Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
14.11.2018

Ankestyrelsen kunne ikke tilbagekalde og ændre 14 år gammel afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning

Kathrine Frøkjær


I 2016 valgte Ankestyrelsen at tilbagekalde og ændre en 14 år gammel afgørelse, således at en skadelidt mand i stedet for en afgørelse om 75 % erhvervsevnetabserstatning alene var berettiget til 50 %.


Med afgørelsen mistede manden ca. 9.000 kr. om måneden, hvilket betød, at han og hustruen måtte sælge deres hus, ligesom de var tvunget til at omlægge deres lån.


Nu har Vestre Landsret afgjort, at Ankestyrelsen ikke var berettiget til at tilbagekalde og ændre afgørelsen – ikke fordi, der var noget økonomisk hensyn at tage, men alene fordi, Ankestyrelsen ikke havde ret til at tilbagekalde og ændre afgørelsen.


 


Et fejlskøn


Ankestyrelsen begrundede sin nye afgørelse med, at man ved afgørelsen i 2002 alene havde foretaget en sammenligning af, hvad manden kunne have tjent uden skaden, og hvad han rent faktisk tjente på tidspunktet for afgørelsen.


Da Ankestyrelsen traf afgørelse i 2002, havde manden fået job på væsentligt mindre tid og til en væsentlig mindre timeløn end før skaden.


Idet Ankestyrelsen ikke havde foretaget vurdering af, hvad han burde kunne tjene med skadens følger – men alene foretaget sammenligning af indtægtsforskellen – mente Ankestyrelsen, at afgørelsen fra 2002 havde et så væsentligt mangel, at man var berettiget til at ændre afgørelsen med virkning for fremtiden.


 


Skadelidte bad selv om at få genoptaget sin sag


Kort efter afgørelsen fra 2002 havde manden været nødt til at gå yderligere ned i tid og løn og fik i efteråret 2003 tilkendt førtidspension.


Han anmodede efterfølgende om genoptagelse, men fik afslag af Ankestyrelsen i 2006.


Men efter Kammeradvokatens rapport om mangler ved sagsbehandlingen i Arbejdsskadestyrelsen (nu AES) – og på Arbejdsskadestyrelsens opfordring – rettede han i 2014 igen henvendelse om at få genbehandlet sin sag, da han mente, at indtægtsforskellen var større end 75 %.


 


Ankestyrelsen reducerede erhvervsevnetabet


Ankestyrelsen valgte efter yderligere afslag at genoptage sagen og traf i august 2016 afgørelse om, at tabet ikke skulle udgøre 75 %, men 50 % med virkning fra 1. januar. 2017.


Ankestyrelsen vurderede, at manden på tidspunktet for afgørelsen i 2002 ”burde kunne arbejde lidt flere timer i et mere stillesiddende arbejde”, og at han i øvrigt ikke – hvis skaden ikke var indtrådt – ville have kunne forsætte med den høje indtjening, han havde inden skaden.


 


Landsrettens afgørelse


Manden henvendte sig herefter til os, og vi anlagde sag mod Ankestyrelsen.


Og ved dom af 8. november har Vestre Landsret nu givet medhold i, at Ankestyrelsen ikke havde ret til at tilbagekalde og ændre deres afgørelse fra 2002.


I sin begrundelse anfører landsretten bl.a.:


Tilbagekaldelsen af afgørelsen er ikke begrundet i nye oplysninger, men i en ændret skønsmæssig vurdering af de faktiske oplysninger, der forelå på tidspunktet for afgørelsen den 1. februar 2002.


Det er ubestridt, at J ikke har afgivet urigtige eller vildledende oplysninger til brug for behandlingen af sagen (…)


På den baggrund, og da hverken det forhold, at der er tale om en partstvist med løbende månedlige udbetalinger, eller hensynet til lighed og administrativ konsekvens kan føre til et andet resultat, har Ankestyrelsen i august 2016 ikke været berettiget til 14 år senere på grund af en klage fra J at tilbagekalde den gyldige afgørelse af 1. februar 2002 på ulovbestemt grundlag (…)


Det vides ikke, om dommen ankes fra Ankestyrelsens side.


 


Kontakt


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kjær Jensen, der førte sagen for manden.


Dommen kan læses her.


 


Flere nyheder
Om os