andre forhold, og kunne derfor ikke løfte bevis­byr­den for, at det ikke var alde­ren, der var afgø­rende for beslut­nin­gen om, hvem der skulle forflyttes.

På den baggrund fandt retten, at der var sket en over­træ­delse af forskel­s­be­hand­lings­lo­ven og såle­des, at der skulle beta­les en godt­gø­relse til de medar­bej­dere, der skulle forflyttes.

Godt­gø­rel­serne lå fra ca. 280.000 kr. til en medar­bej­der med 28 års ancien­ni­tet til 392.000 kr. til en medar­bej­der med 40 års anciennitet.

*

Afgø­rel­sen viser, at der i forbin­delse med vurde­rin­gen af masse­af­ske­di­gel­ser eller forflyt­tel­ser tillæg­ges stati­sti­ske oplys­nin­ger en væsent­lig vægt i forbin­delse med vurde­rin­gen af, om lønmod­ta­gerne har sand­syn­lig­gjort, at der har fundet forskel­s­be­hand­ling sted.

Afgø­rel­sen viser endvi­dere, at godt­gø­rel­ses­ni­veauet er af en sådan stør­relse, at det ligger på 1 – 1½ års løn.

Henven­delse om sagen kan ske til advo­kat Peter Breum, der førte sagen for HK.