Arbejdsretten godkender konfliktvarsler fremsendt af centralorganisationer på medlemsorganisationernes vegne

Arbejds­ret­ten har i en dom af 12. marts 2007 taget stil­ling til Finans­mi­ni­ste­ri­ets protest mod konflik­tvars­ler afgi­vet af 2 central­or­ga­ni­sa­tio­ner. I henhold til 2 hoved­af­ta­ler mellem 2 central­or­ga­ni­sa­tio­ner og Finans­mi­ni­ste­riet, tilkom retten til varsle og iværk­sætte konflikt “de enkelte medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ner”. De 2 central­or­ga­ni­sa­tio­ner afgav konflik­tvars­ler “efter beslut­ning i såvel vores medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ners og central­or­ga­ni­sa­tio­nens kompe­tente orga­ner”. Det frem­gik af vars­lerne, at “intet medlem af de orga­ni­sa­tio­ner, der er tilslut­tet” central­or­ga­ni­sa­tio­nen, måtte tage det konflik­tramte arbejde. Finans­mi­ni­ste­riet proteste­rede mod vars­lerne, dels med den begrun­delse, at vars­lerne var afgi­vet af central­or­ga­ni­sa­tio­nerne og ikke af de enkelte medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ner, dels med den begrun­delse, at man fandt det uklart, hvilke af central­or­ga­ni­sa­tio­ner­nes medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ner, vars­lerne var afgi­vet på vegne af. Arbejds­ret­ten fandt, at der ikke var noget i vejen for, at en central­or­ga­ni­sa­tion videre­for­mid­lede til Perso­na­lesty­rel­sen, de vars­ler medlem­sor­ga­ni­sa­tio­nerne havde beslut­tet af at afgive. Arbejds­ret­ten fandt endvi­dere, at vars­lerne var tilstræk­ke­ligt tyde­lige, da Finans­mi­ni­ste­riet ikke var i tvivl om, hvilke medlem­sor­ga­ni­sa­tio­ner de to central­or­ga­ni­sa­tio­ner havde.

Yder­li­gere oplys­nin­ger om dommen kan fås ved henven­delse til advo­kat Ulrik Jørgen­sen, tlf. 3367 6767, som førte sagen ved Arbejds­ret­ten på vegne de 2 centralorganisationer.