Arbejdsgiver ansvarlig for ansats tilskadekomst under teambuildings kursus

Retten i Kalund­borg har givet en kvinde ret i, at hendes arbejds­gi­ver var ansvar­lig for hendes tilska­de­komst i forbin­delse med et team­bu­il­dings­kur­sus, som arbejds­gi­ve­ren havde købt hos en selv­stæn­dig kursus­ar­ran­gør. Arbejds­gi­ve­ren havde godkendt kursets indhold men havde ikke noget at gøre med den prak­ti­ske gennem­fø­relse. Der var møde­pligt, og da der var tale om holdø­vel­ser med tidtag­ning og point­giv­ning m.v. følte delta­gerne sig i vidt omfang forplig­tet til at deltage i de enkelte øvel­ser. Skade skete da skade­lidte skulle springe ned fra en ca. 2 meter høj mur på en mili­tær forhin­drings­bane. Da hun ramte jorden bræk­kede hun anklen. Retten lagde vægt på, at arbejds­gi­ve­ren havde forsømt sin pligt til at sørge for, at kurset blev gennem­ført forsvar­ligt, herun­der at der blev givet den fornødne instruk­tion vedrø­rende gennem­fø­rel­sen af øvel­sen, og at der var sikret de ansatte mulig­hed for at sige fra over­for delta­gel­sen i de enkelte øvel­ser. Dommen er ikke anket.

Elmer & Part­ne­res kommentar:
Dommen er i lighed med andre tilsva­rende domme udtryk for, at arbejds­gi­ve­ren har et særde­les strengt ansvar ved ansat­tes medvir­ken i team­bu­il­dings­kur­ser m.v. Det forhold at arbejds­gi­ve­ren har købt kurset af en selv­stæn­dig tred­je­mand ændrer som udgangs­punkt ikke herved.

Henven­del­ser vedrø­rende dommen kan ske til adv. Brian Malm­ros, der førte sagen for Teknisk Landsforbund