Ankestyrelsen anker ikke to domme, hvor de blev dømt til at anerkende, at arbejdsskadede har krav på både yderligere godtgørelse for varigt mén og erstatning for erhvervsevnetab

De to domme fra henholds­vis Retten i Esbjerg og Retten i Holbæk, der er udfør­ligt omtalt i vores nyhe­der af 16. okto­ber 2012 og 22. okto­ber 2012, er accep­te­ret af Anke­sty­rel­sen. Det bemær­kel­ses­vær­dige ved de to domme er, at Retten i begge sager, når frem til, at den primære aner­kendte arbejds­skade har medført en sådan ændret belast­ning af andre dele af krop­pen, at sådanne indi­rekte følger også giver ret til erstatning.

I den ene sag var det en alvor­lig knæskade, der gav anled­ning til rygge­ner. I den anden sag medvir­kede en alvor­lig rygskade med nervepå­virk­ning af nerven over den ene fod (såkaldt ”drop­fod”) til udvik­ling af slid­gigt i begge knæ og indsæt­telse af knæprotester.

I begge sager fandt Retten ikke, at Anke­sty­rel­sen med over­ve­jende sand­syn­lig­hed havde bevist, at disse følger skyld­tes andet end den aner­kendte arbejds­skade, jf. arbejds­ska­desik­rings­lo­ven § 12, stk. 2 (tidli­gere § 13).