Ankestyrelsen kunne ikke tilbagekalde og ændre 14 år gammel afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning

I 2016 valg­te Anke­sty­rel­sen at til­ba­ge­kal­de og ændre en 14 år gam­mel afgø­rel­se, såle­des at en ska­de­lidt mand i ste­det for en afgø­rel­se om 75 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning alene var beret­ti­get til 50 %.

Med afgø­rel­sen miste­de man­den ca. 9.000 kr. om måne­den, hvil­ket betød, at han og hustru­en måtte sælge deres hus, lige­som de var tvun­get til at omlæg­ge deres lån.

Nu har Vestre Lands­ret afgjort, at Anke­sty­rel­sen ikke var beret­ti­get til at til­ba­ge­kal­de og ændre afgø­rel­sen — ikke fordi, der var noget øko­no­misk hen­syn at tage, men alene fordi, Anke­sty­rel­sen ikke havde ret til at til­ba­ge­kal­de og ændre afgø­rel­sen.

 

Et fejlskøn

Anke­sty­rel­sen begrun­de­de sin nye afgø­rel­se med, at man ved afgø­rel­sen i 2002 alene havde fore­ta­get en sam­men­lig­ning af, hvad man­den kunne have tjent uden ska­den, og hvad han rent fak­tisk tjen­te på tids­punk­tet for afgø­rel­sen.

Da Anke­sty­rel­sen traf afgø­rel­se i 2002, havde man­den fået job på væsent­ligt min­dre tid og til en væsent­lig min­dre time­løn end før ska­den.

Idet Anke­sty­rel­sen ikke havde fore­ta­get vur­de­ring af, hvad han burde kunne tjene med ska­dens føl­ger – men alene fore­ta­get sam­men­lig­ning af ind­tægts­for­skel­len – mente Anke­sty­rel­sen, at afgø­rel­sen fra 2002 havde et så væsent­ligt man­gel, at man var beret­ti­get til at ændre afgø­rel­sen med virk­ning for frem­ti­den.

 

Skadelidte bad selv om at få genoptaget sin sag

Kort efter afgø­rel­sen fra 2002 havde man­den været nødt til at gå yder­li­ge­re ned i tid og løn og fik i efter­å­ret 2003 til­kendt før­tids­pen­sion.

Han anmo­de­de efter­føl­gen­de om gen­op­ta­gel­se, men fik afslag af Anke­sty­rel­sen i 2006.

Men efter Kam­me­rad­vo­ka­tens rap­port om mang­ler ved sags­be­hand­lin­gen i Arbejds­ska­desty­rel­sen (nu AES) – og på Arbejds­ska­desty­rel­sens opfor­dring – ret­te­de han i 2014 igen hen­ven­del­se om at få gen­be­hand­let sin sag, da han mente, at ind­tægts­for­skel­len var stør­re end 75 %.

 

Ankestyrelsen reducerede erhvervsevnetabet

Anke­sty­rel­sen valg­te efter yder­li­ge­re afslag at gen­op­ta­ge sagen og traf i august 2016 afgø­rel­se om, at tabet ikke skul­le udgø­re 75 %, men 50 % med virk­ning fra 1. janu­ar. 2017.

Anke­sty­rel­sen vur­de­re­de, at man­den på tids­punk­tet for afgø­rel­sen i 2002 ”burde kunne arbej­de lidt flere timer i et mere stil­lesid­den­de arbej­de”, og at han i øvrigt ikke – hvis ska­den ikke var ind­t­rå­dt – ville have kunne for­sæt­te med den høje ind­tje­ning, han havde inden ska­den.

 

Landsrettens afgørelse

Man­den hen­vend­te sig her­ef­ter til os, og vi anlag­de sag mod Anke­sty­rel­sen.

Og ved dom af 8. novem­ber har Vestre Lands­ret nu givet med­hold i, at Anke­sty­rel­sen ikke havde ret til at til­ba­ge­kal­de og ændre deres afgø­rel­se fra 2002.

I sin begrun­del­se anfø­rer lands­ret­ten bl.a.:

Til­ba­ge­kal­del­sen af afgø­rel­sen er ikke begrun­det i nye oplys­nin­ger, men i en ændret skøns­mæs­sig vur­de­ring af de fak­ti­ske oplys­nin­ger, der forelå på tids­punk­tet for afgø­rel­sen den 1. febru­ar 2002.

Det er ube­stridt, at J ikke har afgi­vet urig­ti­ge eller vild­le­den­de oplys­nin­ger til brug for behand­lin­gen af sagen (…)

På den bag­grund, og da hver­ken det for­hold, at der er tale om en part­st­vist med løben­de måned­li­ge udbe­ta­lin­ger, eller hen­sy­net til lig­hed og admi­ni­stra­tiv kon­se­kvens kan føre til et andet resul­tat, har Anke­sty­rel­sen i august 2016 ikke været beret­ti­get til 14 år sene­re på grund af en klage fra J at til­ba­ge­kal­de den gyl­di­ge afgø­rel­se af 1. febru­ar 2002 på ulov­be­stemt grund­lag (…)

Det vides ikke, om dom­men ankes fra Anke­sty­rel­sens side.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan ret­tes til advo­kat Søren Kjær Jen­sen, der førte sagen for man­den.

Dom­men kan læses her.

 

Advokat Søren Kjær Jensen

Søren Kjær Jensen

Partner

Direkte: +45 3367 6760