Ankestyrelsen skaber forældelseskaos på arbejdsskadeområdet. Der skal straks laves en lovændring for at skabe klarhed

I prin­ci­p­af­gø­relse nr. 173–12 har Anke­sty­rel­sen afgjort, at de for arbejds­ska­dede i forhold til almin­de­lige skader gunsti­gere foræl­del­ses­reg­ler, ikke gælder for skader indt­rådt inden 1. januar 2004. Det er efter Elmer & Part­ne­res vurde­ring tvivl­s­omt, om det er korrekt. Hvis Anke­sty­rel­sen har ret i deres fortolk­ning af reglerne, kan det med sikker­hed konsta­te­res, at det aldrig har været hensig­ten. Derfor må reglerne straks og med tilba­ge­vir­kende kraft ændres, så de særlige foræl­del­ses­reg­ler for arbejds­ska­der med sikker­hed kommer til at gælde alle skader uanset, hvor­når skaden er indtrådt.

Baggrund og kommentarer:
Efter et bety­de­ligt pres bl.a. fra Elmer & Part­nere blev der indført særreg­ler for foræl­delse af arbejds­ska­der. Det bety­der, at den korte foræl­del­ses­frist er 5 år mod normalt 3 år og den tillægs­frist, som man har til at indbringe en afgø­relse fra Arbejds­ska­desty­rel­sen eller Anke­sty­rel­sen for domsto­lene, er 3 år mod normalt 1 år. Der skal også mere til for at få foræl­del­ses­fri­sten til at begynde at løbe i en arbejds­ska­desag. Og ende­lig blev der indført en særre­gel om, at der ikke gælder almin­de­lig foræl­delse, når den arbejds­ska­dede har troet, at afgø­rel­sen var juri­disk korrekt, og det senere viser sig, at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne har haft en forkert/ulovlig prak­sis (såkaldt forvalt­nings­ret­lig genoptagelse).

Når man gennem­går de omfat­tende forar­bej­der (der kan hentes en ”hvid­bog” om lovfor­sla­get på over 600 sider på www.jm.dk) ‚er der ikke antyd­nin­gen af, at det har været lovgi­vers ønske, at disse særreg­ler kun skal gælde for skader indt­rådt den 1. januar 2004 eller senere. Tvær­ti­mod er det forud­sat, at de særlige foræl­del­ses­reg­ler for arbejds­ska­der, der med sikker­hed gælder for også tidli­gere stif­tede krav (altså tidli­gere skader) skal gælde for alle skader. Det savner mening at indføre en særre­gel for såkaldt ”forvalt­nings­ret­lig genop­ta­gelse”, hvis den ikke skulle gælde for alle tidli­gere skader. Det er netop formå­let. Havde det været hensig­ten at begrænse de særlige reglers anven­delse, ville man i bemærk­nin­ger til ændrings­lo­v­for­sla­get have skre­vet, at den forlæn­gede korte foræl­del­ses­frist og tillægs­frist kun skal gælde for skader indt­rådt efter en bestemt dato. Det er der intet anført om.

Anke­sty­rel­sen har vurde­ret, at når særreg­lerne for foræl­delse af arbejds­ska­der er indsat i den nugæl­dende arbejds­ska­desik­rings­lov (§ 36), og da den gælder for skader indt­rådt den 1. januar 2004 og senere, er den kun gældende for skader omfat­tet af den lov. Skulle reglerne også have været gældende for arbejds­ska­der, der er omfat­tet af de tidli­gere arbejds­ska­de­love, skulle reglerne tilsva­rende være indsat i de tidli­gere arbejdsskadelove.

Det kan ikke udeluk­kes, at det ud fra en ren lovtek­nisk bedøm­melse er korrekt, men i så fald er det en oplagt fejl/”lapsus”. Den må straks rettes. Det bør ske med det samme, også selvom det måske om mange år viser sig, at Anke­sty­rel­sens prin­ci­p­af­gø­relse er forkert. Anke­sty­rel­sens fortolk­ning bety­der, at eksem­pel­vis en afgø­relse om afslag på genop­ta­gelse af en arbejds­ska­desag fra 2003, skal indbrin­ges for domsto­lene inden 1 år og ikke 3 år. Der kan heller ikke ske genop­ta­gelse af andre tidli­gere afgjorte sager, hvis det viser sig, at arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne har haft en forkert prak­sis, da den arbejds­ska­des krav for længst vil være forældet.

Henven­delse om dette emne kan ske til advo­kat og part­ner Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk — +4520830378.