Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
17.08.2021

Ankenævnet for Patienterstatningen: Præmiefritagelse reducerer ikke skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste

Kathrine Frøkjær
Ankenævnet for Patienterstatningen Ankenævnet for Patienterstatningen

Patienterstatningen har ved udmåling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste i sager, hvor skadelidte har opnået fritagelse for at indbetale præmie til sin pensionsordning grundet nedsat erhvervsevne, fradraget værdien af præmiefritagelsen i skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Ankenævnet for Patienterstatningen har nu slået fast, at der ikke er hjemmel hertil, og har således ændret Patienterstatningens praksis.


 


Problemstillingen


Hvis man påføres en personskade, og dette medfører indtægtstab, kan man være berettiget til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Erstatningen svarer til det indtægtstab, man mister, herunder værdi af pension.


Erstatningsansvarslovens § 2, stk. 2, indeholder en udtømmende opremsning af de ydelser, der skal fradrages i skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Det gælder blandt andet ”forsikringsydelser, der har karakter af en virkelig skadeserstatning, samt lignende ydelser”.


For at fastslå om en forsikringsydelse har karakter af ”virkelig skadeserstatning”, som skal fradrages i krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, skal man se på, om forsikringen er en skadesforsikring eller en summaforsikring. Ved en skadesforsikring fastsættes forsikringsydelsen ud fra skadelidtes faktisk lidte økonomiske tab, og ved en summaforsikring er forsikringsydelsen fastsat på forhånd og kan kræves udbetalt uafhængigt af skadelidtes faktiske lidte tab.


En lang række pensionsordninger indeholder et vilkår om, at hvis forsikringstagerens erhvervsevne nedsættes med f.eks. 2/3, skal forsikringstageren ikke længere indbetale til sin pensionsordning. I stedet overtager pensionsforsikringsselskabet indbetalingen, og forsikringstagerens pensionsopsparing lider således ikke under præmiefritagelsen.


Patienterstatningens praksis har været, at den indbetaling (præmien), der ville være indbetalt på pensionsordningen, hvis skaden ikke var sket, ikke skulle erstattes. Begrundelsen har været, at skadelidte ikke har lidt økonomisk tab svarende til præmien, da pensionsselskabet på grund af skadens følger har ydet præmiefritagelse. Den praksis har Ankenævnet for Patienterstatningen nu underkendt.


 


Der er ikke hjemmel til fradrag


Hos Elmer Advokater har vi for nylig i to sager modtaget afgørelser fra Ankenævnet for Patienterstatningen, der fastslår, at værdien af præmiefritagelsen ikke skal fradrages i vores klienters krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. I begge sager er spørgsmålet om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste derfor blevet hjemvist til Patienterstatningen, der på ny skal udmåle erstatningen – denne gang uden fradrag af værdien for præmiefritagelse.


Ankenævnet for Patienterstatningen har i begge sager lagt afgørende vægt på, at vores klienters faktiske lidte tab ikke danner den ”absolutte grænse” for fastsættelsen af størrelsen af forsikringsydelsen. På den baggrund finder Ankenævnet for Patienterstatningen ikke, at der er tale om en skadesforsikring, men derimod en summaforsikring, og at der derfor ikke er hjemmel til at fradrage værdien af præmiefritagelsen i skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


 


Elmers kommentarer


Det har længe været vores synspunkt, at der ikke er hjemmel til at foretage fradrag med henvisning til, at skadelidte har opnået præmiefritagelse, og vi har på nuværende tidspunkt flere verserende retssager herom mod forsikringsselskaber.


Patienterstatningens og forsikringsselskabernes synspunkt har været, at i og med skadelidte har opnået præmiefritagelse, lider skadelidte ikke længere et økonomisk tab i form af mistet pension, og der er derfor ikke noget tab at kræve erstattet. Hvis skadelidte herefter modtog erstatning svarende til den mistede pension, ville skadelidte bliver overkompenseret.


Patienterstatningen og forsikringsselskaberne overser dog, at den eneste grund til, at der ikke er noget at erstatte, er, at forsikringsydelsen fra skadelidtes pensionsforsikringsselskab dækker den mistede pension. Der er således ikke tale om, at skadelidte ikke lider tabt arbejdsfortjeneste i form af mistet pension – blot at dette tab er dækket via en forsikringsydelse, og Erstatningsansvarslovens § 2, stk. 2, fastslår, hvilke forsikringsydelser, der skal fradrages i skadelidtes krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.


I tilfælde af præmiefritagelse udløses retten til forsikringsydelsen, når skadelidtes erhvervsevne er tilstrækkeligt nedsat, og skadelidtes faktiske tab danner ikke grænsen for forsikringsydelsens størrelse. Der er herved tale om en summaforsikring, ikke en skadesforsikring, og forsikringsydelser udbetalt i henhold til en summaforsikring skal ikke fradrages i krav på erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Retten til præmiefritagelse ligestilles dermed med, at selve forsikringsydelsen ikke skal fradrages, jf. i den forbindelse Højesteretsdom trykt i UfR 2014, s. 933.


Konsekvensen af praksisændringen er, at Patienterstatningen fremadrettet ikke skal fradrage værdien af præmiefritagelse ved udmåling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Praksisændringen indebærer dog også, at patienter, hvis erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er blevet reduceret grundet præmiefritagelse, har ret til at få deres sager genoptaget. Som udgangspunkt vil Patienterstatningen være forpligtet til at genoptage sagerne af egen drift, men det vides endnu ikke, om Patienterstatningen kommer til at gøre dette.


Vi opfordrer alle, der har fået deres erstatning for tabt arbejdsfortjeneste tilkendt af Patienterstatningen reduceret grundet præmiefritagelse, til at anmode Patienterstatningen om genoptagelse.


 


Flere nyheder
Om os