Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
20.08.2004

Ansættelsesbevisloven

Elmer & Partnere


Et HK medlem blev ansat hos sagsøgte/ arbejdsgiver den 1. september 1998. Den 30. juni 1998 blev der udstedt en ansættelsesaftale, der ikke indeholdt oplysninger om pension. Parterne havde ikke i forbindelse med ansættelsen drøftet pension, men havde aftalt at lønnen skulle følge den gældende overenskomst på området, der hjemlede pension. Medlemmet modtog ikke senere en ændring til ansættelsesaftalen. I september 2002 rejste medlemmet krav om betaling af pension samt godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis på 5.000 kr.. Den 19. september 2002 betalte arbejdsgiveren pensionskravet samt godtgørelsen. Medlemmet blev umiddelbart efter afskediget med fratræden den 31. januar 2003 efter funktionærlovens regler. Den 12. december 2002 rejste HK Danmark krav om en yderligere godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis med henvisning til, at arbejdsgiveren ikke havde berigtiget det mangelfulde ansættelsesbevis, selv om arbejdsgiveren var bekendt med manglen. Sø- og Handelsretten udtalte: ”Rettens medlemmer er enige om, at arbejdsgiverens fortsatte undladelse af at give medarbejderen et fyldestgørende ansættelsesbevis, også efter at arbejdsgiveren havde betalt en godtgørelse for undladelsen den 19. september 2002, indtil udgangen af januar 2003, hvor beskæftigelsen ophørte, må anses for en ny overtrædelse af loven om ansættelsesbeviser, som må udløse en godtgørelse, der under hensyn til at der ikke er oplyst skadevirkninger af undladelsen, fastsættes til 5.000 kr. I relation til godtgørelsens størrelse og den ændring, der er trådt i kraft den 1. juli 2004, jf. bekendtgørelse nr. 551 af 8. juni 2004, udtalte Sø- og Handelsretten: ”Ved fastsættelsen af godtgørelsen er retten gået ud fra, at bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 551 af 8. juni 2004 om ændring af bekendtgørelse om bl.a. størrelsen af en godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten, der i henhold til bestemmelsen i ændringsbekendtgørelsens § 2 træder i kraft den 1. juli 2004, ikke finder anvendelse i den foreliggende sag da kravet om godtgørelse er opstået inden bekendtgørelsens ikrafttræden.” Dommen betyder, at krav om godtgørelse efter ansættelsesbevisloven, der er opstået før den 1. juli 2004, stadig skal bedømmes efter principperne i UfR1997.1702H (og bkg. nr. 417 af 23/6 1993).


Dommen er anket til Højesteret, men det er ikke afklaret om anken også vedrører denne del af dommen eller det særskilt omtalte angående deltidsloven.


Flere nyheder
Om os