fbpx

Godtgørelse for varigt mén i en sag om lungehindekræft

En rets­sag mod Anke­sty­rel­sen har sikret en tidli­gere ansat konto­ras­si­stent på en korn- og foder­stof­fa­brik en godt­gø­relse for varigt mén på 100%, svarende til 642.000 kr. Sagen er prin­ci­piel, da Retslæ­ge­rå­det gene­relt udta­ler, at der ikke er nogen nedre grænse for asbe­st­ud­sæt­telse i forhold til udvik­ling af lungehindekræft.

Fik konsta­te­ret lunge­hin­de­kræft (meso­t­he­liom) i 2010
Fra 1978 og frem til 1985/86 var  en mand på sit arbejde indi­rekte udsat for asbest. Hans arbejde inde­bar en del kontakt til de ansatte på fabrik­ken. I forbin­delse hermed opholdt han sig ca. 2 timer dagligt i produk­tions­lo­ka­lerne, hvor rørfø­rin­ger isole­ret med kiselgur af og til blev beska­di­get f.eks. ved påkør­sel med truck.

Der blev gennem­snit­ligt én gang om måne­den skif­tet og repa­re­ret rør på fabrik­ken, hvor afskæ­rin­gen af isole­rin­gen medførte støv, som blev fejet op men var overalt, når det først hvirv­lede op. Heru­d­over havde kontor­lo­ka­let, hvor mandens arbejds­plads var, hyppigt besøg af ansatte fra produk­tio­nen, lige­som der i kontor­lo­ka­let hang arbejd­s­tøj fra medar­bej­dere i produktionen.

Afvi­ste at aner­kende lunge­hin­de­kræf­ten som en erhvervssygdom
Anke­sty­rel­sen afvi­ste at aner­kende mandens lunge­hin­de­kræft som en erhvervs­syg­dom. Anke­sty­rel­sen lagde vægt på, at udsæt­tel­sen for asbest havde været ubety­de­lig, og at han ikke havde været tilstræk­ke­lig udsat for asbest til, at dette kunne være årsa­gen til hans udvik­ling af lungehindekræft

Anke­sty­rel­sens afgø­relse blev indbragt for retten, og sagens læge­lige spørgs­mål blev fore­lagt for Retslæ­ge­rå­det, som bl.a. udtalte, at det ikke er muligt at defi­nere en nedre grænse for asbe­st­ud­sæt­telse i forhold til udvik­ling af lunge­hin­de­kræft, at der ikke er andre kendte årsa­ger til udvik­ling af lunge­hin­de­kræft end indån­ding af asbest, og at manden havde været tilstræk­ke­lig udsat for asbe­st­støv til, at udsæt­tel­sen kunne være årsa­gen til udvik­lin­gen af hans lungehindekræft.

Sagen blev genoptaget
Med henvis­ning til Retslæ­ge­rå­dets udta­lelse genop­tog Anke­sty­rel­sen sagen og aner­kendte mandens lunge­hin­de­kræft som en erhvervs­syg­dom. Manden fik tilkendt godt­gø­relse for varigt mén, men  afven­ter fort­sat Arbejds­ska­desty­rel­sens afgø­relse om erstat­ning for erhvervsevnetab.

Kommen­tar
Sagen er prin­ci­piel, da Retslæ­ge­rå­det gene­relt har udtalt, at der ikke er nogen nedre grænse for asbe­st­ud­sæt­telse i forhold til udvik­ling af lunge­hin­de­kræft, og at der ikke skal en direkte kontakt og hånd­te­ring af asbest til for at udvikle lungehindekræft.

Birgitte Filtenborg

Advokat