Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
19.11.2012

Ankestyrelsen skaber forældelseskaos på arbejdsskadeområdet. Der skal straks laves en lovændring for at skabe klarhed

Elmer & Partnere


I principafgørelse nr. 173-12 har Ankestyrelsen afgjort, at de for arbejdsskadede i forhold til almindelige skader gunstigere forældelsesregler, ikke gælder for skader indtrådt inden 1. januar 2004. Det er efter Elmer & Partneres vurdering tvivlsomt, om det er korrekt. Hvis Ankestyrelsen har ret i deres fortolkning af reglerne, kan det med sikkerhed konstateres, at det aldrig har været hensigten. Derfor må reglerne straks og med tilbagevirkende kraft ændres, så de særlige forældelsesregler for arbejdsskader med sikkerhed kommer til at gælde alle skader uanset, hvornår skaden er indtrådt.


Baggrund og kommentarer:

Efter et betydeligt pres bl.a. fra Elmer & Partnere blev der indført særregler for forældelse af arbejdsskader. Det betyder, at den korte forældelsesfrist er 5 år mod normalt 3 år og den tillægsfrist, som man har til at indbringe en afgørelse fra Arbejdsskadestyrelsen eller Ankestyrelsen for domstolene, er 3 år mod normalt 1 år. Der skal også mere til for at få forældelsesfristen til at begynde at løbe i en arbejdsskadesag. Og endelig blev der indført en særregel om, at der ikke gælder almindelig forældelse, når den arbejdsskadede har troet, at afgørelsen var juridisk korrekt, og det senere viser sig, at arbejdsskademyndighederne har haft en forkert/ulovlig praksis (såkaldt forvaltningsretlig genoptagelse).


Når man gennemgår de omfattende forarbejder (der kan hentes en ”hvidbog” om lovforslaget på over 600 sider på www.jm.dk) ,er der ikke antydningen af, at det har været lovgivers ønske, at disse særregler kun skal gælde for skader indtrådt den 1. januar 2004 eller senere. Tværtimod er det forudsat, at de særlige forældelsesregler for arbejdsskader, der med sikkerhed gælder for også tidligere stiftede krav (altså tidligere skader) skal gælde for alle skader. Det savner mening at indføre en særregel for såkaldt ”forvaltningsretlig genoptagelse”, hvis den ikke skulle gælde for alle tidligere skader. Det er netop formålet. Havde det været hensigten at begrænse de særlige reglers anvendelse, ville man i bemærkninger til ændringslovforslaget have skrevet, at den forlængede korte forældelsesfrist og tillægsfrist kun skal gælde for skader indtrådt efter en bestemt dato. Det er der intet anført om.


Ankestyrelsen har vurderet, at når særreglerne for forældelse af arbejdsskader er indsat i den nugældende arbejdsskadesikringslov (§ 36), og da den gælder for skader indtrådt den 1. januar 2004 og senere, er den kun gældende for skader omfattet af den lov. Skulle reglerne også have været gældende for arbejdsskader, der er omfattet af de tidligere arbejdsskadelove, skulle reglerne tilsvarende være indsat i de tidligere arbejdsskadelove.


Det kan ikke udelukkes, at det ud fra en ren lovteknisk bedømmelse er korrekt, men i så fald er det en oplagt fejl/”lapsus”. Den må straks rettes. Det bør ske med det samme, også selvom det måske om mange år viser sig, at Ankestyrelsens principafgørelse er forkert. Ankestyrelsens fortolkning betyder, at eksempelvis en afgørelse om afslag på genoptagelse af en arbejdsskadesag fra 2003, skal indbringes for domstolene inden 1 år og ikke 3 år. Der kan heller ikke ske genoptagelse af andre tidligere afgjorte sager, hvis det viser sig, at arbejdsskademyndighederne har haft en forkert praksis, da den arbejdsskades krav for længst vil være forældet.


Henvendelse om dette emne kan ske til advokat og partner Karsten Høj, kh@elmer-adv.dk – +4520830378.


Flere nyheder
Om os