Ankestyrelsen dømt til anerkende at erhvervsevnetab på 40% efter whiplash var en følge af færdselsuheld i arbejdstiden

Faktum: 
En sælger blev i arbejds­ti­den holdende stille i bil ramt bagfra af en svin­gende last­vognsan­hæn­ger. Den pågæl­dende opsøgte skadestuen inden­for et par timer og pga. mistanke om forskyd­ning af nakke­hvirv­ler blev der ordi­ne­ret stiv hals­krave. Det blev senere afkræf­tet, at der var egent­lige fysi­ske skader. Ulyk­ken blev aner­kendt som arbejds­skade og Arbejds­ska­desty­rel­sen fast­satte de varige følger efter nakke­ska­den til et mén på 10%. Denne afgø­relse blev ikke påkla­get til Ankestyrelsen.

Skade­lidte blev efter lang­va­rige arbejds­af­kla­ring tilkendt fleksjob, og Arbejds­ska­desty­rel­sen fast­satte erhverv­sev­ne­ta­bet til 40%. Arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­ska­bet påkla­gede denne afgø­relse til Anke­sty­rel­sen med påstand om, at der ikke var årsags­sam­men­hæng mellem ulyk­ken og de varige helbreds­ge­ner, der begrun­dede tilken­delse af fleksjob. Selska­bet henvist særligt til, at en af dem fore­ta­get bereg­ning af den kraft­på­virk­ning, som skade­lidte var udsat for, viste, at det ikke var sand­syn­ligt med væsent­lige varige følger. Skade­lid­tes fagfor­e­ning, Busi­ness Danmark, klagede omvendt for at få forhø­jet erhverv­sev­ne­ta­bet, da arbejds­ti­den i fleksjob­bet kun var ca. 12 timer om ugen.

Anke­sty­rel­sen ændrede afgø­rel­sen til, at der ikke som følge af arbejds­ska­den var et erhverv­sev­ne­tab på mini­mum 15 %. Det skete med den begrun­delse, at de beskedne følger, der kunne anses at være en følge af arbejds­skade, ikke burde forhin­drede skade­lidte i arbejde i nogen­lunde samme omfang som forud for skaden. Busi­ness Danmark anlagde heref­ter på vegne af deres medlem rets­sag mod Ankestyrelsen.

Der var enig­hed om, at den af arbejds­ska­de­for­sik­rings­sel­ska­bet bereg­nede kraft­på­virk­ning ud fra skaderne på bilerne ikke havde nogen selv­stæn­dig bevis­mæs­sig værdi. Der blev under forbe­re­del­sen stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det og Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent afgav skrift­lig udta­lelse og mundt­lig forklaring.

Resul­tat:
Retten i Næst­ved, der afsagde dom den 4.marts 2008, lagde til grund, at der straks opstod symp­to­mer, som beskre­vet i skadestu­ejour­na­len. Særligt med henvis­ning til Retslæ­ge­rå­dets besva­relse men også med støtte i læge­kon­su­len­tes vidne­for­kla­ring lagde retten endvi­dere til grund, at det ikke er usæd­van­ligt, at der bl.a. ved whiplas­hska­der ikke er over­ens­stem­melse mellem ofte mang­lende objek­tive fund og subjek­tive klager. Retten fandt det ikke sand­syn­lig­gjort, at der forud for skaden havde været tilsva­rende gener, hvor­ef­ter retten fandt det “ubetæn­ke­ligt” at lægge til grund, at skade­lidte var påført et whiplash­traume. Med henvis­ning til de frem­lagte læge­lige bilag, herun­der jour­nal fra egen læge, speci­al­læ­ger og behand­lere, forlø­bet af syge­dag­pen­ge­sa­gen m.m., fandt retten det lige­le­des ubetæn­ke­ligt at anse det for godt­gjort, at skade­lidte som følge af ulyk­ken var påført et erhverv­sev­ne­tab på mere end 15 %. Retten anfø­rer heref­ter, at Anke­sty­rel­sen ikke med “over­ve­jende sand­syn­lig­hed”, jf. dagæl­dende ASL § 13, har godt­gjort, at erhverv­sev­ne­ta­bet skyl­des andre forhold end færds­el­su­lyk­ken. Retten fast­satte heref­ter erhverv­sev­ne­ta­bet skøns­mæs­sigt til 40% svarende til Arbejds­ska­desty­rel­sens afgørelse.

Elmer & Part­ne­res kommentarer: 
Domme er velskre­vet og tager præcis stil­ling til de forhold, der er rele­vante, når der skal tages stil­ling til en sag om årsags­sam­men­hæng. Der er næppe tvivl om, at Anke­sty­rel­sen (og deres læge­kon­su­lent) i den admi­ni­stra­tive behand­ling lagde stor vægt på den bereg­nede lave kraft­på­virk­ning, selvom man ikke ville “stå ved det” under rets­sa­gen. Retslæ­ge­rå­det vurde­rede, at der var følger efter ulyk­ken, men sand­syn­lig­he­den kunne ikke angi­ves, og det kunne ikke “enty­digt” konklu­de­res, at trau­met skyl­des ulyk­ke­stil­fæl­det. Omvendt fandt Retslæ­ge­rå­det, at symp­to­merne var “kara­te­ri­sti­ske” for følger efter whiplash­traume. Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent afgav en forkla­ring, der ikke udeluk­kende støt­tede den tidli­gere skrift­lige bedøm­melse af, at der ikke var nogen sand­syn­lig sammen­hæng. Det er endnu uafkla­ret om dommen ankes til landsretten.

Henven­delse om dommen kan ske til advo­kat Karsten Høj, der førte sagen for Busi­ness Danmarks medlem. Gerne på e‑mail kh@elmer-adv.dk.