Ankestyrelsen dømt til at forelægge sag om skuldergener hos en dagplejer for Erhvervssygdomsudvalget, da forelæggelse ikke kunne anses for udsigtsløst

Østre Lands­ret har ved dom af 25. februar pålagt Anke­sty­rel­sen at fore­lægge en sag om en dagple­jers skul­der­ge­ner for Erhvervssygdomsudvalget.

Sagen drejede sig om en dagple­jer, der efter ca. 20 år med pasning af gennem­snit­ligt 5 børn i alde­ren 6 måne­der til fire år pådrog sig en dobbelt­si­dig skul­der­li­delse, som blev anmeldt som formodet arbejds­be­tin­get, lige­som hun blev under­søgt på arbejds­me­di­cinsk klinik.

Den under­sø­gende speci­al­læge vurde­rede, at skul­der­li­del­sen var “.. forår­sa­get af de mange­årige daglige løft.”, men Arbejds­ska­desty­rel­sen og senere Anke­sty­rel­sen fandt det udsigts­løst at fore­lægge sagen for  Erhvervssygdomsudvalget.

FOA- fag og arbejde udtog heref­ter stæv­ning mod Anke­sty­rel­sen og under rets­sa­gen blev der indhen­tet en udta­lelse fra Retslæ­ge­rå­det; som udtalte, at hendes “… arbejde kan have været medvir­kende til (hendes) skul­der­ge­ner.” På spørgs­må­let om, hvor­vidt sand­syn­lig­he­den for en årsags­sam­men­hæng kunne vurde­res som “mulig, even­tu­elt sand­syn­lig eller even­tu­elt over­ve­jende sand­syn­lig.” svarede Retslæ­ge­rå­det, at man “vurde­rer årsags­sam­men­hæn­gen som mulig”.

Byret­ten fandt, at sagen skulle fore­læg­ges for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get og lagde blandt andet vægt på, at dagple­je­ren udover de mange løft tillige flere gange om ugen havde truk­ket børnene over lange distan­cer i en stor trækvogn.

Anke­sty­rel­sen ankede dommen og ville i øvrigt ikke tillade, at der blev stil­let supple­rende spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det om betyd­nin­gen af det mange­årige arbejde med træk af den store trækvogn.

Anke­sty­rel­sen argu­men­te­rede særligt med, at betin­gel­sen for aner­ken­delse ikke var opfyldt, da det jo ikke kunne konklu­de­res, at lidel­sen “udeluk­kende eller i over­ve­jende grad skyl­des arbejdet.”

Vi argu­men­te­rede herover­for, at fore­læg­gelse skal ske, med mindre dette er udsigts­løst; og at denne betin­gelse for fore­læg­gelse ikke kan inde­bære, at skade­lidte “… skal godt­gøre at lidel­sen med over­ve­jende sand­syn­lig­hed må anta­ges at blive anerkendt.”

For lands­ret­ten blev såvel Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent, som den under­sø­gende arbejds­me­di­ci­ner — der i en lang årrække har siddet i Erhvervs­syg­doms­ud­val­get — afhørt.

Lands­ret­ten stad­fæ­stede byret­tens dom med bl.a. henvis­ning til de læge­fag­lige udsagn og tillige den begrun­delse, at “.. da den læge­lige eksper­tise ved fore­læg­gelse for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get supple­res med arbejds­mar­keds­mæs­sig eksper­tise, kan det ikke anses for udsigts­løst at fore­lægge (hendes) lidelse for udvalget.”

Kommen­tar:
Da reglen om fore­læg­gelse af sygdomme for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get i 1992 blev indskræn­ket, såle­des at fore­læg­gelse skal ske “medmin­dre Arbejds­ska­desty­rel­sen skøn­ner, at fore­læg­gel­sen vil være udsigts­løst” var denne formu­le­ring en mildere udgave end mini­ste­ren oprin­de­ligt havde fore­slået. Mini­ste­ren havde oprin­de­ligt fore­slået formu­le­rin­gen: “Arbejds­ska­desty­rel­sen afgør, om den anmeldte sygdom skal fore­læg­ges for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get”; men under folke­tings­be­hand­lin­gen blev denne formu­le­ring ændret med begrun­del­sen: “Der har under lovfor­sla­gets behand­ling vist sig et udtalt ønske om, at adgan­gen til at fore­lægge sager for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get ikke begræn­ses som fore­slået. Da der på den anden side er forstå­else for, at Erhvervs­syg­doms­ud­val­get ikke bør bela­stes af udsigts­løse sager, fore­slås det … ”

Dommen udtryk­ker efter vores opfat­telse, at for få sager fore­læg­ges for Erhvervs­syg­doms­ud­val­get, og at fore­læg­gelse ikke skal forud­sætte, at lidel­sen med over­ve­jende sand­syn­lig­hed også vil blive anerkendt.

Henven­del­ser om dommen kan ske til Søren Kjær Jensen, der førte sagen for FOA — Fag og Arbejde.

Søren Kjær Jensen

Partner