ANKESTYRELSEN DØMT TIL AT ANERKENDE FLEKSJOB

Retten på Frede­riks­berg har ved dom den 14. septem­ber 2018 dømt Anke­sty­rel­sen til at aner­kende, at en borger er beret­ti­get til fleksjob fra 26. august 2015.

Køben­havns Kommune og Anke­sty­rel­sen havde ellers truf­fet afgø­relse om, at han ikke opfyldte krite­ri­erne for fleksjob. Disse afgø­rel­ser har byret­ten nu tilsidesat.

 

LED AF KRONISK TRÆTHEDSSYNDROM

I 2008 debu­te­rede borge­rens symp­to­mer på det, som i 2010 blev diag­no­sti­ce­ret som kronisk træthedssyndrom.

Da borge­ren blev syg, fik han det arran­ge­ret med sin arbejds­gi­ver, at han arbej­dede på nedsat tid, i det omfang hans gener tillod det, så han samti­dig kunne bevare sin tilknyt­ning til arbejds­mar­ke­det. Side­lø­bende hermed udredte kommu­nen hans arbejdsevne.

I 2014 skif­tede han job, som imøde­kom de skåne­hen­syn han havde, mens han fort­satte med en ugent­lig arbejds­tid på 16 timer.

Med ønske om at forsætte i stil­lin­gen, søgte han fast­hol­del­ses­fleksjob. Dette afslog Køben­havns Kommune den 26. august 2015, og efter klage til Anke­sty­rel­sen, fik han afslag på fleksjob.

Borge­ren er fort­sat ansat i samme job med en ugent­lig arbejds­tid på 16 timer.

Der er ikke siden myndig­he­der­nes afgø­rel­ser i 2015 sket yder­li­gere udred­ning på trods af, at afsla­gene på fleksjob fra kommu­nen og Anke­sty­rel­sen blev begrun­det med, at der var behov herfor.

 

RETSSAGEN OG UDTALELSE FRA RETSLÆGERÅDET

På vegne af manden anlagde vi rets­sag mod Ankestyrelsen.

Sagen blev fore­lagt Retslæ­ge­rå­det, som ikke enty­digt kunne udtale sig om diag­no­sen, men til gengæld udtalte: ”For meget fysisk eller psykisk stress og belast­nin­ger kan forværre en tilstand som beskre­vet, men omvendt kan inak­ti­vi­tet også forværre tilstan­den.

Et arbejds­pres på mere end de hidti­dige 16 timer medførte derfor også en risiko for, at mandens tilstand blev forværret.

Han havde derfor gjort det helt rigtige, da han blev ved med at bevare sin tilknyt­ning til arbejds­mar­ke­det på trods af, at han kun fik løn for de timer, han var der, fordi han ikke var visi­te­ret til fleksjob.

 

DOMMEN

Retten på Frede­riks­berg fandt, at:

Efter­føl­gende læge­lige udta­lel­ser under­støt­ter, at tilstan­den er kronisk, og det anfø­res bl.a., at der ikke findes nogen radi­kale behand­lings­mu­lig­he­der. Uanset, at det efter Retslæ­ge­rå­dets erklæ­ring må lægges til grund, at diag­no­sen ikke er enty­dig, udta­ler Retslæ­ge­rå­det, at tilstan­den er varig, og at der er risiko for forvær­ring, hvis han bela­stes fysisk og psykisk.

Uanset usik­ker­he­den omkring prog­no­sen, var borge­rens arbejd­s­evne doku­men­te­ret både at være varigt og væsent­lig nedsat i et omfang, der beret­ti­gede ham til fleksjob.

Borge­ren er nu tilkendt fleksjob med virk­ning fra 26. august 2015, og da han fort­sat er ansat i samme stil­ling, har kommu­nen udbe­talt fleksløn­stilskud med tilba­ge­vir­kende kraft for hele tilkendelsesperioden.

Du kan læse byret­tens dom her.

 

KONTAKT

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Mie Ander­sen, der førte sagen for borgeren.