Arbejdsgiver ansvarlig for mangelfuld glatførebekæmpelse trods skriftlig dokumentation for, at der på skadestidspunktet var glatførebekæmpet

Retten i Horsens har den 22. marts 2010 afsagt dom om, at et syge­hus var erstat­nings­ansvar­lig for en ansats glide­skade på perso­na­le­par­ke­rings­plad­sen trods frem­lagt skrift­lig doku­men­ta­tion for, at der på skades­tids­punk­tet var glatførebekæmpet.

Den skade­lidte, der var portør, faldt efter arbejde kl. ca. 23.00 på syge­hu­sets perso­na­le­par­ke­rings­plads, hvor han pådrog sig et ankelbrud.

Sagen blev aner­kendt som en arbejds­skade af Arbejds­ska­desty­rel­sen, som udbe­talte godt­gø­relse for varigt mén, og sagen mod arbejds­gi­ver vedrørte såle­des ansvar og erstat­ning i henhold til erstat­nings­ansvars­lo­vens regler.

Syge­hu­set afvi­ste erstat­nings­ansvar i sagen under henvis­ning til, at der var frem­lagt skrift­lig doku­men­ta­tion for, at et af syge­hu­set anta­get entre­pre­nør­firma havde udført glat­fø­re­be­kæm­pelse på skadestidspunktet.

FOA — Fag og Arbejde anlagde heref­ter rets­sag mod arbejdsgiver.

Retten i Horsens fandt efter vidne­for­kla­rin­gerne, hvor et par af skade­lid­tes kolle­gaer forkla­rede, at der ikke var saltet på skades­ste­det, at der ikke var grund­lag for at fast­slå, at der var fore­ta­get den fuldt fornødne glat­fø­re­be­kæm­pelse på den pågæl­dende perso­na­le­par­ke­rings­plads. Retten lagde til grund, at der på parke­rings­plad­sen var glat som følge af isslag og bemær­kede samti­dig, at der påhvi­ler en arbejds­gi­ver en særlig pligt i forhold til de ansatte til at fore­bygge skader ved glat­fø­re­be­kæm­pelse ved adgangs­veje, hvor­for sagsøgte fand­tes erstat­nings­ansvar­lig for den indtrufne personskade.

Det vides endnu ikke, om dommen ankes.

Kommen­tar:
Dommen findes i tråd med tidli­gere prak­sis på områ­det vedrø­rende arbejds­gi­vers ansvar som grun­de­jer, hvor arbejds­gi­ver har en, set i forhold til det almin­de­lige grun­de­je­ransvar, vide­re­gå­ende forplig­telse til at sørge for, at de ansatte kan færdes sikkert på det areal, som benyt­tes under udfø­rel­sen af arbejdet.

Sagen findes endvi­dere rele­vant, idet den illu­stre­rer, at arbejds­gi­vers frem­læg­gelse af skrift­lig doku­men­ta­tion for, at glat­fø­re­be­kæm­pelse er fore­ta­get, ikke i sig selv er tilstræk­ke­ligt bevis for, at denne har glat­fø­re­be­kæm­pet i fornø­dent omfang, når parts- og vidne­for­kla­rin­ger konkret taler herimod.

Spørgs­mål til sagen kan rettes til advo­kat Søren Kroer, der førte sagen for FOA – Fag og Arbejde.