Har du spørgsmål eller brug for hjælp? Udfyld kontaktformularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
23.03.2010

Arbejdsgiver ansvarlig for mangelfuld glatførebekæmpelse trods skriftlig dokumentation for, at der på skadestidspunktet var glatførebekæmpet

Elmer & Partnere

Retten i Horsens har den 22. marts 2010 afsagt dom om, at et sygehus var erstatningsansvarlig for en ansats glideskade på personaleparkeringspladsen trods fremlagt skriftlig dokumentation for, at der på skadestidspunktet var glatførebekæmpet.


Den skadelidte, der var portør, faldt efter arbejde kl. ca. 23.00 på sygehusets personaleparkeringsplads, hvor han pådrog sig et ankelbrud.


Sagen blev anerkendt som en arbejdsskade af Arbejdsskadestyrelsen, som udbetalte godtgørelse for varigt mén, og sagen mod arbejdsgiver vedrørte således ansvar og erstatning i henhold til erstatningsansvarslovens regler.


Sygehuset afviste erstatningsansvar i sagen under henvisning til, at der var fremlagt skriftlig dokumentation for, at et af sygehuset antaget entreprenørfirma havde udført glatførebekæmpelse på skadestidspunktet.


FOA – Fag og Arbejde anlagde herefter retssag mod arbejdsgiver.


Retten i Horsens fandt efter vidneforklaringerne, hvor et par af skadelidtes kollegaer forklarede, at der ikke var saltet på skadesstedet, at der ikke var grundlag for at fastslå, at der var foretaget den fuldt fornødne glatførebekæmpelse på den pågældende personaleparkeringsplads. Retten lagde til grund, at der på parkeringspladsen var glat som følge af isslag og bemærkede samtidig, at der påhviler en arbejdsgiver en særlig pligt i forhold til de ansatte til at forebygge skader ved glatførebekæmpelse ved adgangsveje, hvorfor sagsøgte fandtes erstatningsansvarlig for den indtrufne personskade.


Det vides endnu ikke, om dommen ankes.


Kommentar:

Dommen findes i tråd med tidligere praksis på området vedrørende arbejdsgivers ansvar som grundejer, hvor arbejdsgiver har en, set i forhold til det almindelige grundejeransvar, videregående forpligtelse til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på det areal, som benyttes under udførelsen af arbejdet.


Sagen findes endvidere relevant, idet den illustrerer, at arbejdsgivers fremlæggelse af skriftlig dokumentation for, at glatførebekæmpelse er foretaget, ikke i sig selv er tilstrækkeligt bevis for, at denne har glatførebekæmpet i fornødent omfang, når parts- og vidneforklaringer konkret taler herimod.


Spørgsmål til sagen kan rettes til advokat Søren Kroer, der førte sagen for FOA – Fag og Arbejde.


Flere nyheder
Om os