Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg er dømt til at anerkende, at et medlem af HK’s A‑kasse drev selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse med ret til arbejdsløshedsdagpenge

Køben­havns Byret har afsagt dom i sagen den 7. januar 2015. Dommen er anket til Østre Landsret.

Sagen
I 2007 traf A‑kassen afgø­relse om, at medlem­met udøvede selv­stæn­dig virk­som­hed med ret til dagpenge. Den selv­stæn­dige virk­som­hed var i form af en webs­hop. Virk­som­he­den stil­lede ikke krav om bestemte åbning­sti­der, og arbej­det kunne udfø­res på alle tider af døgnet. Arbej­det var ikke sæsonbetonet.

Efter en stikprø­ve­kon­trol i 2011 bad Pensions­sty­rel­sen A‑kassen om at genover­veje, om medlem­met dengang i 2007 havde ret til dagpenge. Dette i lyset af, at Pensions­sty­rel­sen fra SKAT havde fået oplys­nin­ger, at medlem­met havde delta­get i en messe i Berlin i 2007.

På tids­punk­tet for delta­gel­sen i messen i Berlin i 2007 var medlem­met sygemeldt.

I 2012 traf Arbejds­mar­keds­sty­rel­sen afgø­relse om, at medlem­met ikke havde ret til dagpenge, idet medlem­met havde delta­get i en messe i Berlin i 2007 inden for normal arbejds­tid. Afgø­relse, blev opret­holdt af Anke­sty­rel­sen i 2013.

Tvisten og resultatet
Tvisten i sagen var alene om delta­gelse i messen i Berlin i 2007 medførte, at betin­gel­serne i drifts­be­kendt­gø­rel­sen ikke var opfyldt. De er sålydende:

”§ 8. Retten til dagpenge for et medlem, som driver selv­stæn­dig virk­som­hed som bibe­skæf­ti­gelse, jf. § 6, er betin­get af, at medlem­met kan sand­syn­lig­gøre, at bibe­skæf­ti­gel­sen til enhver tid kan udfø­res uden for normal arbejdstid.[…]”

Retten udtalte, at Anke­sty­rel­sens Beskæf­ti­gel­ses­ud­valg ikke havde hjem­mel til at træffe afgø­relse om, at delta­gelse i messen afskar retten til dagpenge. Retten udtalte:

”Der er hver­ken i lovens/bekendtgørelsens ordlyd eller forar­bej­der holde­punk­ter for at antage, at enkelt­stå­ende arbejds­op­ga­ver udført for bibe­skæf­ti­gel­sen inden­for normal arbejds­tid — her udøvet i Tyskland — skulle udelukke retten til dagpenge.

I øvrigt bemær­kes, at [L] ikke var beret­ti­get til dagpenge fra A‑kassen, da hun deltog i messen i Tyskland den […], idet hun fra den […] modtog syge­dag­penge fra sin kommune.

Som følge heraf tages sagsø­ge­rens prin­ci­pale påstand til følge.”

Henven­del­ser om sagen kan rettes til advo­kat Asger Segel, as@elmer-adv.dk.