Ankestyrelsens fradrag i erhvervsevnetabserstatning med henvisning til psykiske gener, tilsidesat af Vestre Landsret

Vestre Lands­ret har ved dom af 18. okto­ber 2007 tilsi­de­sat Anke­sty­rel­sens afgø­relse om fast­sæt­telse af erhverv­sev­ne­tab­ser­stat­ning til en mand­lig syge­hjæl­per, der havde fået aner­kendt en rygli­delse som en erhvervs­syg­dom og efter­føl­gende var blevet tilkendt mellem­ste førtids­pen­sion. Efter rets­sa­gens anlæg var syge­hjæl­pe­ren endvi­dere i somme­ren 2002 tilkendt høje­ste førtids­pen­sion med virk­ning fra 1. okto­ber 2001 efter fornyet arbejds­prøv­ning. Rygli­del­sen var blevet aner­kendt som erhvervs­syg­dom af Arbejds­ska­desty­rel­sen i okto­ber 2002. Ménet blev af Anke­sty­rel­sen sat til 8% og erhverv­sev­ne­ta­bet til 35%. Af Anke­sty­rel­sens afgø­relse fra juli 2004 frem­går, at Anke­sty­rel­sen særligt lagde vægt på, at den mand­lige syge­hjæl­per har ”haft tilba­ge­ven­dende depres­sion­s­til­stande igen­nem 10–12 år, som vurde­res at udgøre en væsent­lig begræns­ning …”. Der var tillige henvist til forud­be­stå­ende rygge­ner. FOA anlagde for syge­hjæl­pe­ren rets­sag, og indhen­tede i forbin­delse med rets­sa­gen udta­lelse fra Retslæ­ge­rå­det. Af et af svarene fra Retslæ­ge­rå­det frem­går blandt andet, at syge­hjæl­pe­rens ”psyki­ske lidel­ser i bety­de­lig grad påvir­kes af hans soci­ale situ­a­tion”. Syge­hjæl­pe­rens hustru havde nogle år forin­den måttet opgive arbejde, og havde fået tilkendt helbreds­be­tin­get førtids­pen­sion, og fami­li­ens økono­mi­ske situ­a­tion havde været kaotisk og var nu afslut­tet med en gælds­sa­ne­ring. Den mand­lige syge­hjæl­per havde det psykisk nogen­lunde velbe­fin­dende i et par år efter dette, indtil arbejds­ska­den indtraf, hvor­ef­ter han på ny fik en forvær­ring. Det frem­gik dog tillige af sagens akter, at den mand­lige syge­hjæl­per havde passet sit arbejde trods psyki­ske proble­mer igen­nem flere år. Lands­ret­ten tilsi­de­satte Anke­sty­rel­sens afgø­relse, både for så vidt angår fradrag for tidli­gere rygpro­ble­mer, og for så vidt angår de psyki­ske gener, og fandt det ikke ”over­ve­jende sand­syn­ligt, at hans psyki­ske helbredstil­stand med tiden ville have påvir­ket hans erhverv­sevne, hvis han ikke var kommet til skade …”. Sagen er nu hjem­vist til Arbejds­ska­de­myn­dig­he­derne, med henblik på at udregne det samlede erhverv­sev­ne­tab. Det vides dog endnu ikke, om dommen vil blive anket.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om sagen kan fås ved henven­delse til advo­kat Søren Kjær Jensen.

Søren Kjær Jensen

Partner