fbpx

Ansat i fleksjob berettiget til 120.000 kr. mere i løn efter 3F overenskomst

Retten i Svend­borg har den 12. novem­ber 2012 afsagt dom i en sag, der vedrø­rer fortolk­nin­gen af beskæf­ti­gel­ses­ind­sats­lo­vens § 72, stk. 1, om bereg­ning af løn i fleksjob. Retten var sat med 3 dommere.

Sagen er ført af 3F for et medlem.

Sagen omhand­lede 3F ‘s medlem, som var ansat i fleksjob på et gart­neri. Arbejds­gi­ve­ren var ikke overenskomst­dæk­ket, hvor­ef­ter overenskom­sten på et sammen­lig­ne­ligt område skal gælde. 3F’s medlem havde fået løn i henhold til overenskom­sten mellem Kriste­lig Arbejds­gi­ver­for­e­ning og Kriste­lig Fagbe­væ­gelse. 3F gjorde under sagen gældende, at 3F’s overenskomst, som gav en væsent­ligt højere løn end den kriste­lige overenskomst, skulle følges i stedet for, blandt andet for at sikre en effek­tiv beskyt­telse af ansatte i fleksjob, og fordi 3F’s overenskomst er meget mere udbredt på området.

Arbejds­gi­ve­ren gjorde blandt andet gældende, at der kan være flere rele­vante overenskom­ster på et område, og at den kriste­lige overenskomst er almin­de­lig anerkendt.

Retten i Svend­borg slog fast, at arbejds­gi­ve­ren skulle efter­be­tale lønfor­skel­len mellem de to overenskom­ster på 120.000 kr. Retten anførte blandt andet, at arbejds­gi­ve­ren ikke havde godt­gjort, at den kriste­lige overenskomst var aftalt i fleksjob­bet. Retten lagde også vægt på, at 3F’s overenskomst er meget mere udbredt på området.

Elmer & Part­nere mener, at dommen slår fast, at en ansat i fleksjob hos en ikke-overenskomstdækket arbejds­gi­ver skal afløn­nes efter den sædvan­lige og mest udbredte overenskomst på området.

Det vides pt. ikke om dommen ankes.

For oplys­nin­ger om dommen kan henven­delse ske til advo­kat Julie Krag-Juel-Vind-Frijs.