Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
22.10.2007

Ankestyrelsens fradrag i erhvervsevnetabserstatning med henvisning til psykiske gener, tilsidesat af Vestre Landsret

Elmer & Partnere

Vestre Landsret har ved dom af 18. oktober 2007 tilsidesat Ankestyrelsens afgørelse om fastsættelse af erhvervsevnetabserstatning til en mandlig sygehjælper, der havde fået anerkendt en ryglidelse som en erhvervssygdom og efterfølgende var blevet tilkendt mellemste førtidspension. Efter retssagens anlæg var sygehjælperen endvidere i sommeren 2002 tilkendt højeste førtidspension med virkning fra 1. oktober 2001 efter fornyet arbejdsprøvning. Ryglidelsen var blevet anerkendt som erhvervssygdom af Arbejdsskadestyrelsen i oktober 2002. Ménet blev af Ankestyrelsen sat til 8% og erhvervsevnetabet til 35%. Af Ankestyrelsens afgørelse fra juli 2004 fremgår, at Ankestyrelsen særligt lagde vægt på, at den mandlige sygehjælper har ”haft tilbagevendende depressionstilstande igennem 10–12 år, som vurderes at udgøre en væsentlig begrænsning …”. Der var tillige henvist til forudbestående ryggener. FOA anlagde for sygehjælperen retssag, og indhentede i forbindelse med retssagen udtalelse fra Retslægerådet. Af et af svarene fra Retslægerådet fremgår blandt andet, at sygehjælperens ”psykiske lidelser i betydelig grad påvirkes af hans sociale situation”. Sygehjælperens hustru havde nogle år forinden måttet opgive arbejde, og havde fået tilkendt helbredsbetinget førtidspension, og familiens økonomiske situation havde været kaotisk og var nu afsluttet med en gældssanering. Den mandlige sygehjælper havde det psykisk nogenlunde velbefindende i et par år efter dette, indtil arbejdsskaden indtraf, hvorefter han på ny fik en forværring. Det fremgik dog tillige af sagens akter, at den mandlige sygehjælper havde passet sit arbejde trods psykiske problemer igennem flere år. Landsretten tilsidesatte Ankestyrelsens afgørelse, både for så vidt angår fradrag for tidligere rygproblemer, og for så vidt angår de psykiske gener, og fandt det ikke ”overvejende sandsynligt, at hans psykiske helbredstilstand med tiden ville have påvirket hans erhvervsevne, hvis han ikke var kommet til skade …”. Sagen er nu hjemvist til Arbejdsskademyndighederne, med henblik på at udregne det samlede erhvervsevnetab. Det vides dog endnu ikke, om dommen vil blive anket.


Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Søren Kjær Jensen.


Flere nyheder
Om os