Arbejdsgiver ansvarlig for oplysninger til ansat på barselsorlov om løn og dagpenge

Dom fra Køben­havns Byret af 6. okto­ber 2008.

Sagen:
C var ansat hos R og fødte den 1. juni 2005 sit 2. barn. Den 6. juli 2005 skrev R til C bl.a. følgende:

Dit orlovs­for­løb er aftalt som følger….:
Barselsor­lov afhol­des i peri­o­den 2. juni – 7. septem­ber 2005, i alt 14 uger.
Foræl­dre­or­lov med løn holdes fra den 8. septem­ber – 16. novem­ber 2005, i alt 10 uger.
Ferie holdes i peri­o­den 17. novem­ber – 21. decem­ber 2005, samt feri­e­fri­dage i peri­o­den 22. decem­ber – 29. decem­ber 2005, i alt 6 uger.
Foræl­dre­or­lov på dagpenge holdes fra 30. decem­ber 2005 – 1. juni 2006, i alt 22 uger. 

Heref­ter var gengi­vet forskel­lige bestem­mel­ser og henvist til overenskomst mv. Afslut­nings­vis var anført følgende:

Du bedes bekræfte, at du er indfor­stået med oven­stå­ende aftale med din under­skrift på vedlagte genpart og retur­nere denne til HR-Support snarest muligt.

C’s ægte­fælle, K, var også ansat hos R. Ved brev af 6. juni 2005 bekræf­tede R over for K, at han holdt foræl­dre­or­lov i 10 uger med fuld løn i henhold til en anden overenskomst end den, der dækkede C. Virk­som­he­den fik dagpen­gere­fu­sion i de 10 uger.

C og K havde opbrugt deres fælles ret til dagpenge fra kommu­nen den 15. marts 2006, fordi ægte­fæl­lerne på det tids­punkt samlet havde udnyt­tet den maksi­male dagpen­ge­pe­ri­ode fra det offent­lige.

Spørgs­må­let i sagen var heref­ter, om C hos arbejds­gi­ve­ren ® kunne kræve beta­ling svarende til dagpenge frem til 1. juni 2006.

Det var under sagen ubestridt, at både C og K fra R havde fået al den løn, de havde krav på i henhold til overenskomst og at ægte­fæl­lerne tilsam­men havde fået alle de dagpenge, de havde krav på fra det offent­lige.

Rettens bemærk­nin­ger
Køben­havns Byret gav C medhold i, at hun havde krav på beta­ling af dagpen­gene med følgende begrun­delse:

Ordly­den af [brevet af 6. juli] må forstås såle­des, at C af R blev tilsik­ret, at få de anførte ydel­ser i form af løn og dagpenge. Da disse ydel­ser over­sti­ger reglerne for dagpenge, findes R at være plig­tig at betale diffe­ren­cen.

R gjorde gældende

at C’s dagpen­ge­ret var et forhold mellem kommu­nen og C og at R ikke kunne gøres ansvar­lig for mang­lende udbe­ta­lin­ger fra kommu­nen.

at C ikke havde lidt noget tab, da hun havde fået al den løn og de dagpenge, hun havde krav på efter reglerne,

at oplys­nin­gerne fra R alene var en servi­ce­op­lys­ning, og

at C havde haft en pligt til selv at under­søge, hvilke rettig­he­der hun som borger havde til dagpenge under graviditets- barsels- og foræl­dre­or­lov.

Som det frem­går, afvi­ste retten disse indsi­gel­ser.

Elmer & Part­ne­res bemærk­nin­ger 
Når en arbejds­gi­ver ønsker at indgå en aftale med den ansatte som beskre­vet oven­for, er det til fordel for begge parter. Arbejds­gi­ve­ren kan indrette sig med vika­rer og plan­lægge medar­bej­de­rens fravær i over­ens­stem­melse med den indgå­ede aftale. Afta­len er under­skre­vet af begge parter og frem­står derfor over­for den ansatte, som noget, den ansatte kan stole på.

Brevet som C modtog, inde­holdt ingen forbe­hold om kommu­nens godken­delse eller opfor­dring til, at C skulle kontrol­lere med kommu­nen, om dagpen­ge­reg­lerne var korrekt gengi­vet.

Medar­bej­dere kan som altover­ve­jende hoved­re­gel stole på de oplys­nin­ger, de får fra arbejds­gi­ve­ren. Det gælder indhol­det af ansæt­tel­ses­kon­trak­ter; oplys­nin­ger om lønre­gu­le­ring; pensions­ind­be­ta­lin­ger mv. Når en arbejds­gi­ver går så langt, som var tilfæl­det i denne sag, for at lave en aftale med den ansatte om vilkå­rene for orlov, virker det også rime­ligt, at arbejds­gi­ve­ren hæfter for de oplys­nin­ger, der gives om vilkå­rene for orlov.

C havde ikke mulig­hed for at begrænse tabet, da hun på grund af særlige omstæn­dig­he­der først blev bekendt med de mang­lende dagpen­geud­be­ta­lin­ger få dage før orlovs­pe­ri­o­den udløb.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om sagen kan fås hos advo­kat Jacob Golds­ch­midt, der på vegne HK Danmark førte sagen.

Advokat Jacob Goldschmidt

Jacob Goldschmidt

Partner

Direkte: +45 3367 6797