Ankestyrelsens afslag på erhvervsevnetabserstatning blev efter stævning ændret til erstatning på 3 millioner

En folke­sko­le­læ­rer var i decem­ber 2012 udsat for en tilska­de­komst, da hun blev ramt i hove­det af en læder­fod­bold, der blev spar­ket med fuld kraft. Lære­ren pådrog sig en hjer­ne­rystelse, og var umid­del­bart syge­meldt i to måne­der før hun – trods fort­satte gener – forsøgte at genop­tage arbej­det på nedsat tid. Efter at have forsøgt at fort­sætte arbej­det på nedsat tid gennem ca. et år, blev hun på ny syge­meldt og senere afske­di­get med lønop­hør i efter­å­ret 2014.

Anke­sty­rel­sen havde aner­kendt tilska­de­kom­sten som en arbejds­skade og vurde­ret, at hun samlet havde pådra­get sig et mén på 10%. Alli­ge­vel nedsatte Anke­sty­rel­sen godt­gø­rel­sen for varigt mén med henvis­ning til, at hun nogle måne­der før skaden havde henvendt sig omkring psyki­ske belast­nings­ge­ner, navn­lig som følge af et turbu­lent foræl­dre­møde, lige­som lære­ren havde været udsat for en mindre tilska­de­komst, da hun som passa­ger var udsat for at bilen hun befandt sig i, havde påkørt en kantsten.

Anke­sty­rel­sen vurde­rede, at disse konkur­re­rende forhold var hoved­år­sa­gen til hendes gener, og at arbejds­op­hø­ret ikke havde sammen­hæng med arbejdsskaden.

 

UDARBEJDELSE AF STÆVNINGSUDKAST OG FORSLAG OM RETSLÆGERÅD

Vi udar­bej­dede heref­ter på vegne Danmarks Lærer­for­e­ning et stæv­nings­ud­kast, som vi frem­sendte til Anke­sty­rel­sen, og vi fore­slog, at Anke­sty­rel­sen grun­det den læge­fag­lige uenig­hed indhen­tede en vurde­ring fra Retslæ­ge­rå­det, lige­som vi frem­sendte de spørgs­mål vi mente ville være rele­vante at stille til Retslægerådet.

Dette ønske imøde­kom Anke­sty­rel­sen, der heref­ter sendte sagen til Retslæ­ge­rå­det, uden at det var nødven­digt for parterne at anlægge retssag.

I maj 2018 frem­kom Retslæ­ge­rå­det med sin udta­lelse og udtalte blandt andet, at arbejds­ska­den inde­bar et rele­vant hoved­traume, og at dette kunne være årsag til de anførte symp­to­mer, blandt andet fordi der var tids­mæs­sig sammen­hæng, og udtalte deru­d­over at den forud­gå­ende mindre tilska­de­komst, hvor lære­ren som passa­ger havde været udsat for, at føre­ren påkørte en kants­ten, ikke kvali­fi­ce­rede til diag­no­sen hjernerystelse.

 

NY AFGØRELSE FRA ANKESTYRELSEN

Heref­ter traf Anke­sty­rel­sen ny afgø­relse, hvor méngodt­gø­rel­sen blev ændret til 10%, og spørgs­må­let om erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning blev hjem­vist til Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring. Der var altså ikke længere grund­lag for noget fradrag.

Arbejds­mar­ke­dets Erhvervs­sik­ring har heref­ter i novem­ber 2019 truf­fet afgø­relse om tilken­delse af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning svarende til 85% med virk­ning fra lønop­hør 1. okto­ber 2014. Lære­ren har heref­ter fået tilkendt erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning, indtil videre på godt kr. 3.000.000.

Sagen er ført for Danmarks Lærer­for­e­ning af Søren Kjær Jensen.

 

Søren Kjær Jensen

Partner

Læs også om