Ankestyrelsen skulle anerkende, at et erhvervsevnetab på 50 procent var en følge af en anerkendt arbejdsskade

Tilken­de­gi­velse fra Retten i Næstved.

Pæda­gog­med­hjæl­pe­ren P var i 2002 udsat for en tilska­de­komst i form af et hoved­traume med følger, i form af dels hjer­ne­rystelse og dels nogle højre­si­dige ansigts­smer­ter. Hun havde inden arbejds­ska­den en venstresi­dig ansigts­ner­ve­li­delse. P, der også havde en del øvrige skavan­ker, herun­der en tidli­gere arbejds­skade, der havde medført erhverv­sev­ne­tab på 15%, fik senere tilkendt førtids­pen­sion; væsent­ligst med henvis­ning til de svære højre­si­dige ansigtssmerter.

Arbejds­ska­desty­rel­sen tilkendte varigt mén med 8 % og traf i første omgang afgø­relse om erstat­ning for erhverv­sev­ne­tab svarende til 50%, men denne blev påkla­get og hjem­vist til Arbejds­ska­desty­rel­sen, der heref­ter traf afgø­relse om, at erhverv­sev­ne­ta­bet var mindre end 15%. Denne afgø­relse blev tilt­rådt af Anke­sty­rel­sen med den begrun­delse, at de højre­si­dige ansigts­smer­ter med over­ve­jende sand­syn­lig­hed ikke skyld­tes arbejdsskaden.

FOA — Fag og Arbejde anlagde heref­ter sag mod Anke­sty­rel­sen. Under rets­sa­gen blev der stil­let spørgs­mål til Retslæ­ge­rå­det, der blandt andet udtalte, at “De kompli­ce­rede smer­te­til­stande i ansig­tet fra før trau­met gør det vanske­ligt, at fast­slå sammen­hæn­gen mellem arbejds­ska­den og de efter­føl­gende gener fra højre side af ansig­tet. Man kan ikke udelukke, at der er en mulig sammen­hæng mellem trau­met og de efter­føl­gende gener.”

Anke­sty­rel­sens læge­kon­su­lent forkla­rede i retten, i over­ens­stem­melse med en af ham afgi­ven erklæ­ring, at det ikke vides, hvor­for de højre­si­dige ansigts­smer­ter er opstået.

Under henvis­ning hertil, til P´s forkla­ring om, at hun ikke havde haft højre­si­dige ansigts­smer­ter før, og at de venstresi­dige ansigts­smer­ter havde været uden ændrin­ger over årene, samt til de læge­lige erklæ­rin­ger, fandt retten, at Anke­sty­rel­sen ikke havde godt­gjort, at P´s erhverv­sev­ne­tab ikke var en følge af skaden.

Retten i Næst­ved tilken­de­gav heref­ter skrift­ligt, at en dom ville give P medhold. Anke­sty­rel­sen har efter­føl­gende accep­te­ret tilkendegivelsen.

Sagen er ført af advo­kat Søren Kjær Jensen på vegne FOA — Fag og Arbejde for den tidli­gere pædagogmedhjælper.

Søren Kjær Jensen

Partner