Arbejdsgiver ansvarlig for faldulykke

Ved delaf­gø­relse af 12. juni 2006 har Retten i Århus pålagt en kommu­nal arbejds­gi­ver og grun­de­jer erstat­nings­plig­ten for en faldu­lykke på grund af mang­lende glat­fø­re­be­kæm­pelse. Ulyk­ken indtraf ca. kl. 7 om morge­nen på adgangs­vejen til arbejds­plad­sen. Medar­bej­de­ren gled, da hun på cykel forsøgte at standse op. Retten lagde blandt andet vægt på, at der ikke var fore­ta­get glat­fø­re­be­kæm­pelse, og at en tilkal­de­ord­ning med henblik på at få fore­ta­get glat­fø­re­be­kæm­pelse ikke havde funge­ret. Retten fandt derfor, at kommu­nen havde tilsi­de­sat sine plig­ter til at sørge for forsvar­lige adgangsveje.

Elmer & Part­ne­res kommentar:
Kendel­sen under­stre­ger arbejds­gi­ve­rens og grun­de­je­rens strenge ansvar for at sørge for forsvar­lige adgangs­veje, og at der for arbejds­gi­vere sand­syn­lig­vis er tale om et stren­gere ansvar end for almin­de­lige grundejere.

Henven­del­ser vedrø­rende sagen kan ske til advo­kat Brian Malm­ros på 3367 6767, der førte sagen for FOA — Fag og Arbejde.