Arbejdsgiver erstatningsansvarlig for en arbejdstagers tilskadekomst under teambuilding arrangement, hvor han skulle passere en tovbro

Køben­havns Byret har den 7. okto­ber 2010 afsagt kendelse om, at en arbejds­gi­ver er erstat­nings­ansvar­lig for en ansats tilska­de­komst, påført under et team­bu­il­ding arrangement.

Ulyk­ken skete under udfø­relse af en af opga­verne, der bestod i at bygge en tovba­ne­bro hen over en elv, som delta­gerne skulle passere.

I sagen var der frem­lagt fotos, som viste arbejds­ta­ge­rens over­gang på gang­broen. Retten lægger til grund, at han ved over­gan­gen ”kom ud i en skråt­stil­let posi­tion, hvor tovene var forskudt fra hinan­den på en sådan måde, at han ikke længere kunne anvende bundt­o­vet til at gå på, og at grun­den til at tovene kunne forsky­des sådan var, at bundt­o­vet var ophængt meget slapt, herun­der så slapt, at det var i kontakt med elven”.

Retten lægger endvi­dere vægt på, at det påhvi­ler arbejds­gi­ve­ren, i hvis inter­esse arran­ge­men­tet blev gennem­ført, at sikre, at opga­ven kunne udfø­res, uden at delta­gerne kom til skade. Retten lagde herun­der vægt på, at arbejds­gi­ver ikke havde sikret delta­gerne bedst muligt, idet bundt­o­vets kontakt med elven gjorde tovet vådt og glat at gå på. Som følge heraf fandt Retten arbejds­gi­ve­ren erstat­nings­ansvar­lig for arbejds­ta­ge­rens tilskadekomst.

I sagen havde arbejds­gi­ver adci­te­ret team­bu­il­ding­fir­maet, der havde stået for plan­læg­nin­gen af tovbroø­vel­sen, herun­der for mate­ri­ale, instruk­tion og tilsyn med øvel­sen, hvor­ef­ter retten fandt, at det ende­lige erstat­nings­ansvar måtte påhvile teambuildingfirmaet.

Kommen­ta­rer:
Kendel­sen viser efter vores opfat­telse, at en arbejds­gi­ver har en meget bety­de­lig omsorgs­for­plig­telse for de ansatte ved arran­ge­men­ter af denne karak­ter, hvor arbejds­ta­ger sædvan­lig­vis ikke har nogen forud­sæt­nin­ger for de prøvel­ser, de bliver udsat for. Bliver en arbejds­ta­ger under sådanne arran­ge­men­ter påført en skade, og kan der påvi­ses selv mindre risi­ko­mo­men­ter, der kunne være undgået, vil dette efter omstændig-hederne være nok til, at der pålæg­ges ansvar.

Det er ikke afkla­ret, om kendel­sen accepteres.

Even­tu­elle spørgs­mål om sagen kan rettes til advo­kat Søren Kroer, sk@elmer-adv.dk, der førte sagen for skadelidte.