Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
06.02.2015

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er dømt til at anerkende, at et medlem af HK’s A-kasse drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge

Elmer & Partnere


Københavns Byret har afsagt dom i sagen den 7. januar 2015. Dommen er anket til Østre Landsret.


Sagen

I 2007 traf A-kassen afgørelse om, at medlemmet udøvede selvstændig virksomhed med ret til dagpenge. Den selvstændige virksomhed var i form af en webshop. Virksomheden stillede ikke krav om bestemte åbningstider, og arbejdet kunne udføres på alle tider af døgnet. Arbejdet var ikke sæsonbetonet.


Efter en stikprøvekontrol i 2011 bad Pensionsstyrelsen A-kassen om at genoverveje, om medlemmet dengang i 2007 havde ret til dagpenge. Dette i lyset af, at Pensionsstyrelsen fra SKAT havde fået oplysninger, at medlemmet havde deltaget i en messe i Berlin i 2007.


På tidspunktet for deltagelsen i messen i Berlin i 2007 var medlemmet sygemeldt.


I 2012 traf Arbejdsmarkedsstyrelsen afgørelse om, at medlemmet ikke havde ret til dagpenge, idet medlemmet havde deltaget i en messe i Berlin i 2007 inden for normal arbejdstid. Afgørelse, blev opretholdt af Ankestyrelsen i 2013.


Tvisten og resultatet

Tvisten i sagen var alene om deltagelse i messen i Berlin i 2007 medførte, at betingelserne i driftsbekendtgørelsen ikke var opfyldt. De er sålydende:


”§ 8. Retten til dagpenge for et medlem, som driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, jf. § 6, er betinget af, at medlemmet kan sandsynliggøre, at bibeskæftigelsen til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid.[…]”


Retten udtalte, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg ikke havde hjemmel til at træffe afgørelse om, at deltagelse i messen afskar retten til dagpenge. Retten udtalte:


”Der er hverken i lovens/bekendtgørelsens ordlyd eller forarbejder holdepunkter for at antage, at enkeltstående arbejdsopgaver udført for bibeskæftigelsen indenfor normal arbejdstid – her udøvet i Tyskland – skulle udelukke retten til dagpenge.


I øvrigt bemærkes, at [L] ikke var berettiget til dagpenge fra A-kassen, da hun deltog i messen i Tyskland den […], idet hun fra den […] modtog sygedagpenge fra sin kommune.


Som følge heraf tages sagsøgerens principale påstand til følge.”


Henvendelser om sagen kan rettes til advokat Asger Segel, as@elmer-adv.dk.


Flere nyheder
Om os