Ankestyrelsen kunne ikke tilbagekalde og ændre 14 år gammel afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning

I 2016 valgte Anke­sty­rel­sen at tilba­ge­kalde og ændre en 14 år gammel afgø­relse, såle­des at en skade­lidt mand i stedet for en afgø­relse om 75 % erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning alene var beret­ti­get til 50 %.

Med afgø­rel­sen mistede manden ca. 9.000 kr. om måne­den, hvil­ket betød, at han og hustruen måtte sælge deres hus, lige­som de var tvun­get til at omlægge deres lån.

Nu har Vestre Lands­ret afgjort, at Anke­sty­rel­sen ikke var beret­ti­get til at tilba­ge­kalde og ændre afgø­rel­sen — ikke fordi, der var noget økono­misk hensyn at tage, men alene fordi, Anke­sty­rel­sen ikke havde ret til at tilba­ge­kalde og ændre afgørelsen.

 

Et fejlskøn

Anke­sty­rel­sen begrun­dede sin nye afgø­relse med, at man ved afgø­rel­sen i 2002 alene havde fore­ta­get en sammen­lig­ning af, hvad manden kunne have tjent uden skaden, og hvad han rent faktisk tjente på tids­punk­tet for afgørelsen.

Da Anke­sty­rel­sen traf afgø­relse i 2002, havde manden fået job på væsent­ligt mindre tid og til en væsent­lig mindre time­løn end før skaden.

Idet Anke­sty­rel­sen ikke havde fore­ta­get vurde­ring af, hvad han burde kunne tjene med skadens følger – men alene fore­ta­get sammen­lig­ning af indtægts­for­skel­len – mente Anke­sty­rel­sen, at afgø­rel­sen fra 2002 havde et så væsent­ligt mangel, at man var beret­ti­get til at ændre afgø­rel­sen med virk­ning for fremtiden.

 

Skadelidte bad selv om at få genoptaget sin sag

Kort efter afgø­rel­sen fra 2002 havde manden været nødt til at gå yder­li­gere ned i tid og løn og fik i efter­å­ret 2003 tilkendt førtidspension.

Han anmo­dede efter­føl­gende om genop­ta­gelse, men fik afslag af Anke­sty­rel­sen i 2006.

Men efter Kamme­rad­vo­ka­tens rapport om mang­ler ved sags­be­hand­lin­gen i Arbejds­ska­desty­rel­sen (nu AES) – og på Arbejds­ska­desty­rel­sens opfor­dring – rettede han i 2014 igen henven­delse om at få genbe­hand­let sin sag, da han mente, at indtægts­for­skel­len var større end 75 %.

 

Ankestyrelsen reducerede erhvervsevnetabet

Anke­sty­rel­sen valgte efter yder­li­gere afslag at genop­tage sagen og traf i august 2016 afgø­relse om, at tabet ikke skulle udgøre 75 %, men 50 % med virk­ning fra 1. januar. 2017.

Anke­sty­rel­sen vurde­rede, at manden på tids­punk­tet for afgø­rel­sen i 2002 ”burde kunne arbejde lidt flere timer i et mere stil­lesid­dende arbejde”, og at han i øvrigt ikke – hvis skaden ikke var indt­rådt – ville have kunne forsætte med den høje indtje­ning, han havde inden skaden.

 

Landsrettens afgørelse

Manden henvendte sig heref­ter til os, og vi anlagde sag mod Ankestyrelsen.

Og ved dom af 8. novem­ber har Vestre Lands­ret nu givet medhold i, at Anke­sty­rel­sen ikke havde ret til at tilba­ge­kalde og ændre deres afgø­relse fra 2002.

I sin begrun­delse anfø­rer lands­ret­ten bl.a.:

Tilba­ge­kal­del­sen af afgø­rel­sen er ikke begrun­det i nye oplys­nin­ger, men i en ændret skøns­mæs­sig vurde­ring af de fakti­ske oplys­nin­ger, der forelå på tids­punk­tet for afgø­rel­sen den 1. februar 2002.

Det er ubestridt, at J ikke har afgi­vet urig­tige eller vild­le­dende oplys­nin­ger til brug for behand­lin­gen af sagen (…)

På den baggrund, og da hver­ken det forhold, at der er tale om en part­st­vist med løbende måned­lige udbe­ta­lin­ger, eller hensy­net til lighed og admi­ni­stra­tiv konse­kvens kan føre til et andet resul­tat, har Anke­sty­rel­sen i august 2016 ikke været beret­ti­get til 14 år senere på grund af en klage fra J at tilba­ge­kalde den gyldige afgø­relse af 1. februar 2002 på ulov­be­stemt grund­lag (…)

Det vides ikke, om dommen ankes fra Anke­sty­rel­sens side.

 

Kontakt

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for manden.

Dommen kan læses her.

 

Søren Kjær Jensen

Partner