Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
03.10.2013

Ankestyrelsen er igen blevet dømt i en sag om ulykkesbegrebet: Akutte rygsmerter var en ulykke. Det afgørende er ikke, om en påvirkning kan medføre en skade i en sund og rask ryg, men derimod om den kan medføre en skade i skadelidtes ryg, som den er

Elmer & Partnere


Politiforbundet har i en sag ved Retten i Roskilde fået medhold i, at en kvindelig politiassistent var udsat for en ulykke, da hun pådrog sig akutte rygsmerter i forbindelse med løft af en sæk. Sækken vejede 20-25 kg og var betydeligt tungere end forventet. Løftet foregik under samtidig drejning af overkroppen til siden. Kvinden fik herved et kraftigt vrid i ryggen med stærke rygsmerter til følge.


Kvinden havde forud for hændelsen haft rygsmerter, som hun var blevet behandlet for ved kiropraktor. Efter hændelsen fik kvinden konstateret slidgigt i ryggen og en diskusprolaps.


Ankestyrelsen afviste, at der var tale om en ulykke i arbejdsskadesikringslovens forstand. Begrundelsen var, at løftet af sækken ikke var egnet til at fremprovokere en diskusprolaps eller vedvarende lænderygproblemer. Desuden, at de smerter, som opstod ved løftet, var forenelige med øjeblikkelige symptomer på en diskusprolaps.


Afgørelsen blev indbragt for domstolene med påstand om, at politiassistenten den pågældende dag havde været udsat for en tilskadekomst, der er omfattet af arbejdsskadesikringslovens ulykkesbegreb.


Politiforbundet gjorde for kvinden gældende, at hun ved hændelsen fik akutte rygsmerter/en akut forværring af en forudbestående degenerativ ryglidelse, og at en akut forværring af en forudbestående sygdomstilstand skal anerkendes som en skade, hvis der har været tale om en belastning, som kan forklare den akutte forværring af helbredstilstanden, som den er på skadestidspunktet.


Politiforbundet gjorde yderligere gældende, at det måtte anses for godtgjort, at den påvirkning, som kvindens ryg var udsat for ved det pågældende løft, havde forårsaget de akut opståede rygsmerter/den akut opståede forværring af hendes forudbestående degenerative ryglidelse og henviste til Retslægerådets svar på de stillede spørgsmål og særligt til et svar, hvoraf det fremgik, at ”…yderligere symptomudvikling i en forudbestående lidelse er hyppig ved akutte påvirkninger som den beskrevne.”


Ankestyrelsen gjorde derimod især gældende, at det er en betingelse for anerkendelse, at den påvirkning der er tale om generelt er egnet til at medføre en skade hos en i øvrigt rask person, og at kvinden ikke havde løftet bevisbyrden herfor. Ankestyrelsen henviste til et svar fra Retslægerådet, hvoraf det fremgik, at ”Sammenlagt finder Retslægerådet ikke, at et løft, som det beskrevne, er tilstrækkeligt belastende til at fremkalde en diskusprolaps i en i øvrigt rask ryg.”


Ankestyrelsen blev ved dom af 1. oktober 2013 fra Retten i Roskilde dømt til at anerkende, at politiassistenten ved det beskrevne løft var udsat for en ulykke omfattet af arbejdsskadesikringsloven.


Retten lagde til grund, at kvinden ved hændelsen var udsat for en pludselig påvirkning, der var en følge af arbejdet.


Retten henviste herefter til –


at Retslægerådet i sin besvarelse af et spørgsmål (om hvorvidt det måtte antages, at påvirkningen var årsag til de akut opståede rygsmerter) havde udtalt, at der ved hændelsen tilsyneladende var sket en forværring af kvindens degenerative ryglidelse, og at yderligere symptomudvikling i en forudbestående lidelse var hyppig ved akutte påvirkninger som den beskrevne, og


at Retslægerådet i besvarelsen af et spørgsmål (om hvorvidt det måtte antages, at påvirkningen var uden nogen betydning for den efterfølgende påviste diskusprolaps) havde udtalt, at hændelsen kan have bidraget til at fremkalde kvindens diskusprolaps eller til at gøre en mulig forudbestående diskusprolaps symptomgivende, men at det ikke kan afgøres, hvilken af de to muligheder der er tale om


– og lagde til grund, at hændelsen forårsagede en forværring af kvindens forudbestående degenerative ryglidelse.


Politiassistenten havde således godtgjort, at hun den pågældende dag var udsat for en tilskadekomst, der er omfattet af arbejdsskadesikringslovens ulykkesbegreb.


Retten bemærkede, at der ikke var taget stilling til, om diskusprolapsen er fremkaldt af hændelsen, eller om hændelsen bidrog til at give symptomer på en mulig forudbestående diskusprolaps, eller på hvilken måde i øvrigt hendes forudbestående degenerative ryglidelse har bidraget til de senere konstaterede følger.


Kommentarer:

Dommen illustrerer, at man skal tage den skadelidte som skadelidte er, og at en indtrådt forværring af en forudbestående sygdomstilstand skal anerkendes, hvis der har været tale om en belastning, som kan forklare den akut indtrådte beskadigelse af den skadelidtes helbredstilstand, som helbredstilstanden er på skadetidspunktet. Det afgørende er ikke, om der har været tale om en belastning, som generelt kan forklare en skade hos en i øvrigt rask person som påstået af Ankestyrelsen.


Dommen illustrerer også, at en indtrådt forværring af en forudbestående sygdom kan anerkendes, hvad enten der er tale om en forbigående eller varig forværring.


Eventuelle henvendelser om sagen kan ske til advokat Birgitte Filtenborg, som førte sagen for Politiforbundet.


Flere nyheder
Om os